Άρθρο 01: Τροποποίηση της απόφασης Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 (ΦΕΚ Β’ 253)

Η απόφαση Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 «Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 253), τροποποιείται ως εξής:

1. Αντικαθίσταται η παρ. 1.B.στ του άρθρου 3, ως εξής:
«Επίσημα έγγραφα, θεωρημένα από αρμόδια αρχή, που να αποδεικνύουν την ύπαρξη και διαθεσιμότητα των απαιτούμενων αποθηκευτικών χώρων εντός της ελληνικής επικράτειας για το αυτούσιο βιοντίζελ, και για όλο το χρονικό διάστημα της κατανομής, η χωρητικότητα των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 1/100 της αιτούμενης ποσότητας ούτε από 100 κυβικά μέτρα ανά συμβεβλημένη μονάδα παραγωγής της αιτούσας εταιρείας.».
2. Αντικαθίστανται οι παρ. 1.Α.ζ και 1.Β.ζ του άρθρου 3, ως εξής:
«Με την επιφύλαξη της παρ. 2.ii του άρθρου 7, στην περίπτωση συμμετοχής της αιτούσας εταιρείας σε ερευνητικό πρόγραμμα, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για θέματα σχετικά με την παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών ή βιοαερίου από πρώτες ύλες όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παρ. γ, τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας και σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, υποβάλλεται η απόφαση ένταξης, της οποίας αναπόσπαστο μέρος είναι το τεχνικό δελτίο του ερευνητικού προγράμματος, απ’ όπου να προκύπτει η ίδια συμμετοχή της αιτούσας εταιρείας στην έρευνα, η χρονική διάρκειά της καθώς και συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου.».
3. Αντικαθίσταται το πέμπτο εδάφιο στην παρ. 1.Α.θ.i του άρθρου 3, ως εξής:
«Τα τιμολόγια προμήθειας βαμβακόσπορου, χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών, καθώς και τα σχετικά δελτία αποστολής, που δηλώνουν οι αιτούσες εταιρείες, πρέπει αφενός να έχουν εκδοθεί από την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης για συμμετοχή στην προηγούμενη κατανομή έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης για συμμετοχή στην κατανομή και, αφετέρου να μην έχουν δηλωθεί ξανά στο πλαίσιο κατανομής προηγούμενων ετών. Στην περίπτωση ιδιοπαραγωγής βαμβακόσπορου, η ημερομηνία εκόκκισης σύσπορου βάμβακος και παραγωγής βαμβακόσπορου πρέπει αφενός να έπεται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης για συμμετοχή στην προηγούμενη κατανομή και να μην είναι μεταγενέστερη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης για συμμετοχή στην κατανομή και, αφετέρου η παραχθείσα ποσότητα να μην έχει δηλωθεί ξανά στο πλαίσιο κατανομής προηγούμενων ετών.».
4. Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο στην παρ. 1.Α.θ.i του άρθρου 3, ως εξής:
«Με εξαίρεση την κατανομή έτους 2013, λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς της παρούσας, μόνο οι ποσότητες χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών, τις οποίες η αιτούσα εταιρεία έχει προμηθευτεί απευθείας από: α) κάτοχο Άδειας Συλλογής και Μεταφοράς που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 50910/2727/22.12.2003 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα-Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» (ΦΕΚ 1909 Β΄) ή β) από μονάδα εγκεκριμένη ή καταχωρημένη, σύμφωνα με το π.δ. 211/2006 «Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.» (ΦΕΚ Α΄211) και σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του Κανονισμού (ΕΚ) 1069/2009 «Περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα)» ή γ) από μονάδα εγκεκριμένη ή καταχωρημένη σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του π.δ. 79/2007 «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.» (ΦΕΚ Α’ 95).»
5. Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο στην παρ. 1.Α.θ.ii του άρθρου 3, ως εξής:
«Θεωρημένα αντίγραφα των σχετικών εγγραφών στο βιβλίο αποθήκης της εταιρείας, τα οποία να αποδεικνύουν με σαφήνεια την ημερομηνία παραλαβής του σύσπορου βάμβακος, την ημερομηνία εκόκκισης και παραγωγής βαμβακόσπορου και την ύπαρξη των δηλωθεισών ποσοτήτων βαμβακόσπορου.».
6. Προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο 2 του άρθρου 3, ως εξής:
«Για τους σκοπούς της παρούσας, έγγραφα εκτυπωμένα από τον δικτυακό τόπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112) τα οποία φέρουν Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (Α.Δ.Α.), θεωρείται ότι έχουν ισχύ επικυρωμένου αντιγράφου.».
7. Το σημείο ι της παρ. 1.Α του άρθρου 3 ονομάζεται ια.
8. Το σημείο θ της παρ. 1.Β του άρθρου 3 ονομάζεται ι.
9. Προστίθεται νέο σημείο ι στην παρ. 1.Α του άρθρου 3 ως εξής:
«Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας, του αιτούντα, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 21 του ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α’ 70), με την επιφύλαξη της παραγράφου 2Α του άρθρου 7.»
10. Προστίθεται νέο σημείο θ στην παρ. 1.Β του άρθρου 3, ως εξής:
«Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας, του αιτούντα, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 21 του ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α’ 70), με την επιφύλαξη της παραγράφου 2Α του άρθρου 7.»
11. Αντικαθίσταται η παράγραφος 5 του άρθρου 3, ως εξής:
«Η μη υποβολή κάποιου από τα καθοριζόμενα δικαιολογητικά στην παρ. 1 εδάφιο Α σημεία α, β, γ, δ, στ και ι καθώς και εδάφιο Β σημεία α, β, γ, δ, ε, στ και θ, ανάλογα με την ιδιότητα της αιτούσας εταιρείας, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 και την υποβολή «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ», αποκλείει την αιτούσα εταιρεία από τη διαδικασία αξιολόγησης και κατανομής.».
12. Προστίθεται νέα παράγραφος 2Α μετά την παράγραφο 2 στο άρθρο 7, ως εξής:
«Ειδικά για την υποβολή αίτησης για συμμετοχή στην κατανομή έτους 2014, και εφόσον η αιτούσα εταιρεία δεν διαθέτει το δικαιολογητικό των παρ. 1.Α.ια και 1.Β.ι του άρθρου 3 υποβάλει, επί ποινή αποκλεισμού, υπεύθυνη δήλωση με σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή νομίμου εκπροσώπου, στην οποία δηλώνεται ότι εφόσον η αιτούσα εταιρεία είναι δικαιούχος της κατανομής έτους 2014, θα υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας εντός της οριζόμενης στην ΚΥΑ του άρθρου 21 του ν.4062/2012 προθεσμίας.».
13. Αντικαθίστανται το Παραρτήματα 3 και 4, ως εξής:
Παράρτημα 3
Παράρτημα 4

