Άρθρο 14 Συνεργασία με το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δίκαιου (ΚΔΕΟΔ)

 

Η ΚΕΜΚΕ και οι ΑΜΚΕ επικουρούνται σε θέματα κρατικών ενισχύσεων από τη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του ΚΔΕΟΔ, η οποία ειδικότερα:
α) γνωμοδοτεί επί ερωτημάτων ως προς την αξιολόγηση μέτρων από άποψη κανόνων κρατικών ενισχύσεων και ως προς θέματα ανάκτησης, κατά προτεραιότητα, και
β) καταρτίζει ερωτηματολόγια κατά το πρότυπο των ερωτηματολογίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν αιτήματος της ΚεΜΚΕ, τα οποία χρησιμοποιούνται από τις ΑΜΚΕ κατά τον έλεγχο των σχεδίων μέτρων του άρθρου 12.