Άρθρο 34 Προσδιορισμός αξίας ακινήτων – Τροποποίηση παρ. 1Α άρθρου 41 ν. 1249/1982

 

Στην παρ. 1Α του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43) προστίθενται εδάφια όγδοο, ένατο, δέκατο και ενδέκατο ως εξής:
«Ειδικά για τις τιμές ζώνης που ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2022 βάσει της υπό στοιχεία 57732 ΕΞ 2021 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 2375) οι δήμοι δύνανται από 1η.12.2022 έως και 31η.12.2022 να υποβάλουν τη γνώμη του έβδομου εδαφίου για τις τιμές ζώνης της χωρικής τους αρμοδιότητας. Οι γνώμες κατατίθενται ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συνοδεύονται από κάθε πραγματικό αποδεικτικό στοιχείο, που ανάγεται στο χρονικό διάστημα συλλογής στοιχείων, όπως ορίζεται με την υπό στοιχεία 8843 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 130). Η Επιτροπή, ύστερα από πρόσβαση στη βάση δεδομένων του δευτέρου εδαφίου, εξετάζει τις γνώμες χωρίς προηγούμενη εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων, και εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών τις ζώνες για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης των οποίων πιθανολογείται ισχυρά η ανάγκη επανάληψης της διαδικασίας. Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται, βάσει της εισήγησης αυτής, να αποφασίσει την επανάληψη της διαδικασίας.»

 • 21 Νοεμβρίου 2022, 14:13 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΟΡΜΟΥ (ΜΙΚΡΟ ΕΜΒΟΛΟ)

  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΟΡΜΟΥ (ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ),«ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΕΜΒΟΛΟ»
  Στο Καραμπουρνάκι, με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων (2022), η τιμή ζώνης για την οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη του Δήμου Καλαμαριάς ως γραμμική καθορίστηκε στα 2750 €.
  Τα ακίνητα των πολυκατοικιών στα τετράγωνα του Δήμου Θεσσαλονίκης έναντι των αντίστοιχων του Δήμου Καλαμαριάς εκατέρωθεν της οδού Θεμιστοκλή Σοφούλη, αλλά προς την πλευρά της θάλασσας, με ανοικτή πρόσβαση προς αυτήν, η τιμή ζώνης έχει προσδιοριστεί στα 2.450€
  Θεωρούμε άδικη την τιμή των 2.750€ η οποία εφαρμόζετε γραμμικά στην περιοχή μας, πολύ δε περισσότερο όταν στην ίδια περιοχή επί ακινήτων του Δήμου Θεσσαλονίκης η τιμή έχει προσδιοριστεί στα 2.450€ και ζητούμε την εξίσωσή της.
  Επισημαίνουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς με την απόφασή του της 4/5/2016 αποδέχεται σύσσωμο την αίτηση – διαμαρτυρία των εν λόγω δημοτών του και αποφάσισε να τους συνδράμει στο δίκαιο αίτημά τους, εξωδικαστικά και δικαστικά, αλλά και με παραστάσεις και ουσιαστική παρέμβαση στις αρμόδιες Αρχές.
  Η Πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτών Κελλάριου Όρμου (Καραμπουρνάκι) το «Μικρό Έμβολο».

 • 20 Νοεμβρίου 2022, 15:12 | ΒΛΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

  Θα πρέπει να επανεξετασθεί και αναπροσαρμοσθεί προς τα κάτω η υπέρογκη αύξηση τών αντικειμενικών αξιών στο Δήμο Γαλατσίου και ιδιαίτερα στην υποβαθμισμένη περιοχή «Κρητικά», όπου η τιμή ζώνης εκτοξεύθηκε από 1150 ευρώ σε..1600 ήτοι σχεδόν 40%, αύξηση αδιανόητη και λόγω τής συγκεκριμένης περιοχής και λόγω τών
  δυσμενών επιπτώσεων τής οικονομικής συγκυρίας ιδίως για εμάς τούς χαμηλοσυνταξιούχους! Ουδεμία εμπιστοσύνη έχω στο Δήμο ότι θα ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα και να διατυπώσει εμπεριστατωμένη γνώμη περί μειώσεως τών αντικειμενικών αξιών..