 • 15 Νοεμβρίου 2013, 12:12 | ΡΕΛΙΝΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

  Σχετικά με την ΚΥΑ Δ1/Α/οικ.2497/08.02.2013 περί Καθορισμού των Κριτηρίων της Κατανομής έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:

  1) Άρθρο 1, Παράγραφος 1
  Το Ελληνικό Κράτος για την επίτευξη των στόχων αειφορίας με την έκδοση της ΚΥΑ πριμοδοτεί τους Έλληνες παραγωγούς για τις αγορές βιοντήζελ καθότι υποχρεώνει με το σύστημα της Κατανομής την σχέση αγοράς/πώλησης εις βάρος των Διυλιστηρίων, των οποίων μειώνεται η διαπραγματευτική ικανότητα για τις αγορές αυτούσιου τεχνητά αφού οι όροι προκαθορίζονται από την Κατανομή, και κατά επέκταση, του τελικού καταναλωτή σε μία συγκυρία ιδιαίτερα δυσμενή για την Χώρα μας. Ως εκ τούτου, και σε αναμονή της οριστικής κατάργησης της Κατανομής, αιτούμαστε τη μείωση της προς Κατανομή ποσότητας σε 70% της ετήσιας κατανάλωσης βιοντήζελ και για το υπόλοιπο 30% εφαρμογή της ελεύθερης διαπραγμάτευσης.

  2) Άρθρο 1, Παράγραφοι 1-5
  Σύμφωνα την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/30/ΕΚ όπως αυτή περικλείεται στο Νόμο 3054 και την υπ. Αριθμ. Δ1/Α/οικ. 2497 Απόφαση περί Καθορισμού των Κριτηρίων και Μεθοδολογίας Κατανομής, η πρωταρχική υποχρέωση της Μότορ Όιλ για την επίτευξη των στόχων αειφορίας σε ετήσια βάση και ανά κράτος αφορά στην ανάμιξη αυτούσιου σε ποσοστό 7% στις πωλήσεις πετρελαίου κίνησης. Ως εκ τούτου η Μότορ Όιλ με την ανάμιξη σε ποσοστό 7% εκπληρώνει την υποχρέωση της στο πνεύμα του Νόμου για το μερίδιο αγοράς που της αναλογεί ετησίως, προμηθευόμενη αυτούσιο από Έλληνες ή και ξένους παραγωγούς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Αναφερόμενοι στην Απόφαση της ΚΥΑ έχουμε να σημειώσουμε ότι η υποχρέωση της Μότορ Όιλ περιορίζεται στην ανάμιξη αυτούσιου σε ποσοστό 7% και την τήρηση των ποσοστών συνολικά της Κατανομής σύμφωνα με το Άρθρο 1, Πίνακα 1. Είναι ξεκάθαρο ότι οι ποσότητες αυτούσιου που αναφέρονται στην ΚΥΑ προκύπτουν ποσοστιαία ανά Παραγωγό/Δικαιούχο από τις προβλέψεις των πωλήσεων πετρελαίου κίνησης που δίνει κατά εκτίμηση ο Υπόχρεος στο Υπουργείο σας για το επόμενο έτος. Έτσι συνάγεται ότι και οι ποσότητες αυτούσιου που κατανέμονται ετησίως θα έπρεπε να μεταβάλλονται αντίστοιχα με τις πωλήσεις σε πετρέλαιο κίνησης, ώστε στο τέλος του έτους να κριθεί ο Υπόχρεος ως προς την τήρηση του 7% επί των πραγματικών πωλήσεων σε πετρέλαιο κίνησης. Αυτό μπορεί να γίνει με ακρίβεια μόνο απολογιστικά.
  Τα παραπάνω άλλωστε εμφανώς βρίσκονται στο πνεύμα του Νομοθέτη σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην υπ. Αριθμ. Δ1/Α/οικ. 2497 Απόφαση περί Καθορισμού των Κριτηρίων και Μεθοδολογίας της Κατανομής. Συγκεκριμένα, ο ίδιος ο Νομοθέτης αναγνωρίζει ότι οι πραγματικές ποσότητες αυτούσιου μπορούν να μεταβληθούν σε σχέση με τις προβλέψεις της κατανάλωσης και για το λόγο αυτό προβλέπει στην Παράγραφο 5 του Άρθρου 1 του παραπάνω εγγράφου αρχικά μία αποκλιμάκωση του 15% και στη συνέχεια διατήρηση των ποσοστών της κατανομής για εμφανώς μικρότερος όγκους. Στη δε Παράγραφο 4, στην περίπτωση δηλαδή που οι πωλήσεις του Υπόχρεου υπερβούν τις προβλέψεις, τότε προβλέπεται ομοιόμορφη αύξηση των ποσοστών 85/15, ώστε σε κάθε περίπτωση ο Υπόχρεος να αναμιγνύει αυτούσιο σε αναλογία 7%.
  Για λόγους που περιγράφονται παραπάνω, η υποχρέωση τήρησης των ποσοτήτων της Κατανομής κάθε μήνα και μάλιστα με επιπρόσθετούς περιορισμούς του Υπουργείου όχι μόνο δεν συνάδει με το πνεύμα του Νομοθέτη αλλά επιπρόσθετα επιφέρει σημαντικές πρακτικές δυσκολίες προς τους Υπόχρεους και βέβαια, κακώς, ποινές. Με τις φετινές δε ρυθμίσεις στην ΚΥΑ και την εισαγωγή της αναλογίας 85/15, η τήρηση των μηνιαίων ποσοτήτων της Κατανομής και συνάμα οι αγορές του 15% των ποσοτήτων με ελεύθερη διαπραγμάτευση γίνονται πρακτικά αδύνατες σε επίπεδο προγραμματισμού αλλά και χωρίς βάση.
  Αξίζει επίσης να τονίσουμε ότι ο Υπόχρεος δεν είναι εφικτό να παραλαμβάνει αυτούσιο σύμφωνα με τις μηνιαίες ποσότητες της Κατανομής και ταυτόχρονα να αναπληρώνει το 15% των ποσοτήτων του πρώτου εξαμήνου που δεν πραγματοποιήθηκαν με ελεύθερη επιλογή του προμηθευτού, σύμφωνα με το Άρθρο 1, Παρ. 3, της υπ. Αριθ. Δ1/Α/οικ.2497 Απόφασης. Εάν δε οι πωλήσεις σε πετρέλαιο κίνησης μειωθούν αιφνιδιαστικά τους τελευταίους μήνες μέχρι το τέλος της χρονιάς, γεγονός που δεν είναι απίθανο λαμβάνοντας υπόψη την ασταθή εγχώρια ζήτηση, τότε ο Υπόχρεος κινδυνεύει να βρεθεί με παραλαβές βιοντήζελ οι οποίες θα αποκλίνουν από την αναλογία 85/15.
  Συνοψίζοντας τα παραπάνω, σημειώνουμε ότι η υποχρέωση της Μότορ Όιλ εντοπίζεται στην χρήση βιοκαυσίμων για την επίτευξη των Ευρωπαϊκών στόχων αειφορίας σε ετήσια βάση, επομένως σε ετήσια βάση απολογιστικά για το σύνολο των πωλήσεων του Υπόχρεου σε πετρέλαιο κίνησης κρίνεται και η τήρηση των ποσοστών της Κατανομής. Επιπλέον, η τήρηση των ποσοστών της Κατανομής σε μηνιαίο επίπεδο είναι πρακτικά αδύνατη για τον Υπόχρεο αφού οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά είναι δυναμικές, ενώ οι ποσότητες του αυτούσιου της Κατανομής βασίζονται σε προβλέψεις επί των πωλήσεων πετρελαίου και άρα είναι κατά εκτίμηση ποσότητες, μη δεσμευτικές για τον Υπόχρεο.

