Ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης

Φίλες και φίλοι,
H δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί για το σχέδιο νόμου «Κέντρο αθλητισμού, μνήμης και πολιτισμού του αθλητικού σωματείου της ΑΕΚ στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής» ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας. Τα σχόλια και οι απόψεις σας, μετά από σχετική επεξεργασία από τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου, θα ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου.

Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Κέντρο αθλητισμού, μνήμης και πολιτισμού του αθλητικού σωματείου της ΑΕΚ στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής»

To Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προτίθεται να καταθέσει στη Βουλή σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης για τον σχεδιασμό και την πολεοδομική οργάνωση της περιοχής της Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, στο χώρο όπου βρισκόταν το γήπεδο ποδοσφαίρου του ιστορικού ερασιτεχνικού αθλητικού σωματείου της ΑΕΚ. Με την προτεινόμενη ρύθμιση βελτιώνεται το κανονιστικό πλαίσιο εντός του οποίου μπορούν να πραγματοποιηθούν και λειτουργήσουν στο μέλλον σύγχρονες αθλητικές, κοινωνικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις και εξυπηρετήσεις, οι οποίες θα συγκροτούν το Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού, με κύριο φορέα την ομάδα και την οικογένεια της ΑΕΚ.

Βασικές αρχές του σχεδίου της νομοθετικής ρύθμισης είναι:
α) η πλήρης εναρμόνιση των προτεινόμενων διατάξεων με τις υπερκείμενες χωροταξικές και πολεοδομικές κατευθύνσεις (Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας, Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο).
β) η πολεοδομική οργάνωση της περιοχής, ώστε η φύση και το μέγεθος του μελλοντικού έργου, όπως αυτά προσδιοριστούν με περιβαλλοντικά και πολεοδομικά κριτήρια σε μεταγενέστερο στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, να στοιχίζονται με τις αρχές προστασίας του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής της Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά και ευρύτερα της Αθήνας.
γ) ο σεβασμός και η τήρηση των αρχών του πολεοδομικού κεκτημένου και του περιβαλλοντικού ισοζυγίου της περιοχής, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από ένα σύνθετο πλέγμα πολεοδομικών επιλογών και περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και κατευθύνσεων.
δ) η εντατικοποίηση της περιβαλλοντικής προστασίας του παρακείμενου άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις προσδιορίζουν τα ανώτατα επιτρεπόμενα πολεοδομικά όρια, τα οποία οφείλουν να ληφθούν υπόψη κατά τον οριστικό σχεδιασμό και τη μελέτη του έργου, χωρίς να εξικνούνται μέχρι του σημείου καθορισμού συγκεκριμένων τεχνικών χαρακτηριστικών αυτού. Εναπόκειται στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης να καθοριστεί και προσδιοριστεί, το πρώτον, ο ακριβής σχεδιασμός του έργου, τα ειδικά χαρακτηριστικά του, οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές του, το οριστικό μέγεθος αυτού, οι χρήσεις και οι λειτουργίες του και κάθε ειδικότερο στοιχείο της υλοποίησής του.
Η ρύθμιση συνοδεύεται από Ειδική Επιστημονική Χωροταξική, Πολεοδομική και Περιβαλλοντική Έκθεση – Τεκμηρίωση («ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»), στην οποία παρατίθενται όλα τα χωροταξικά, περιβαλλοντικά, πολεοδομικά, τεχνικά, κυκλοφοριακά, οικονομικά, κοινωνικά, στατιστικά, δημογραφικά και δημοσιονομικά στοιχεία και κριτήρια, τα οποία τεκμηριώνουν τις διαπιστώσεις και τις ανάγκες της προτεινόμενης δέσμης ρυθμίσεων, το περιεχόμενο και τον τύπο των προτεινόμενων διατάξεων και τους λόγους δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τις διαδικασίες και τη θέσπιση του προτεινόμενου κανονιστικού πλαισίου.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου.