Άρθρο 18: ΤΕΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

18.1 Για την Πιστοποίηση Παιγνιομηχανήματος καταβάλλονται:
18.1.1 Παράβολο με την υποβολή της αίτησης.
18.1.2 Εφάπαξ τέλος πιστοποίησης Παιγνιομηχανήματος.