Άρθρο 02:Τελικές διατάξεις-Έναρξη ισχύος-Δημοσίευση

1. Κατά τα λοιπά ισχύει η Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 (ΦΕΚ Β’ 253) απόφαση.
2. Η απόφαση αυτή αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (http://www.ypeka.gr).
3. H ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.