  3) Άρθρο 3, Παράγραφοι 1.Β
  Οι Δικαιούχοι/Εισαγωγείς της Κατανομής όπως η Μότορ Όιλ προμηθεύονται αυτούσιο βιοντήζελ μόνο από Ευρωπαίους -πλην Έλληνες- παραγωγούς. Κατά την άποψή μας, θα ήταν θεμιτό οι Δικαιούχοι/Εισαγωγείς να προμηθεύονται εναλλακτικά ή και εν παραλλήλω και από τους εγχώριους παραγωγούς τις ποσότητες αυτές, εφόσον έχουν πλεονασματική παραγωγική ικανότητα, τηρούν το νόμο κατά τα άλλα και βέβαια πάντα σε στενή συνεννόηση με το Υπουργείο σας. Η πλειοψηφία των Ελλήνων παραγωγών έχει πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα από αυτήν που αξιοποιείται από την συμμετοχή τους στην Κατανομή και η οποία θα γίνει εκμεταλλεύσιμη με την επιπρόσθετη ζήτηση από τους Δικαιούχους-Εισαγωγείς, οι οποίοι θα υποκαταστήσουν την προμήθεια βιοντήζελ από παραγωγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης από Έλληνες παραγωγούς.

  4) Άρθρο 5
  Από τα Κριτήρια της Κατανομής έχουν αφαιρεθεί τα Κριτήρια: (α) Σύνολο παραδόσεων τα προηγούμενα έτη, (β) Συνέπεια Παραδόσεων και (γ) Πιστοποίηση ISO 9000. Η αφαίρεση των Κριτηρίων αυτών είχε σαν αποτέλεσμα τη συμμετοχή στην Κατανομή Δικαιούχων, οι οποίοι δεν διαθέτουν την κατάλληλη τεχνοοικονομική υποδομή, με αποτέλεσμα την έλλειψη συνέπειας και κατάλληλου συντονισμού στις παραδόσεις αλλά και προϊόντα χαμηλών προδιαγραφών, εις βάρος βέβαια των Υπόχρεων. Για τις περιπτώσεις αυτές έχουν αποσταλεί σχετικές επιστολές στο ΥΠΕΚΑ.
  Για το λόγο αυτό αιτούμαστε όπως επανεξεταστεί η συμμετοχή των παραπάνω Κριτηρίων για την ερχόμενη Κατανομή.

  Ειδικότερα επί των προς Διαβούλευση Εδαφίων έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

  5) Άρθρο 3, Παράγραφοι 1.Α.ζ και 1.Β.ζ
  Θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν εννοείται μόνο η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα επιχορήγησης που έχει προκηρυχτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή η συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα που εκπονείται με άλλους φορείς, ερευνητικούς και μη, οι οποίοι εδρεύουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδία δηλαδή πρωτοβουλία και όχι από συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
  Επιπλέον, αιτούμαστε όπως για την έγκριση των ερευνητικών προγραμμάτων γίνεται αποδεκτή η Έγκριση Χρηματοδότησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την προϋπόθεση ότι η Απόφαση Ένταξης που δίδεται από τον ίδιο φορέα θα κατατεθεί στην Υπηρεσία σας εντός του έτους της τρέχουσας Κατανομής. Μία τέτοια πρακτική συνάδει άλλωστε με την προσέγγιση του Νόμου για τις πρώτες ύλες που δηλώνονται στην Κατανομή και για τις οποίες εκκρεμούν τα αποτελέσματα των ελέγχων του Σ.Δ.Ο.Ε., σύμφωνα με το Άρθρο 6 της Απόφασης Δ1/Α/οικ.2497.

  6) Άρθρο 3, Παράγραφος 2
  Για τα ξενόγλωσσα δημόσια έγγραφα που προσκομίζουν οι εισαγωγείς θα πρέπει να καταργηθεί η επισημείωση (Apostille) του Άρθρου 4 του ν. 1497/1984. Στόχος η διευκόλυνση των διαδικασιών προσκόμισης των σχετικών εγγράφων. Να σημειωθεί ότι σε διάφορες Ευρωπαϊκές Χώρες έχει παρατηρηθεί ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την επισημείωση Apostile απέχουν μεγάλη απόσταση από τα εργοστάσια των παραγωγών και δεν είναι εφικτή η εξυπηρέτηση τους.

