Άρθρο 5 Παράταση ισχύος της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων του άρθρου 39Β Κ.Φ.Ε. – Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 66 ν. 4646/2019

 

Η παρ. 14 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 (Α’ 201) τροποποιείται με την παράταση της ισχύος της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων σύμφωνα με το άρθρο 39Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) και η παρ. 14 διαμορφώνεται ως εξής:

«14. Οι διατάξεις του άρθρου 39Β, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 16 του παρόντος, εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 έως και 31.12.2024.».

  • 21 Νοεμβρίου 2022, 12:54 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΖΕΣΤΕΝΤΖΗΣ

    Η μείωση φόρου για επισκευές πρέπει να έχει μόνιμο χαρακτήρα στο φορολογικό σύστημα, και να συμμετέχουν κατά 50% και τα οικοδομικά υλικά αγοράς, εκτός από τις υπηρεσίες.