Άρθρο 35 Σύσταση Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

1. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) συστήνεται Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ). Το Γραφείο αποτελεί υπηρεσιακή μονάδα του ΝΣΚ, λειτουργεί και ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με τον ν. 4831/2021 (Α΄ 170) και στελεχώνεται από λειτουργούς του ΝΣΚ, με βαθμούς Νομικού Συμβούλου του Κράτους, Παρέδρου και Δικαστικού Πληρεξουσίου.
2. Στην αρμοδιότητα του Γραφείου ανήκει η νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση του ΑΠΘ ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και Αρχής, καθώς και η έκδοση γνωμοδοτήσεων σε νομικής φύσεως ερωτήματα που υποβάλλονται αρμοδίως, και ιδίως:
α) η νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση του ΑΠΘ ενώπιον των εθνικών, αλλοδαπών, ενωσιακών και διεθνών δικαστηρίων και δικαιοδοτικών οργάνων, ενώπιον των διαιτητικών δικαστηρίων, καθώς και κάθε άλλης δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
β) η έκδοση γνωμοδοτήσεων, κατά τις κείμενες διατάξεις για το ΝΣΚ, σε νομικής φύσεως ερωτήματα που υποβάλλονται από τον Πρύτανη,
γ) η γνωμοδότηση για τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών, την αναγνώριση απαιτήσεων, τη μη άσκηση αγωγών ή άλλων ενδίκων βοηθημάτων, την παραίτηση από αγωγές ή άλλα ένδικα βοηθήματα, την αποδοχή αγωγών ή άλλων ενδίκων βοηθημάτων, τη μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί και την παραίτηση από ένδικα μέσα που έχουν ασκηθεί, καθώς και την υπαγωγή διαφορών στη διαιτησία, όπου τούτο επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις,
δ) η νομική υποστήριξη του ΑΠΘ κατά την κατάρτιση συμβάσεων, και
ε) η νομοτεχνική υποστήριξη του ΑΠΘ κατά την επεξεργασία προτάσεων σχεδίων νόμων και την κατάρτιση κανονιστικών πράξεων που αφορούν στο Πανεπιστήμιο.
3. Στο Γραφείο προΐσταται Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, ο οποίος έχει τη γενική εποπτεία του Γραφείου, την επιμέλεια για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του και τη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως υποθέσεων της αρμοδιότητάς του.
4. Η νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση του ΑΠΘ σε δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις διενεργείται είτε από τους λειτουργούς του ΝΣΚ που υπηρετούν στο Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου είτε από δικηγόρους, μεταξύ των οποίων κατανέμονται οι υποθέσεις με ευθύνη του Προϊσταμένου του Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου.
5. Η τριμελής επιτροπή του Γραφείου λειτουργεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για το ΝΣΚ. Ο δικηγόρος, στον οποίο έχει ανατεθεί ο χειρισμός δικαστικής ή εξώδικης υπόθεσης, συντάσσει υποχρεωτικά έγγραφη προεισήγηση προς την τριμελή επιτροπή που εξετάζει την υπόθεση που χειρίστηκε και, εάν κριθεί απαραίτητο από τον πρόεδρο της επιτροπής, παρίσταται και στη συνεδρίαση της επιτροπής για να παράσχει εξηγήσεις.
6. Ο Πρύτανης, ύστερα από έγκριση της Συγκλήτου και αιτιολογημένη γνώμη του προϊσταμένου του Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου, αν αυτό επιβάλλεται από το πλήθος των υποθέσεων που εκκρεμούν ή λόγω της βαρύτητας της υπόθεσης και της πολυπλοκότητας των νομικών ζητημάτων της, μπορεί να αναθέτει την υπεράσπιση του Πανεπιστημίου, για συγκεκριμένη υπόθεση που εκκρεμεί σε οποιουδήποτε βαθμού, εθνικό, αλλοδαπό, ενωσιακό ή διεθνές, διαιτητικό δικαστήριο ή διοικητική αρχή, σε δικηγόρο ή δικηγόρους που δεν καλύπτουν θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο ΑΠΘ. Για την αμοιβή των δικηγόρων αυτών εφαρμόζεται ανάλογα η νομοθεσία για τις αμοιβές των δικηγόρων του Δημοσίου για υποθέσεις ανάλογες αυτών της παρούσας.
7. Τα όργανα διοίκησης του ΑΠΘ, οι υπηρεσίες και το προσωπικό κάθε κατηγορίας του Ιδρύματος και τα όργανα διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) υποχρεούνται να παρέχουν στο Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου κάθε έγγραφο που κατέχουν και τους ζητείται από αυτό για τη νομική υποστήριξη του Πανεπιστημίου στις εκκρεμείς στο Γραφείο υποθέσεις της αρμοδιότητάς του, καθώς και να παρέχουν σε αυτό γραπτά το ιστορικό των εκκρεμών υποθέσεων.
8. Το ΑΠΘ υποχρεούται να παρέχει στο Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου τους απαραίτητους χώρους και την υλικοτεχνική υποδομή για τη στέγαση και τη λειτουργία του και να διαθέτει τουλάχιστον τρεις (3) διοικητικούς υπαλλήλους για τη γραμματειακή του υποστήριξη.
9. Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Δικαστικό Γραφείο του ΑΠΘ, υπάγονται στο Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου και χειρίζονται τις υποθέσεις που τους αναθέτει ο προϊστάμενος του Γραφείου σύμφωνα με την παρ. 4. Οι υφιστάμενες θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή διατηρούνται. Για την πρόσληψη σε κενές ή κενούμενες από τις παραπάνω θέσεις εφαρμόζεται το άρθρο 43 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α` 208).
10. Οι οργανικές θέσεις του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ στον βαθμό του Δικαστικού Πληρεξουσίου αυξάνονται κατά δύο (2).
11. Από την έναρξη λειτουργίας του Γραφείου, με την έκδοση της πράξης τοποθέτησης του προϊσταμένου του από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ, για την οποία εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταργείται κάθε άλλη διάταξη που διέπει την εσωτερική λειτουργία του ΑΠΘ και είναι αντίθετη προς το παρόν.

  • 21 Νοεμβρίου 2022, 12:04 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΖΕΣΤΕΝΤΖΗΣ

    Το νομικό συμβούλιο του κράτους δεν πρέπει απαρτίζεται από γραφειοκράτες και να παρέχουν την ερμηνεία του νόμου με την στενή έννοια , αλλά και εκπροσώπους φορέων που αντιλαμβάνονται τις ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας,