Άρθρο 21 Καταργούμενες διατάξεις

 

1. Οι υποπαρ. Β.2. έως και Β.9 της παρ. Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α‘ 107) για τη σύσταση, τη στελέχωση, τη λειτουργία διαδικασίας γνωμοδότησης και υποστήριξης της ΚεΜΚΕ, τη λειτουργία του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων, της Διυπουργικής Επιτροπής Κρατικών Ενισχύσεων, του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και ανακτήσεων καταργούνται, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 20 του παρόντος.
2. Οι περ. 1 έως και 5 και 8 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, περί διαδικασίας ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων, καταργούνται.
3. Η υποπαρ. Β.11 της παρ. Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 για την ανάρτηση και καταχώριση συγκεκριμένων στοιχείων σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, καταργείται.
4. Η υποπαρ. Β. 12 της παρ. Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, περί τελικών και μεταβατικών διατάξεων, καταργείται.
5. Οι υποπερ. α και β της περ. 6 της παρ. ε του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85) για τη στελέχωση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, καταργούνται.
6. Το άρθρο 22 του ν. 4002/2011 (Α΄180), για την ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων, καταργείται.