Άρθρο 12 Αποκεντρωμένες Μονάδες Κρατικών Ενισχύσεων

 

Οι ΑΜΚΕ έχουν ενδεικτικά τις εξής αρμοδιότητες:
α) Διενεργούν έλεγχο στα σχέδια μέτρων αρμοδιότητάς τους, ως προς την ύπαρξη κρατικών ενισχύσεων και τη συμβατότητα αυτών με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων. Στην αρμοδιότητα κάθε ΑΜΚΕ εμπίπτουν τα σχέδια μέτρων που προωθούνται σε αυτή από τις υπηρεσίες του υπουργείου στο οποίο υπάγεται, τους φορείς που εποπτεύονται από αυτό, τους φορείς οι οποίοι εισηγούνται προς το εν λόγω υπουργείο το μέτρο ενίσχυσης, περιλαμβανομένων των ανεξάρτητων αρχών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του κάθε υπουργείου, καθώς και τους φορείς για τους οποίους έχει οριστεί αυτή ως αρμόδια ΑΜΚΕ. Οι ΑΜΚΕ δύναται να προτείνουν βελτιώσεις επί των σχεδίων μέτρων που λαμβάνουν πριν τα διαβιβάσουν στην ΚεΜΚΕ, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην παρ. 8 του άρθρου 13.
β) Διαβιβάζουν στην ΚεΜΚΕ τα σχέδια της περ. α) για γνωμοδότηση, συνοδευόμενα από σχετική εισήγησή τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13.
γ) Εγκρίνουν τα σχέδια μέτρων ενισχύσεων που δεν απαιτούν κοινοποίηση, κατόπιν των οδηγιών της ΚεΜΚΕ.
δ) Καταχωρίζουν και οριστικοποιούν τα σχέδια μέτρων αρμοδιότητάς τους στο σύστημα SANI μέσω του εξουσιοδοτημένου από την ΚεΜΚΕ για τον σκοπό αυτό χρήστη.
ε) Καταχωρίζουν και οριστικοποιούν στο σύστημα SARI τις δαπάνες κρατικών ενισχύσεων αρμοδιότητάς τους μέσω του εξουσιοδοτημένου από την ΚεΜΚΕ για τον σκοπό αυτό χρήστη.
στ) Ελέγχουν, επεξεργάζονται και οριστικοποιούν τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Κεντρικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων από τις χορηγούσες αρχές για τα μέτρα αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με το άρθρο 15.
ζ) Καταχωρίζουν και οριστικοποιούν στο σύστημα ΤΑΜ, μέσω του εξουσιοδοτημένου από την ΚεΜΚΕ για τον σκοπό αυτό χρήστη, τα στοιχεία του άρθρου 18.
η) Προβαίνουν στις προβλεπόμενες στα άρθρα 16 και 17 ενέργειες, αναφορικά με την υλοποίηση αποφάσεων ανάκτησης.
θ) Παρέχουν υποστήριξη στην ΚεΜΚΕ στις περιπτώσεις κοινοποίησης μέτρων ενίσχυσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.