  7) Άρθρο 3, Παράγραφος 1.Α
  Για την εναρμόνιση με τα Κριτήρια Αειφορίας σύμφωνα με το Νόμο 4062 θα πρέπει να γίνει κατάλληλος συντονισμός μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Ειδικά η διαδικασία επαλήθευσης και πιστοποίησης των οικονομικών φορέων απαιτεί έναν λεπτομερή σχεδιασμό με ρεαλιστικά για την επίτευξη αυτών χρονοδιαγράμματα.

  8) Άρθρο 7, Παράγραφος 2Α
  Στην προς προσθήκη παράγραφο, η αναφορά στις παραγράφους 1.Α.ια και 1.Β.ι αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται περί τυπογραφικού λάθους και θα πρέπει να διορθωθεί με την αναφορά στις παραγράφους 1.Α.ι και 1.Β.θ.

 • Σχετικά με την τροποποίηση της ΚΥΑ Δ1/Α/οικ.2497/08.02.2013 περί Καθορισμού των Κριτηρίων της Κατανομής, τα σχόλια της ετραιρίας CORAL AE είναι τα ακόλουθα:

  Άρθρο 1, Παράγραφος 1
  Με το Άρθρο αυτό το Ελληνικό Κράτος πριμοδοτεί ουσιαστικά τους Έλληνες παραγωγούς για τις αγορές βιοντήζελ εναντι των Διυλιστηρίων και των Εταιρειών Εμπορίας που πραγματοποιούν εισαγωγές, μειώνοντας τεχνητά τη διαπραγματευτική τους ικανότητα. Πρόταση μας είναι η εφαρμογή της ελεύθερης διαπραγμάτευσης, χωρίς κανένα περιορισμό.

  Άρθρο 1, Παράγραφοι 1-5
  Η υποχρέωση τήρησης των ποσοτήτων της Κατανομής κάθε μήνα επιφέρει σημαντικές πρακτικές δυσκολίες προς τους Υπόχρεους. Για τις εταιρίες εμπορίας, με την εισαγωγή της αναλογίας 85/15, η τήρηση των μηνιαίων ποσοτήτων της Κατανομής και η ταυτόχρονη αγορά του 15% των ποσοτήτων με ελεύθερη διαπραγμάτευση γίνονται πρακτικά αδύνατες. Προτείνουμε η τήρηση των ποσοτήτων της κατανομής να γίνεται απολογιστικά στο τέλος του έτους.

  Άρθρο 5
  Από τα Κριτήρια της Κατανομής έχουν αφαιρεθεί τα Κριτήρια: (α) Σύνολο παραδόσεων τα προηγούμενα έτη, (β) Συνέπεια Παραδόσεων και (γ) Πιστοποίηση ISO 9000 με αποτέλεσμα τη συμμετοχή στην Κατανομή Δικαιούχων οι οποίοι δεν διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές. Προτείνουμε την επαναφορά στην Κατανομή των παραπάνω κριτηρίων

  Τέλος, στην προς προσθήκη παράγραφο 2Α στο Άρθρο 7, η αναφορά στις παραγράφους 1.Α.ια και 1.Β.ι αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται περί λάθους (σωστή είναι η αναφορά στις παραγράφους 1.Α.ι και 1.Β.θ)

 • ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ (ΚΥΑ Δ1/Α/οικ.2497/08.02.2013)

  Σχετικά με την ΚΥΑ Δ1/Α/οικ.2497/08.02.2013 περί Καθορισμού των Κριτηρίων της Κατανομής έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:

  1) Άρθρο 5
  Στα Κριτήρια της Κατανομής υφίστατο και έχει αφαιρεθεί το Κριτήριο Πιστοποίηση ISO 9000. Η αφαίρεση του Κριτηρίου αυτού έχει σαν αποτέλεσμα τη συμμετοχή στην Κατανομή Δικαιούχων, οι οποίοι ενδεχομένως δεν διαθέτουν την κατάλληλη τεχνοοικονομική υποδομή, με πιθανή δημιουργία δυσλειτουργίας συνολικά στο κύκλωμα διάθεσης .
  Συνεπώς θεωρούμε ότι πρέπει να συμπεριληφθεί το παραπάνω Κριτήριο για την ερχόμενη Κατανομή.

  2) Άρθρο 3, Παράγραφοι 1.Α.ζ και 1.Β.ζ
  Όσον αφορά την συμμετοχή την σε ερευνητικά προγράμματα που προσδίδουν επιπλέον εφόδια για την κατανομή, πρέπει να διευκρινιστεί εάν εννοείται μόνο η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα που έχει προκηρύξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή συμπεριλαμβάνεται και η συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα που εκπονείται με άλλους φορείς ( π.χ. πανεπιστημιακά ιδρύματα) , οι οποίοι εδρεύουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  3) Άρθρο 3, Παράγραφος 2
  Όσον αφορά την επισημείωση (Apostille) του Άρθρου 4 του ν. 1497/1984 για τα ξενόγλωσσα δημόσια έγγραφα που προσκομίζουν οι εισαγωγείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να καταργηθεί με στόχο τη διευκόλυνση των διαδικασιών προσκόμισης των σχετικών εγγράφων. Πρέπει να τονίσουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την επισημείωση Apostille απέχουν μεγάλη απόσταση από τα εργοστάσια παραγωγής με αποτέλεσμα η διαδικασία να είναι ιδιαιτέρως δυσχερής.

 • 15 Νοεμβρίου 2013, 12:03 | Ελίν Βιοκαύσιμα Α.Ε.

  ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

  1. ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΑ, ΖΩΙΚΑ ΛΙΠΗ ΚΛΠ.

  Α – ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

  Το ποσοστό κατανομής για τα τηγανέλαια και ζωικά λίπη, οδηγεί σε κατανομή ποσοτήτων βιοντήζελ πολύ κατώτερες από τις αντιστοιχούσες στις ποσότητες συλλεχθέντων αποβλήτων. Στην κατανομή του 2013, αντιστοιχούσαν στο 45%. Δηλαδή για κάθε 1000 λίτρα βιοντήζελ που παρήχθη από τηγανέλαια κλπ, κατανεμήθηκαν 450 λίτρα βιοντήζελ. Όμως η πολιτική της Ε.Ε. που έχει υιοθετηθεί και από την Ελλάδα, προβλέπει ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή την προώθηση των βιοκαυσίμων από απόβλητα και των περιορισμό των βιοκαυσίμων που παράγονται από βρώσιμες πρώτες ύλες. Η αναντιστοιχία αυτή αποτελεί σοβαρή απειλή για το σύνολο της κατανομής. Η υπερβολική στήριξη δηλαδή των ενεργειακών καλλιεργειών εις βάρος των αποβλήτων, αποτελεί κίνητρο για την πλήρη κατάργηση της κατανομής και επομένως συνολικά της στήριξης των ενεργειακών καλλιεργειών.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

  Να αυξηθεί το ποσοστό των αποβλήτων στο 25%, προκειμένου να συμβαδίζει η κατανομή με το πνεύμα των οδηγιών και της Ελληνικής νομοθεσίας, ώστε να μπορεί πολύ ευκολότερα να υποστηριχθεί η συνέχιση των κατανομών.

  Β – ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

  Η ΚΥΑ κατανομής αναθέτει στο ΣΔΟΕ τον έλεγχο των στοιχείων που υποβάλλουν οι δικαιούχοι και μάλιστα ορίζει ότι εντός διμήνου υποχρεούται να παραδώσει κατάλογο με τις οριστικές ποσότητες ανά δικαιούχο. Είναι σωστή η παραπομπή της ευθύνης σε αρμόδια ελεγκτικά σώματα, αλλά νομίζουμε πως είναι προφανές ότι είναι πρακτικά αδύνατον να εκπληρώσει το ΣΔΟΕ την αποστολή που του αναθέτει η ΚΥΑ.

  Δυστυχώς οι ισχύουσες διατάξεις δεν αντιμετωπίζουν το θέμα, αλλά απλώς το «κρύβουν κάτω απ’το χαλί». Όμως παρ’όλο που το θέμα μοιάζει άλυτο, υπάρχουν απλές και αποτελεσματικές λύσεις, που εφαρμόζονται εξ άλλου επιτυχώς σε όλον τον κόσμο σε ανάλογες περιπτώσεις. Τα ζητούμενα είναι:

  Να ελέγχεται το κύκλωμα σε βάθος μέχρι τον «πρώτο παραγωγό» (first producer), δηλαδή το σημείο εστίασης, το σφαγείο κλπ. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι θα ελεγχθούν όλες οι παραλαβές από ταβέρνες μία προς μία. Κατά την διεθνή πρακτική, θα γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος που θα εντείνεται μόνο στις ύποπτες περιπτώσεις.

  Να παρέχονται από τους δικαιούχους όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα επιτρέπουν τον έλεγχο, σε μορφή που θα τον καθιστούν ρεαλιστικό και αποτελεσματικό.

  Να μην δημιουργείται επιβάρυνση του έργου της επιτροπής αξιολόγησης.

  Να αποκλεισθούν εξ αρχής από την κατανομή το μέγιστο δυνατόν ποσοστό πλαστών ποσοτήτων.

  Να τιμωρούνται αυστηρά και εγκαίρως όσοι εν γνώσει τους διαπράττουν απάτη χωρίς να τιμωρούνται τυχαία και φυσιολογικά λάθη.

  Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει οι δικαιούχοι να υποβάλουν στοιχεία που να μπορούν να οδηγήσουν στον «πρώτο παραγωγό».

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

  Έλεγχος ΣΔΟΕ.

  Το άρθρο 6 § 2 της ισχύουσας ΚΥΑ κατανομής, προβλέπει ότι το ΣΔΟΕ θα ολοκληρώσει τον έλεγχο και θα συντάξει το όρισμά του εντός 2 μηνών από την απόφαση κατανομής. Θεωρούμε ότι αυτό το διάστημα είναι υπερβολικά μικρό και η επίτευξή του πρακτικά αδύνατη. Προτείνουμε να αυξηθεί σε 4 μήνες.

  Γ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΩΝ.

  Να λαμβάνονται υπ’όψιν ποσότητες τηγανελαίων και ζωικών λιπών που έχουν περιέλθει στους δικαιούχους μέσω 3 διαδοχικών αγοραπωλησιών κατά μέγιστο, δηλαδή με 2 το πολύ μεσάζοντες: σημείο εστίασης (ή σφαγείο) → συλλέκτης → έμπορος → παραγωγός βιοντήζελ. Αποκλείει δηλαδή τις περιπτώσεις που παρεμβάλλεται και 3ος ή 4ος μεσάζων μεταξύ σημείου εστίασης και παραγωγού βιοντήζελ. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί μειονέκτημα, το οποίο όμως εκμηδενίζεται, αν ληφθούν υπ’όψιν τα εξής:

  Οι αληθινές ποσότητες τηγανελαίων που διακινούνται με περισσότερους των 2 μεσαζόντων είναι αμελητέες, δηλαδή πολύ λιγότερες από το 1% του συνόλου.

  Το συντριπτικό ποσοστό των πλασματικών ποσοτήτων καλύπτονται πίσω από πλασματικές διαδοχικές αγοραπωλησίες.

  Η φοροκλοπή, δηλαδή η είσπραξη και μη απόδοση ΦΠΑ γίνεται με διαδιχικές αγοραπωλησίες.

  Οι ελάχιστοι πολύ μικροί συλλέκτες που σήμερα πωλούν σε 2ο ή 3ο μεσάζοντα δεν θίγονται: Για μεν τις ποσότητες που έχουν ήδη παραδώσει, εισπράττουν κανονικά την συμφωνηθείσα αμοιβή. Για τις ποσότητες που θα παραδίδουν μετά την έκδοση της απόφασης έχουν την δυνατότητα να τις τιμολογήσουν απευθείας στον τελευταίο μεσάζοντα ακόμα και με μεσολάβηση του προηγούμενου.

