Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Δημόσια Διαβούλευση στο Σχέδιο Τεχνικού Κανονισμού Βιοκαυσίμων με θέμα: Τεχνικές οδηγίες για την αποθήκευση και διακίνηση βιοκαυσίμων στις εγκαταστάσεις διυλιστηρίων και στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων.

Φίλες και φίλοι,

Σας καλωσορίζω στον ηλεκτρονικό χώρο που φιλοξενεί τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Σχέδιο Τεχνικού Κανονισμού Βιοκαυσίμων με θέμα «Τεχνικές οδηγίες για την αποθήκευση και διακίνηση βιοκαυσίμων στις εγκαταστάσεις διυλιστηρίων και στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων».

Για την έκδοση του ανωτέρω Σχεδίου λειτούργησε Επιτροπή, όπως ορίστηκε με τη Δ3/Α/8043/30-05-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΝ0-8) Απόφαση του Γεν. Γραμματέα ΕΚΑ και την τροποποιητική αυτής Δ3/Α/26123/13-12-2011 (ΑΔΑ: 45Ψ10-ΣΞΛ) όμοια Απόφαση. Στην ως άνω Επιτροπή, εκτός των εκπροσώπων των αρμόδιων Υπουργείων (ΥΠΕΚΑ, ΥΠΑΑΝ, ΥΠΡΟΠΟ, ΥΠΑΑΤ, ΓΧΚ), μετείχαν και εκπρόσωποι των διυλιστηρίων (ΕΛΠΕ ΑΕ, ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΑΕ), μέλη του ΣΕΕΠΕ, του ΤΕΕ, εκπρόσωποι του ΕΜΠ και συλλόγων του κλάδου Μηχανικών (ΠΣΔΜΗ, ΠΣΧΜ), καθώς και μέλη του ΕΝΕΕΕΠ, ΕΣΠΑΒ και ΣΒΙΒΕ.

Ο Κανονισμός θα συμπληρώσει, ως προς τα βιοκαύσιμα, τους ισχύοντες Κανονισμούς Πετρελαιοειδών:
α) την 34458/1990 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων διυλιστηρίων και λοιπών βιομηχανιών πετρελαίου» (ΦΕΚ 846/Β/31-12-1990).
β) την 34628/1985 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας, διαμόρφωσης, σχεδίασης και κατασκευής των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών» (ΦΕΚ 799/Β/31-12-1985), όπως συμπληρώθηκε, με κανόνες πυροπροστασίας, από την Π-7086/Φ5.2/1988 ΚΥΑ «Συμπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης 34628/1985…» (ΦΕΚ 550/Β/03-08-1988).
γ) το 44/1987 Προεδρικό Διάταγμα «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των επιχειρήσεων που δεν αποτελούν Εταιρείες Εμπορίας Πετρελαιοειδών Προϊόντων» (ΦΕΚ 15/Α/17-02-1987), όπως συμπληρώθηκε, με κανόνες πυροπροστασίας, από την ΚΥΑ «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων…» (ΦΕΚ 578/Α/29-07-1991).

Με το προτεινόμενο Σχέδιο, παρέχονται γενικές τεχνικές οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης και διακίνησης των βιοκαυσίμων, ήτοι των υγρών καυσίμων κίνησης που προέρχονται από βιομάζα, και ειδικότερα του βιοντίζελ και της βιοαιθανόλης, τα οποία αποθηκεύονται και διακινούνται στις εγκαταστάσεις διύλισης πετρελαίου και αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων, αυτούσια ή σε μείγμα με τα αντίστοιχα πετρελαιοειδή προϊόντα, ντήζελ κίνησης και βενζίνη.

Η δημόσια διαβούλευση για το ανωτέρω Σχέδιο Κανονισμού θα ολοκληρωθεί στις 08-06-2012.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις πολύτιμες απόψεις και τη συμμετοχή σας,

Ιωάννης Μανιάτης
Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής