ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Άρθρο 39 Έναρξη ισχύος

 

1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη της παρ. 2.
2. Η ισχύς του άρθρου 8 αρχίζει από την 1η.11.2022.
3. Η ισχύς των άρθρων 27, 28, 30, 37 και 38 αρχίζει από την 1η.1.2023.