Άρθρο 13 Διαδικασία γνωμοδότησης από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων

 

Τα σχέδια μέτρων υποβάλλονται στην ΚεΜΚΕ για γνωμοδότηση, πριν την υιοθέτησή τους από το αρμόδιο όργανο, με την ακόλουθη διαδικασία:
1. Η ΑΜΚΕ εξετάζει κάθε σχέδιο μέτρου, σύμφωνα με την περ. α του άρθρου 12 και το αποστέλλει στην ΚεΜΚΕ, συνοδευόμενο από εισήγηση με τεκμηρίωση, συμπληρωμένη λίστα ελέγχου, όπου υφίσταται, και από το απαραίτητο υποστηρικτικό υλικό, εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημέρων από την ημερομηνία παραλαβής τους από τη χορηγούσα αρχή.
2. Εφόσον η ΚεΜΚΕ αξιολογεί ότι το σχέδιο μέτρου που έλαβε δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, αποστέλλει έγγραφη θετική γνωμοδότηση στη χορηγούσα αρχή μέσω της αρμόδιας ΑΜΚΕ, εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών.
3. Εφόσον η ΚεΜΚΕ αξιολογεί ότι το σχέδιο μέτρου που έλαβε περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, αποστέλλει στη χορηγούσα αρχή μέσω της ΑΜΚΕ και εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών έγγραφη γνωμοδότηση ως προς τη συμβατότητα του μέτρου με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων ως ακολούθως:
α. δύναται να προτείνει τροποποιήσεις και βελτιώσεις για τον αποκλεισμό ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης ή για την επίτευξη συμβατότητας του μέτρου με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων,
β. διαπιστώνει τη συμβατότητα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.
4. Στη γνωμοδότηση της παρ. 3, η ΚεΜΚΕ ενημερώνει τη χορηγούσα αρχή για ενέργειες που απαιτούνται για την υιοθέτηση του μέτρου. Εφόσον κρίνει ότι το μέτρο χρήζει κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενημερώνει την ΑΜΚΕ, παρέχοντας κατευθύνσεις για την προετοιμασία του φακέλου κοινοποίησης.
5. Η προθεσμία των παρ. 2 και 3 εκκινεί με την υποβολή στην ΚεΜΚΕ πλήρους φακέλου από την αρμόδια ΑΜΚΕ, σύμφωνα με την παρ. 1. Η γνωμοδότηση της παρ. 3 προσαρτάται ως αναπόσπαστο τμήμα στο σχέδιο μέτρου που αποστέλλεται στην ΚεΜΚΕ.
6. Σχέδιο μέτρου υιοθετείται κατόπιν θετικής γνωμοδότησης ή ενσωμάτωσης των προτεινόμενων τροποποιήσεων και βελτιώσεων και υλοποίησης απαιτούμενων ενεργειών. Εφόσον κριθεί ότι το σχέδιο μέτρου χρήζει κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό υιοθετείται μετά την έκδοση σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή με την ενσωμάτωση ρήτρας αναστολής της εφαρμογής του μέχρι την πλήρωση της προϋπόθεσης αυτής.
7. Η ΚεΜΚΕ, σε περίπτωση που λαμβάνει γνώση με επίσημη έγγραφη ενημέρωση από οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), ότι έχει υιοθετηθεί μέτρο κρατικής ενίσχυσης χωρίς να έχει υποβληθεί στην εν λόγω υπηρεσία για να τηρηθεί η διαδικασία ελέγχου της συμβατότητάς του με το ενωσιακό δίκαιο, ενημερώνει τη χορηγούσα αρχή για τις συνέπειες που μπορεί να επιφέρει η υλοποίηση του μέτρου εάν δεν τηρηθεί η ως άνω διαδικασία.
8. Στην περίπτωση σχεδίων μέτρων και πράξεων που αφορούν σε έργα της περ. α της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4914/2022 (Α΄61), η διαδικασία του παρόντος εφαρμόζεται μόνο για τα σχέδια μέτρων και τις πράξεις που χρήζουν κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.