  Αν δεν αποκλεισθούν αυτές οι περιπτώσεις, καθίσταται αδύνατος ο έλεγχος γιατί θα απαιτούσε στοιχεία γεωμετρικά αυξανόμενα.

  Ολοι οι δικαιούχοι είναι πιθανόν να έχουν προμηθευτεί μερικούς, (ελάχιστους), ΜΤ αποβλήτων που είναι αληθινοί και εμπίπτουν σε αυτή την αποκλειόμενη κατηγορία. Η απώλεια όμως είναι μηδαμινή και εξουδετερώνεται από την αντίστοιχη μείωση του συνόλου των ποσοτήτων που λαμβάνονται υπ’όψιν.

  Αν δεν εφαρμοσθεί αυτό, το αντίτιμο για να μην αποκλεισθούν μερικές δεκάδες ΜΤ από την κατανομή, θα ήταν να συμπεριληφθούν μερικές χιλιάδες πλασματικοί ΜΤ που δεν θα μπορούσαν ποτέ να εντοπισθούν.

  Δ – ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

  Να προβλεφθεί η υποβολή από τους δικαιούχους, των ακόλουθων στοιχείων, πέραν των ήδη προβλεπόμενων από την ΚΥΑ:

  1. Συγκεντρωτική κατάσταση προμηθευτών Δικαιούχου με τηγανέλαια ζωικά λίπη κλπ. Δηλαδή συγκεντρωτικό πίνακα με την επωνυμία και τα φορολογικά στοιχεία των προμηθευτών και την συνολική ποσότητα που αγόρασε από τον καθένα.
  Το σύνολο των ποσοτήτων αυτού του πίνακα θα πρέπει να ταυτίζεται με το σύνολο του πίνακα Α-2 του παραρτήματος 3 της ισχύουσας ΚΥΑ. Οι προμηθευτές των δικαιούχων μπορεί να έχουν την ιδιότητα του συλλέκτη, του εμπόρου, ή και τις δύο ιδιότητες.

  2 Υπεύθυνη Δήλωση κάθε προμηθευτή του Δικαιούχου που περιλαμβάνεται στον προηγούμενο πίνακα με τα εξής στοιχεία:

  Πίνακα των συνολικών πωλήσεών του ανά δικαιούχο κατανομής.

  Κατάσταση με το σύνολο των αγορών του ανά προμηθευτή που συμπεριλαμβάνει το σύνολο ποσοτήτων που τυχόν συνέλεξε ο ίδιος.

  Σημ. Εφ’όσον ένας προμηθευτής προμηθεύει περισσότερους του ενός δικαιούχους, θα παραδίδει όμοιες πρωτότυπες δηλώσεις σε κάθε έναν από τους δικαιούχους αυτούς.

  3 Υπεύθυνη Δήλωση Συλλεκτών

  Υπεύθυνες δηλώσεις των Συλλεκτών ότι πώλησαν τις αντίστοιχες ποσότητες στον προμηθευτή-έμπορο, ή στον δικαιούχο και ότι το σύνολο αυτών των ποσοτήτων έχει συλλεχθεί από σημεία εστίασης ή σφαγεία από τους ίδιους, με δικά μέσα.

  Τα επί πλέον ζητούμενα στοιχεία θα διευκολύνουν σημαντικά τον έλεγχο του ΣΔΟΕ. Βεβαίως, απαιτούν γραφειοκρατική δουλειά για τους συλλέκτες και εμπόρους. Η δουλειά αυτή είναι απλή για όσους λειτουργούν νόμιμα, και τηρούν τα προβλεπόμενα από τον Νόμο στοιχεία. Αντιθέτως, είναι δύσκολη έως αδύνατη για όσους λειτουργούν παράνομα, με μαύρες πληρωμές, πλαστά τιμολόγια, ανασφάλιστο προσωπικό κλπ. Τα στοιχεία αυτά είναι τα ίδια με αυτά που θα ζητούσε οποιοσδήποτε πιστοποιημένος ελεγκτής. Επομένως, συλλέκτες και έμποροι που δεν μπορούν να τα προσκομίσουν εύκολα, δεν είναι εκ των πραγμάτων σε θέση να πιστοποιηθούν, είτε για την κατανομή, είτε για οποιονδήποτε άλλον λόγο στο μέλλον. Τυχόν ισχυρισμός επομένως από παράγοντες της Αγοράς ότι δήθεν οι συλλέκτες ή οι έμποροι δεν είναι σε θέση να παράσχουν αυτά τα στοιχεία, αποτελεί προφανή πρόφαση προκειμένου να προστατευθούν απατεώνες

  Ε ΚΥΡΩΣΕΙΣ

  Εάν κατά τον έλεγχο του ΣΔΟΕ διαπιστωθεί ότι συλλέκτης ή έμπορος τηγανελαίων ζωικών λιπών κλπ έχει εκδώσει πλαστά τιμολόγια ή δελτία αποστολής, να ακυρώνονται όλες οι ποσότητες που πούλησε ο συγκεκριμένος συλλέκτης ή έμπορος προς όλους τους δικαιούχους. Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΘΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΣ Η ΑΠΑΤΗ. Αν δεν υιοθετηθεί, θα συνεχίσει το σημερινό καθεστώς όπου ακόμα και αν γίνει κάποιος έλεγχος δεν έχει την παραμικρή συνέπεια για τον δικαιούχο, αλλά ούτε και για τον ένοχο έμπορο, ο οποίος συνεχίζει την δραστηριότητά του κανονικά μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση μετά μια δεκαετία, οπότε απλώς αλλάζει η επωνυμία της επιχείρησής του. ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΑΞΙΩΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΤΟΥΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΝΑΓΚΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΒΑΛΕΙ.

  Πιστεύουμε ότι υιοθέτηση των παραπάνω προτάσεων θα καταστήσει εφικτό τον έλεγχο που σήμερα είναι ανέφικτος, θα μειώσει δραματικά τις πλασματικές ποσότητες, θα περιορίσει δραστικά το παραεμπόριο, την φοροδιαφυγή, την φοροκλοπή, (παρακράτηση ΦΠΑ) και την μαύρη εργασία, χωρίς να επιβαρύνει καθόλου το έργο της επιτροπής αξιολόγησης, ούτε των υπηρεσιών της διοίκησης.

