Άρθρο 15 Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων

 

1. Για την ηλεκτρονική καταχώριση, επεξεργασία και παρακολούθηση των κρατικών ενισχύσεων οι οποίες χορηγούνται στην ελληνική επικράτεια, αναπτύσσεται και λειτουργεί το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΠΣΚΕ).
2. Η ΚεΜΚΕ είναι αρμόδια για την επιχειρησιακή λειτουργία του ΚΠΣΚΕ, σύμφωνα με το π.δ. 142/2017 (Α’ 192). Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως φορέας λειτουργίας του ΚΠΣΚΕ και υποστηρίζει τεχνικά την παραγωγική λειτουργία του, σύμφωνα με τα άρθρα 85 έως και 88 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), για τις πληροφοριακές υποδομές.
3. Στο ΚΠΣΚΕ καταχωρίζονται τα μέτρα ενισχύσεων και οι μεμονωμένες ενισχύσεις. Κάθε μέτρο κρατικής ενίσχυσης λαμβάνει μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό με την καταχώρισή του στο ΚΠΣΚΕ. Η είσοδος και η αυθεντικοποίηση των χρηστών στην εφαρμογή γίνονται με χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet ή με κωδικό δημόσιας διοίκησης.
4. Η καταχώριση των στοιχείων της παρ. 3 πραγματοποιείται από τις χορηγούσες αρχές.
5. Ο έλεγχος, η επεξεργασία και η οριστικοποίηση των στοιχείων της παρ. 3 πραγματοποιούνται από την ΑΜΚΕ κάθε υπουργείου.
6. Τα στοιχεία που αφορούν στις μεμονωμένες ενισχύσεις καταχωρίζονται και οριστικοποιούνται αποκλειστικά από τις χορηγούσες αρχές.
7. Οι χορηγούσες αρχές και οι ΑΜΚΕ που διαθέτουν πληροφοριακά συστήματα, στα οποία τηρούνται δεδομένα κρατικών ενισχύσεων διασυνδέονται με το ΚΠΣΚΕ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Το ΚΠΣΚΕ δύναται να διασυνδέεται και με τα πληροφοριακά συστήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής SANI, SARI, TAM, στα οποία τηρούνται δεδομένα κρατικών ενισχύσεων.