Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Δημόσια Διαβούλευση στο Σχέδιο Συμπλήρωσης του Κανονισμού Αδειών, Υ.Α. υπ’ αρ. Δ2/16570/7.9.2005 (ΦΕΚ 1306/Β/16.9.2005), για τη χορήγηση Αδειών Διάθεσης Βιοκαυσίμων, του Ν. 3054/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Φίλες και φίλοι,

Σας καλωσορίζω στον ηλεκτρονικό χώρο που φιλοξενεί τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Σχέδιο Συμπλήρωσης του Κανονισμού Αδειών, όσον αφορά στη χορήγηση Αδειών Διάθεσης Βιοκαυσίμων. Με το προτεινόμενο Σχέδιο Απόφασης συμπληρώνεται ο Κανονισμός Αδειών του άρθρου 14 του Ν.3054/2002 όπως ισχύει, με την Άδεια Διάθεσης Βιοκαυσίμων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5Α του ίδιου νόμου.

Η Άδεια Διάθεσης Βιοκαυσίμων χορηγείται σε ανώνυμες εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι οποίες εδρεύουν σε Κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις κατά το Ν.4015/2011 (Α` 210). Ο κάτοχος της Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων μπορεί να παράγει ή να εισάγει αυτούσια Βιοκαύσιμα (υγρά ή αέρια καύσιμα κίνησης τα οποία παράγονται από Βιομάζα) καθώς και Βιορευστά (υγρά καύσιμα για ενεργειακούς σκοπούς εκτός από κίνηση, τα οποία παράγονται από Βιομάζα) και να διαθέτει αυτά εντός της Ελληνικής Επικράτειας, σε κατόχους Άδειας Διύλισης, Άδειας Εμπορίας κατηγορίας Α’ και σε Τελικούς Καταναλωτές.

Καλείστε να συμμετάσχετε στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια, απόψεις και προτάσεις, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός τελικού Σχεδίου, έως τη Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012.
Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Ασημάκης Παπαγεωργίου

Η διαβούλευση παρατείνεται μέχρι και την Τετάρτη 17/10/2012.