  ΣΤ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΟΡΙΣΜΩΝ

  Δεν διευκρινίζεται πουθενά τι σημαίνει «χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια» και τι «τηγανέλαια», ούτε αν υπάρχει διαφορά μεταξύ τους. Είναι αναγκαίο να διευκρινισθεί, πολλώ μάλλον αφού σε κάποιες καταστάσεις ζητείται ο διαχωρισμός τους

  2 ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ.

  Η πρόβλεψη κατανάλωσης στην κατανομή του 2013 ήταν προφανώς βασισμένη σε πολύ λανθασμένες εκτιμήσεις. Αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κατανομή, που δεν αναιρούνται από την ανακατανομή. Η ποσοστιαία αύξηση ποσοτήτων που λαμβάνει θεωρητικά ο κάθε δικαιούχος εξ αιτίας των αυξημένων σε σχέση με την πρόβλεψη καταναλώσεων πετρελαίου κίνησης, δεν αναιρεί την στρέβλωση που δημιουργείτε από την λανθασμένη εκτίμηση. Ο λόγος είναι ότι η συνολική ποσότητα επηρεάζει το ποσοστό του κάθε δικαιούχου στην αρχική κατανομή. Δηλαδή αν η συνολική ποσότητα κατανομής είναι π.χ. 100,000, και ένας δικαιούχος έχει ποσοστό Α, σε κατανομή 130,000 το Α θα μεταβαλλόταν σημαντικά, ανάλογα με την δύναμη του δικαιούχου σε κάθε κριτήριο. Όμως η αγορά από τους υπόχρεους, γίνεται με βάση το ποσοστό Α, ακόμα και αν η πραγματική ποσότητα πωλήσεων αντιστοιχεί σε κατανομή 130,000. Για τους λόγους αυτούς, προκειμένου οι προβλέψεις του Νόμου να μην αλλοιώνονται, πρέπει η πρόβλεψη της κατανάλωσης να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στην πραγματικότητα.

  Σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων καταναλώσεων, το 1ο εξάμηνο υπήρξε αύξηση 12%. Με την παραδοχή ότι στο 2ο εξάμηνο η αύξηση αυτή θα ανακοπεί και θα πέσει στο 8%, ο Μ.Ο. του 2013 θα παρουσιάσει αύξηση 10%. Για το 2014 όλα δείχνουν ότι θα συνεχισθεί η αύξηση που σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι κάτω του 5% για το σύνολο του έτους. Οι προβλέψεις αυτές είναι πολύ συντηρητικές. Ήδη, οι ενδείξεις του 3ου τριμήνου του 2013 δείχνουν πολύ μεγαλλίτερη αύξηση του 8%. Επομένως οι ποσότητες που προκύπτουν για το 2014, είναι οι απολύτως ελάχιστες.

  Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση οι καταναλώσεις πετρελαίου κίνησης του 2014 υπολογίζονται να κυμανθούν μεταξύ των καταναλώσεων του 2010 και του 2011, πιο κοντά στο 2010 δηλαδή περίπου 2,900,000 κυβικά μέτρα .

  3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.

  Το κριτήριο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, ιδίως σε αυτή την περίοδο, καθώς στοχεύει θεωρητικά στην ενίσχυση της Έρευνας στην Ελλάδα, που αποτελεί θεμελιώδες υπόβαθρο για την Ανάπτυξη. Δυστυχώς η εμφάνιση ίδιας συμμετοχής σε έρευνα, συνολικού ύψους 400,000 € μόνο στην διάρκεια του 2013, δείχνει ότι και στην κατανομή του 2013, τα υποβληθέντα προγράμματα μάλλον απέχουν πολύ από του να αντιπροσωπεύουν πραγματική έρευνα. Επί πλέον, η σύνδεση του κριτηρίου αυτού με την αιτούμενη ποσότητα, καταργεί στην ουσία και τα δύο κριτήρια.

  Προτείνουμε:

  Να καταργηθεί η σύνδεση του κριτηρίου αυτού με την αιτούμενη ποσότητα που πρακτικά ακυρώνει και τα δύο το κριτήρια. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην κατανομή του 2013, 2 δικαιούχοι που παρουσίασαν το ίδιο περίπου ποσοστό συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα έλαβαν από το κριτήριο έρευνας 1,400 m3 ο ένας και 200 ο άλλος! Με μια πρόχειρη σύγκριση των ποσοτήτων κατανομής με την κατανεμόμενη ποσότητα ανά δικαιούχο, φαίνεται σαφώς ότι το κριτήριο αυτό απλώς ακυρώνει το κριτήριο της αιτούμενης ποσότητας. Αν λάβει κανείς υπ’όψιν και την έλλειψη σοβαρής τεκμηρίωσης της πραγματικής έρευνας, καταλήγει στο λογικό συμπέρασμα ότι το κριτήριο αυτό όπως εφαρμόζεται ουδόλως εξυπηρετεί τον σκοπό του, ενώ αλλοιώνει ουσιαστικά την αντικειμενικότητα και διαφάνεια της κατανομής.

  Να τεθεί ως προϋπόθεση η ενίσχυση του ερευνητικού προγράμματος από Εθνικό ή Ευρωπαϊκό πρόγραμμα. (Αναπτυξιακός νόμος, ΕΣΠΑ κλπ). Μόνον έτσι εξασφαλίζεται ότι το πρόγραμμα έχει αξιολογηθεί θετικά και επομένως δεν αποτελεί απάτη. Μια ματιά στις εκταμιεύσεις που εμφανίζουν οι δικαιούχοι για το 2013, αρκεί για να πεισθεί ότι μεγάλο μέρος των εμφανιζόμενων προγραμμάτων είναι εικονικά. Η έγκριση επιδότησης αποτελεί μια ισχυρότατη ένδειξη ότι ένα πρόγραμμα είναι σοβαρό. Επί πλέον, εξασφαλίζει απολύτως ότι η ίδια συμμετοχή θα αποδειχθεί με ουσιαστικό έλεγχο πριν εκταμιευθεί η επιδότηση. Εξ άλλου είναι μάλλον απίθανο υπό τις παρούσες συνθήκες και με την πληθώρα δυνατοτήτων ενίσχυσης της έρευνας, να προβεί μια Ελληνική Εταιρία σε αυτόνομη μη χρηματοδοτούμενη έρευνα με σημαντικά κονδύλια.

  Να διατυπωθούν πιο ορθολογικά οι διατάξεις που αφορούν τους χρόνους έναρξης και ισχύος των προγραμμάτων σε σχέση με την περίοδο κατανομής. Με την σημερινή διατύπωση δεν λαμβάνονται υπ’όψιν πραγματικά κονδύλια που εκταμιεύθηκαν στην διάρκεια του έτους κατανομής για προγράμματα που ξεκίνησαν έστω και λίγες μέρες μετά την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες προγραμμάτων που ξεκίνησαν μετά την προθεσμία της προηγούμενης κατανομής και πραγματοποιήθηκαν την χρονική περίοδο της προηγούμενης κατανομής.

  Να θεσμοθετηθεί απολογιστικός έλεγχος των εκταμιεύσεων και διόρθωση ή επιβολή κυρώσεων στις επόμενες κατανομές. Σε συνδυασμό με το (1) ανωτέρω, αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ αξιόπιστο ελεγκτικό εργαλείο.

  Μετά την αποσφράγιση των φακέλων, να αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ το σύνολο των στοιχείων των προγραμμάτων που υποβάλλονται.

  Να λαμβάνονται υπ’οψιν μόνο τα προγράμματα στα οποία συμμετέχουν ελληνικά πανεπιστημιακά ή ερευνητικά ιδρύματα. Είναι εντελώς παράλογο να ενισχύει η Ελλάδα την έρευνα σε άλλες χώρες. Το επιχείρημα ότι δεν δικαιούται η Ελλάδα να αποκλείσει άλλες χώρες είναι αίολο, καθώς αφορά στοχευμένη ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας εντός της επικράτειας της Χώρας.

  Να περιληφθούν όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες που αφορούν την προώθηση βιοκαυσίμων χωρίς την εξειδίκευση που προβλέπεται σήμερα. Ο περιορισμός στην «παραγωγή» αποστερεί τα ερευνητικά ιδρύματα από τα περισσότερα πεδία έρευνας που θα μπορούσαν να είναι αποδοτικά για την Χώρα. Η ίδια η παραγωγή, (αφορά κυρίως βιοκαύσιμα 2ης γενιάς), ερευνάται επαρκώς διεθνώς και σε τεράστιες κλίμακες. Αντιθέτως υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για έρευνα σε τομείς που έχουν πολύ πιο άμεσο πρακτικό αποτέλεσμα για την προώθηση των βιοκαυσίμων, όπως πρώτες ύλες, αξιοποίηση παραπροϊόντων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, χρήση των βιοκαυσίμων στα καύσιμα κίνησης, βελτιωτικά πρόσθετα κ.λ.π..

  4 ΔΙΑΦΟΡΑ

  ΆΡΘΡΟ 3 § 1.Α.στ και 1.Β.στ:

  Η έκφραση «επίσημα έγγραφα θεωρημένα από αρμόδια αρχή» δεν είναι σαφής. Π.χ. ένα πρακτικό Δ.Σ. του δικαιούχου που αναφέρει την χωρητικότητα των αποθηκευτικών χώρων, είναι επίσημο έγγραφο και ένα αστυνομικό τμήμα είναι αρχή αρμόδια για να το θεωρήσει.

  Δεν είναι κατανοητό τι σημαίνει η φράση «και για όλο το χρονικό διάστημα της κατανομής». Το βέβαιο είναι ότι καμιά αρμόδια αρχή δεν είναι σε θέση να βεβαιώσει την μελλοντική ύπαρξη αποθηκευτικών χώρων.

  Αντιθέτως θα πρέπει να ορίζεται ότι η όποια σχετική βεβαίωση πρέπει να είναι πρόσφατη, π.χ. εντός του τελευταίου διμήνου πριν την προκήρυξη. Αλλιώς, θα μπορούσε να εμφανισθεί πιστοποιητικό εκδοθέν προ δεκαετίας, το οποίο η επιτροπή δεν θα μπορεί να απορρίψει.

  ΆΡΘΡΟ 7 νέα §2 Α . Η αναφερόμενη προθεσμία του Ν. 4062/2012, είναι ανύπαρκτη, καθώς η προβλεπόμενη στο άρθρο 21 ΚΥΑ δεν έχει εκδοθεί. Για λόγους σαφήνειας , αλλά και προς αποφυγή τυχόν λάθους θα πρέπει να τροποποιηθεί η κατάληξη της παραγράφου ως εξής: «…πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας, μέχρι τις 30 Απριλίου 2014, ή εντός της προθεσμίας που θα ορίσει η ΚΥΑ του άρθρου 21 του . 4062/2012 εφ’όσον αυτή είναι μεταγενέστερη.

 • 15 Νοεμβρίου 2013, 11:06 | GF Energy ABEE

  Από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθούν τα κριτήρια αειφορίας στην ΚΥΑ, θα πρέπει ταυτόχρονα να ενεργοποιηθεί και η πιστοποίηση των ποσοτήτων χρησιμοποιημένων ελαίων και λιπών τα οποία συλλέγονται εντός της χώρας. Όπως προκύπτει από τα αναγνωρισμένα Ευρωπαικά συστήματα (π.χ. ISCC) οπιαδήποτε εταιρία διαθέτει χρησιμοπιημένα έλαια ή λίπη θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη από κάποιο Ευρωπαικό σύστημα αειφορίας ώστε να αποδεικνύει την ιχνηλασιμότητα των τηγανελαίων. Με αυτό τον τρόπο, θα εξυπηρετηθεί ουσιαστικά το κίνητρο που δίνει η ύπαρξη των χρησιμοποιημένων ελαίων ως κριτήριο της κατανομής, που ειναι η πραγματική αξιοποίηση των συγκεκριμένων αποβλήτων μέσω της παραγωγής βιοντίζελ. Αυτό θα βοηθήσει να πιστοποιηθούν οι πραγματικές ποσότητες που συλλέγονται εντός της χώρας και θα αποκλείσει οποιεσδήποτε ποσότητες μπορεί να βρίσκονται εκτός των προδιαγραφομένων.