Άρθρο 17 Διαδικασία υλοποίησης της απόφασης ανάκτησης

 

1. Η ΚεΜΚΕ καθορίζει και συντονίζει τις ενέργειες της αρμόδιας ΑΜΚΕ, της χορηγούσας αρχής και κάθε άλλου κατά περίπτωση εμπλεκόμενου φορέα, για την υλοποίηση της απόφασης ανάκτησης, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1589 του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2015 περί λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του άρθρου 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 248).
Ειδικότερα:
α. αποστέλλει αμελλητί στην αρμόδια ΑΜΚΕ την απόφαση ανάκτησης και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο,
β. ενημερώνει σε τακτική βάση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ενέργειες και τα μέτρα που λαμβάνονται από τις ελληνικές αρχές, σχετικά με την πορεία υλοποίησης της απόφασης ανάκτησης. Σε περίπτωση δυσχερειών κατά την υλοποίηση της απόφασης ανάκτησης, η ΚεΜΚΕ συνεργάζεται με τους εμπλεκόμενους φορείς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξεύρεση τρόπων αντιμετώπισης αυτών.
2. Κάθε AMKE, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 16, επικουρεί τη χορηγούσα αρχή στις ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης ανάκτησης εντός της προθεσμίας που ορίζει η απόφαση αυτή και σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚεΜΚΕ.
Ειδικότερα:
α. προωθεί αμελλητί στη χορηγούσα αρχή την απόφαση ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε άλλο σχετικό υποστηρικτικό υλικό,
β. καθοδηγεί τη χορηγούσα αρχή στις ενέργειες υλοποίησης της ανάκτησης,
γ. ενημερώνει την ΚεΜΚΕ για την πορεία υλοποίησης της απόφασης ανάκτησης, και
δ. παρέχει σε αυτή όλα τα στοιχεία και έγγραφα που ζητούνται.
3. Η χορηγούσα αρχή εκδίδει σχετική πράξη όπου προσδιορίζονται οι υπόχρεοι ανάκτησης και το προς ανάκτηση ποσό από έκαστο εξ αυτών ως ακολούθως:
α. συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία και προσδιορίζει τους αποδέκτες της ενίσχυσης και υπόχρεους ανάκτησης, προβαίνοντας σε κάθε απαιτούμενη προς τον σκοπό αυτό ενέργεια. Υπολογίζει το προς ανάκτηση από έκαστο υπόχρεο ποσό ανάκτησης, το οποίο περιλαμβάνει τόκους ανάκτησης, υπολογιζόμενους σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2008/C14/02, για τη μέθοδο καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης, καθώς και όσα προβλέπονται στα άρθρα 9 έως και 11 του Κεφαλαίου V του Κανονισμού (ΕΕ) 794/2004 της Επιτροπής της 21ης Απριλίου 2004. Οι τόκοι αυτοί υπολογίζονται από την ημερομηνία που η ενίσχυση τέθηκε στη διάθεση του αποδέκτη αυτής, μέχρι την ημερομηνία οικειοθελούς επιστροφής του ανακτητέου ποσού από τον υπόχρεο ή αποστολής χρηματικού καταλόγου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Μετά την αποστολή του χρηματικού καταλόγου, η απαίτηση λαμβάνει νόμιμες προσαυξήσεις της βεβαιωμένης οφειλής κατά την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες προσαυξάνουν αντίστοιχα το καταβλητέο ποσό. Για τον υπολογισμό των τόκων ανάκτησης δύναται να χρησιμοποιηθεί η σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
β. αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του αποδέκτη της ενίσχυσης και υπόχρεου ανάκτησης, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση από την ημερομηνία παραλαβής τους, αντίγραφο της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και απόσπασμα της πράξης για την καταβολή του ανακτητέου ποσού. Συντάσσει χρηματικό κατάλογο στον οποίο αναγράφονται το όνομα και ο ΑΦΜ του αποδέκτη της ενίσχυσης και υπόχρεου ανάκτησης, οι ΑΦΜ συνυπόχρεων για την καταβολή της οφειλής του βεβαιωθέντος ποσού, το προς ανάκτηση ποσό, ο αναλυτικός λογαριασμός εσόδου, καθώς και ο χρόνος καταβολής, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει την προθεσμία ανάκτησης που τίθεται στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τον αποστέλλει στην οικεία Δ.Ο.Υ., προκειμένου να γίνουν η βεβαίωση και η είσπραξη του ποσού, σύμφωνα με τη διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190),
γ. αποστέλλει στην ΚεΜΚΕ το τελικό ανακτητέo ποσό για έλεγχο πριν την υποβολή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
δ. παρακολουθεί τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των προς ανάκτηση ποσών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση της ανάκτησης και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια ΑΜΚΕ και την ΚεΜΚΕ,
ε. σε περίπτωση εταιρειών σε καθεστώς αφερεγγυότητας, η χορηγούσα αρχή διασφαλίζει ότι το ελληνικό δημόσιο αναγγέλλεται για τα ποσά της ανάκτησης στον πίνακα κατάταξης πιστωτών ή στον πίνακα διανομής.
4. Οφειλές που αφορούν σε ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάγονται σε οποιαδήποτε διευκόλυνση ή ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών ή χορήγηση διοικητικής ή εκ του νόμου αναστολής. Οποιαδήποτε χορηγηθείσα διευκόλυνση ή ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών ή κάθε είδους διοικητική ή εκ του νόμου αναστολή καταργείται.
5. Νόμιμο τίτλο για την είσπραξη του ποσού αποτελούν η απόφαση ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το απόσπασμα της πράξης της παρ. 3.
6. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη βεβαίωση και είσπραξη των ποσών που ανακτώνται κατά το παρόν άρθρο ορίζεται η Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του αποδέκτη της ενίσχυσης.
7. Από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν θίγονται ειδικότερες διατάξεις που αφορούν στη διαδικασία ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε συγχρηματοδοτούμενα έργα.