Άρθρο 2 Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες – Τροποποίηση των Κεφαλαίων Α και Β του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.

 

1. Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος του μειωμένου συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%) ή του υπερμειωμένου συντελεστή έξι τοις εκατό (6%) του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), στα μη αλκοολούχα ποτά και αεριούχα νερά, στα εισιτήρια κινηματογράφων, στις μεταφορές προσώπων και των αποσκευών τους, καθώς και στην εστίαση και το τουριστικό πακέτο, και η παρ. 2 του άρθρου 11 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙΙ «Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 21» του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, όπως τροποποιούνται από την παρ. 1, εφαρμόζονται από την 1.6.2020 έως και τις 30.6.2023.».
2. Οι παρ. 9 και 10 του μοναδικού άρθρου του Κεφαλαίου Β’, του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α΄ 248) τροποποιούνται ως προς τον χρόνο ισχύος του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες που παρέχονται από γυμναστήρια και σχολές εκμάθησης χορού, και διαμορφώνονται ως εξής:
«9. Η παροχή υπηρεσιών από γυμναστήρια από την 1.10.2021 έως και τις 30.6.2023.
10. Η παροχή υπηρεσιών από σχολές εκμάθησης χορού από την 1.10.2021 έως και τις 30.6.2023 και εφόσον δεν απαλλάσσονται με το άρθρο 22.».
3. Η παρ. 2 του εσωτερικού άρθρου πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος του υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α., που εφαρμόζεται για κάποια αγαθά ατομικής υγιεινής και προστασίας, και διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Η παρ. 1 ισχύει έως και τις 30.6.2023.».
4. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 47 του μοναδικού άρθρου του Κεφαλαίου Α’, του Παραρτήματος ΙΙΙ, του Κώδικα Φ.Π.Α. τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος του υπερμειωμένου συντελεστή έξι τοις εκατό (6%) του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, για τα φίλτρα και τις γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης, και διαμορφώνεται ως εξής:
«Ο υπερμειωμένος συντελεστής του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται έως και τις 30.6.2023 και μετά την ημερομηνία αυτή τα είδη αυτά υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. δεκατρία τοις εκατό (13%).».
5. Η παρ. 2 του άρθρου 299 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος του μειωμένου συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%) του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, στην εισαγωγή αντικειμένων τέχνης και στις παραδόσεις αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας από τον δημιουργό τους ή τους διαδόχους του και διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Η παρ. 1 ισχύει από την ψήφιση του νόμου μέχρι και τις 30.6.2023.».
6. Η παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 4772/2021 (Α’ 17), τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος του μειωμένου συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%) του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, για τα εισιτήρια για ζωολογικούς κήπους και διαμορφώνεται ως εξής:
«5. Το άρθρο 36 ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος και εφαρμόζεται μέχρι και τις 30.6.2023.».
7. Η παρ. 54 του μοναδικού άρθρου του Κεφαλαίου Α’, του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος του υπερμειωμένου συντελεστή έξι τοις εκατό (6%) Φ.Π.Α., στους απινιδωτές της ΔΚ ΕΧ 9018 και διαμορφώνεται ως εξής:
«54. Απινιδωτές (Δ.Κ. ΕΧ 9018). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%) και ισχύει έως και τις 30.6.2023.».

 • ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4646/2019 ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΙΣΧΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 03/12/2022 ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2579/1998 ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΔΧ(ΤΑΞΙ),ΤΟΥΡΙΣΤΙΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΤΕΛ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 • ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4646/2019 ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2-3 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ.ΤΟ ΑΡΘΡΟ 46 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4646/2019 ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2579/1998 ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΔΧ(ΤΑΞΙ),ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΤΕΛ

 • 21 Νοεμβρίου 2022, 09:14 | Θανάσης Γκομόζας

  Για την Ύδρευση – Ενέργεια & Τηλεπικοινωνίες-internet, Να οριστεί ένα κατώτερο-συνηθισμένο σε φυσιολογικές συνθήκες ποσό κατανάλωσης, το οποίο θα απαλλάσσεται του ΦΠΑ και το επιπλέον να υπάγεται στον μεγαλύτερο συντελεστή.

  Είναι αδιανόητο η Ύδρευση που είναι η πλέον απαραίτητη με την Υγεία και την Παιδεία να είναι στο 13% & 24% και η παροχή Υπηρεσιών του ΕΛΟΤ και κάποια Τροχόσπιτα να έχουν συντελεστή ΦΠΑ 0% και 6%.

  Η Κοινότητα βάσει και του παραρτήματος III της οδηγίας 2006/112/ΕΚ ,και με την πρόσφατη επίσης ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2022/542 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 2022, δίνει το δικαίωμα στα κράτη Μέλη να έχουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης μέχρι……. και μηδενικούς συντελεστές .
  Καθώς επίσης και ο υψηλός συντελεστής 24% στις τηλεπικοινωνίες και το ιντερνέτ θα μπορούσε να μειωθεί , επειδή σήμερα η εκπαίδευση, η ιατρική και πολλές κοινωνικές παροχές και προβλήματα γίνονται ηλεκτρονικά και η εν λόγο υπηρεσία έχει καταστεί αναγκαίο κοινωνικό αγαθό.

 • 15 Νοεμβρίου 2022, 00:47 | ΜΠΕΛΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ 13% ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023 (ΕΤΟΣ ΚΟΜΒΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ)

 • 12 Νοεμβρίου 2022, 12:26 | Basiliy

  Bravo

 • 12 Νοεμβρίου 2022, 11:44 | Κώστας Δημητρίου

  Θα πρέπει κατ’ εφαρμογή απόφασης Στε ότι οι αμοιβές των εμμίσθων δικηγόρων να μην απαλλάσσονται από ΦΠΑ και να υφίσταται ενιαία φορολόγηση, καθώς θα πρέπει να θεωρούνται αμοιβές από ελεύθερο επάγγελμα.
  Μόνη περίπτωση απαλλαγής από ΦΠΑ και να θεωρούνται αμοιβή από μισθωτή εργασία, θα πρέπει να είναι όταν ο δικηγόρος δηλώνει ότι δεν ασκεί ελεύθερο επάγγελμα

 • 12 Νοεμβρίου 2022, 11:06 | Κώστας Δημητρίου

  Θα πρέπει να προβλεφθεί ΦΠΑ 13% για αμοιβές δικηγόρων – συμβολαιογράφων – δικαστικών επιμελητών & για συναλλαγές με κτηματολογικά γραφεία & υποθηκοφυλακεία.
  Θα πρέπει να προβλεφθεί ότι όταν εντολέας είναι το Δημόσιο ή ΝΠΔΔΔ ή αγοραστής ή εργοδότης , να υπάρχει απαλλαγή από καθεστώς φπα των αμοιβών ή αντιτίμων ή μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 13% ή 6%.