ΜΕΡΟΣ Β΄ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Άρθρο 10 Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «Κρατικές ενισχύσεις»: Ενισχύσεις οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή σε οντότητες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα από τα κράτη μέλη.
β) «Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων» (ΑΜΚΕ): Η υπηρεσία κάθε υπουργείου που είναι αρμόδια για ζητήματα κρατικών ενισχύσεων. Αν δεν υφίσταται ΑΜΚΕ, το έργο της ασκεί η κατά περίπτωση αρμόδια αρχή.
γ) «Δίκτυο ΑΜΚΕ»: το σύνολο των ΑΜΚΕ του δημόσιου τομέα.
δ) «Καθεστώς ενισχύσεων»: δα) κάθε πράξη βάσει της οποίας χορηγούνται μεμονωμένες ενισχύσεις σε δικαιούχους και οι οποίες ορίζονται στην εν λόγω πράξη κατά τρόπο γενικό και αφηρημένο, δβ) κάθε πράξη βάσει της οποίας χορηγείται ενίσχυση μη συνδεόμενη με συγκεκριμένο έργο σε μια ή περισσότερες επιχειρήσεις για αόριστο χρονικό διάστημα ή για απροσδιόριστο ποσό.
ε) «Ad hoc ενίσχυση»: Η ενίσχυση προς μεμονωμένο δικαιούχο που δεν χορηγείται βάσει καθεστώτος ενισχύσεων.
στ) «Μεμονωμένη ενίσχυση»: Η ενίσχυση που χορηγείται σε μεμονωμένο δικαιούχο βάσει καθεστώτος ενισχύσεων.
ζ) «Μέτρο ενίσχυσης»: Κάθε καθεστώς ενισχύσεων ή ad hoc ενίσχυση.
η) «State Aid Notifications Interactive» (SAΝI): Διαδικτυακή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα μέτρα κρατικών ενισχύσεων.
θ) «State Aid Reporting Interactive» (SARI): Διαδικτυακή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία τα κράτη μέλη υποβάλλουν τις ετήσιες εκθέσεις δαπανών κρατικών ενισχύσεων.
ι) «Transparency Award Module» (TAM): Δημόσια προσβάσιμη διαδικτυακή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν στοιχεία κρατικών ενισχύσεων ανά δικαιούχο για λόγους διαφάνειας.
ια) «Χορηγούσα αρχή»: ο φορέας που επισπεύδει τη νομική πράξη βάσει της οποίας θεσπίζεται η κρατική ενίσχυση. Αν δεν δύναται να προσδιοριστεί ο ως άνω φορέας, ως χορηγούσα αρχή νοείται ο φορέας που εφαρμόζει το μέτρο με το οποίο χορηγήθηκε η κρατική ενίσχυση.
ιβ) «Σχέδιο μέτρου»: Σχέδιο νόμου, κανονιστικής ή άλλης διοικητικής πράξης που μπορεί να ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης και συνιστά καθεστώς ενίσχυσης ή ad hoc ενίσχυση.

  • 20 Νοεμβρίου 2022, 18:24 | Έξαρχου Δροσω

    Κατά την άποψή μου κάθε μισθολοηγικη αύξηση πρέπει να γίνεται δεκτή, διότι φέρνει κ την αύξηση στην σύνταξη μας.

  • 16 Νοεμβρίου 2022, 12:31 | Τακογλου ΩΓεωργιος

    Πρέπει επιτέλους να δωθει μια λυση

  • 14 Νοεμβρίου 2022, 12:00 | Basiliy

    Bravo welll done