Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Επέκταση Ορισμού Προστατευόμενων Καταναλωτών Κατ’ Εφαρμογή του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Ά 179 19.08.2011).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
2. Το Π.Δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (νυν Ανάπτυξης)» (ΦΕΚ 168/Α/1989).
3. Tο Π.Δ 27/1996 «Περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/12.2.1996) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, με την έκδοση του Π.Δ 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 85/Α/17.3.2004)
4.Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθ. 2876/7.10.2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β)
5.Το άρθρο 2 του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας- Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας –Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας –Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α)
6.Το άρθρο 6 του Π.Δ. 189/2009 «Περί καθορισμού και ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ.189/2009» (ΦΕΚ 56/Α)
7. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 153) σε συνδυασμό με το π.δ 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
8.Την υπ. αριθ. 13829/15.07.2013 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου» (ΦΕΚ Β΄1785)
9.Τον ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Ά 179 19.08.2011) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του ν. 4203/2013 (ΦΕΚ Ά 235 01 Νοεμβρίου 2013).
10. Τον Κανονισμό 994/2010 για τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ του Συμβουλίου.
13.Το γεγονός ότι οι διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλούν δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε:

1.Ως προστατευόμενοι καταναλωτές φυσικού αερίου πέραν των αναφερομένων στις διατάξεις του σημείου 9 του προοιμίου ορίζονται κατά σειρά προτεραιότητας οι παρακάτω κατηγορίες καταναλωτών, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με δίκτυο διανομής αερίου :
α) φορείς που παρέχουν βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, ιδίως
i) Νοσοκομεία,
ii) Σχολικά συγκροτήματα,
iii) Αεροδρόμια,
iv) Σταθμοί πλήρωσης καυσίμου οχημάτων μέσων μαζικής μεταφοράς και αποκομιδής απορριμμάτων,
v) Κτήρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Δημοσίου τομέα κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28),
νi) Ταχυδρομεία.
β) Όλοι οι εμπορικοί και βιομηχανικοί καταναλωτές, όπως αυτοί προσδιορίζονται από τις κατά περίπτωση Εταιρείες Παροχής Αερίου ή τους προμηθευτές αερίου, οι οποίοι αποτελούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές νοούνται σύμφωνα με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (2003/361/ΕΚ) και με ετήσια συμβολαιοποιημένη κατανάλωση μικρότερη των 2200 Mwr ετησίως,
γ) Οι εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης, στο βαθμό που παρέχουν θέρμανση στους οικιακούς πελάτες και τους πελάτες που αναφέρονται στα σημεία (α) και (β), υπό την προϋπόθεση ότι οι εγκαταστάσεις αυτές δεν έχουν τη δυνατότητα εναλλαγής καυσίμων και είναι συνδεδεμένες είτε με κάποιο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου είτε με το δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου.

2.Οι Εταιρείες που τροφοδοτούν προστατευόμενους καταναλωτές αποστέλλουν μέχρι τις 20 του μηνός Φεβρουαρίου εκάστου έτους, στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στατιστικό δελτίο με τις συνολικές καταναλώσεις αερίου του προηγουμένου έτους, καθώς και τις καταναλώσεις των προστατευόμενων καταναλωτών.
3.Η αρμόδια Διεύθυνση ελέγχει, μέσω των υποβληθέντων δελτίων ότι η κατανάλωση των επιπρόσθετων προστατευόμενων καταναλωτών των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 1 δεν αντιπροσωπεύουν πάνω από το 20 % της τελικής χρήσης αερίου, όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1099/2008 για τις στατιστικές ενέργειας. Σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται η έκδοση νέας απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για τον καθορισμό των προστατευόμενων καταναλωτών.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την υπογραφή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

  • 22 Φεβρουαρίου 2014, 20:16 | Αργυρός Παντελής

    παρακαλώ να συμπεριληφθούν στους προστατευόμενους καταναλωτές και τα μουσεία, ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ(ΝΠΙΔ)

  • 21 Φεβρουαρίου 2014, 18:49 | Π.ΣΤΑΓΑΚΗΣ

    Εμείς στην εταιρία ΕΒΓΑ ΑΕ θα έχουμε πρόβλημα λειτουργίας του εργοστασίου μας σε περίπτωση μη παροχής ΦΑ και για αυτό θα επιθυμούσαμε να είμαστε προστατευόμενοι για την παροχή ΦΑ

  • 15 Φεβρουαρίου 2014, 19:26 | ΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

    παρακαλώ στους προστατευόμενους καταναλωτές να συμπεριληφθούν και τα ΜΟΥΣΕΙΑ, δημόσια και ιδιωτικά, ΝΠΙΔ