 • 20 Νοεμβρίου 2022, 13:01 | ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΟΔΟΥ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΟΔΟΥ ΘΕΜ.ΣΟΦΟΥΛΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  Στην περιοχή μας, με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων (2022), η τιμή ζώνης η οποία ορίστηκε για την οδό Θεμ. Σοφούλη του Δήμου Καλαμαριάς ως γραμμική ανέρχεται στα 2750 €. Το σκεπτικό με το οποίο εντάχθηκε η οδός Θεμ. Σοφούλη που υπάγεται στο Δήμο Καλαμαριάς ήταν ότι ανήκει σε υπό ανάπτυξη περιοχή έμπροσθεν της θάλασσας.
  Συγκεκριμένα το τμήμα της οδού Θεμ. Σοφούλη από την οδό Καπ. Γκόνη μέχρι την οδό Αργοναυτών, του Δήμου Καλαμαριάς, δεν έχει οπτική επαφή με τη θάλασσα λόγω της ύπαρξης, στην απέναντι πλευρά της οδού Θεμ. Σοφούλη, πολυκατοικιών, οι οποίες ανήκουν στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
  Δύο πολυκατοικίες οι οποίες βρίσκονται στις γωνίες των οδών Καπ. Γκόνη και Αργοναυτών με την οδό Θεμ. Σοφούλη δεν υπάγονται στη γραμμική τιμή ζώνης της τελευταίας λόγω του γεγονότος ότι έχουν τις εισόδους των επί των δύο προαναφερομένων οδών αντίστοιχα, παρά την πλεονεκτική τους γωνιακή θέση.
  Για τα ακίνητα των πολυκατοικιών στα τρία τετράγωνα του Δήμου Θεσσαλονίκης έναντι των δικών μας της Καλαμαριάς και επί της οδού Θεμ. Σοφούλη, αλλά προς την πλευρά της θάλασσας, με ανοικτό ορίζοντα προς αυτή, η τιμή ζώνης έχει προσδιοριστεί αντίστοιχα (2022) στα 2.450€.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρούμε άδικη την τιμή των 2.750€ η οποία εφαρμόζετε γραμμικά στην περιοχή μας, πολύ δε περισσότερο όταν με την έναντι σε εμάς περιοχή, επί της οδού Θεμ. Σοφούλη και προς την πλευρά της θάλασσας, του Δήμου Θεσσαλονίκης η διαφορά τιμής στις αντικειμενικές αξίες, είναι σήμερα 300€ σε βάρος μας και ζητούμε να απαλειφθεί.
  Επισημαίνουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς με ομόφωνη απόφασή του της 4/5/2016 αναφέρει: «Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς εκτιµά ότι το σύστηµα αντικειμενικού προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων θα πρέπει να διαμορφώνεται στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, ώστε να είναι πράγματι αντικειμενικό και να µην πλήττει δυσανάλογα ορισμένες κατηγορίες δημοτών, ενώ παράλληλα θα πρέπει να εξετασθεί εκ νέου το ζήτηµα του προσδιορισµού των αντικειμενικών αξιών στην περιοχή της οδού Θεμιστοκλή Σοφούλη, µε βάση αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να υπάρξει µέριµνα για τους δημότες της περιοχής αυτής οι οποίοι πλήττονται δυσανάλογα. Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς αποδέχεται σύσσωμο την αίτηση – διαμαρτυρία των εν λόγω δημοτών του και αποφασίζει να τους συνδράμει στο δίκαιο αίτημά τους, εξωδικαστικά και δικαστικά, αλλά και με παραστάσεις και ουσιαστική παρέμβαση στις αρμόδιες Αρχές». Ο συντονιστής των κατοίκων της περιοχής οι οποίοι υπογράφουν τη σχετική διαμαρτυρία.

 • 16 Νοεμβρίου 2022, 08:48 | ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

  Σε ό,τι αφορά τον Δήμο Πλατανιά μετά την πρόσφατη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών διαπιστώνουμε ότι στη Κοινότητα Πλατανιά η αντικειμενική τιμή γης προς τη παραλία είναι 1.900€ το τ.μ. και προς την ενδοχώρα της 1.700€ το τ.μ., όταν σε απόσταση 100μ, στην όμορη Κοινότητα της Αγίας Μαρίνας του Δήμου Χανίων, η τιμή είναι 1.250€ το τ.μ. προς τη παραλία και 1.400€ προς την ενδοχώρα αντίστοιχα, γεγονός που επιβαρύνει πολλαπλώς τους ιδιοκτήτες γης της παραπάνω Κοινότητας αδίκως.
  Επίσης στο Παλιό Ενετικό Λιμάνι των Χανίων , το πιο τουριστικό σημείο του Νομού, η τιμή ζώνης είναι 1.350€ το τ.μ. και με κάποιες ζώνες 1.950€ το τ.μ., στοιχείο που επιτείνει τα παραπάνω αναφερόμενα.
  Πέραν της παραπάνω κοινότητας μας, αξιοσημείωτο είναι ότι και στα χωριά της ενδοχώρας του Δήμου Πλατανιά υπάρχει διπλασιασμός της αντικειμενικής αξίας, όπως ενδεικτικά στην κοινότητα Αλικιανού, από 600€ το τ.μ. σε 1.200€ το τ.μ., επίσης στην Ανώσκελη από 600€ το τ.μ. σε 1200€, οι περιοχές αυτές είναι ημιορεινές και με αποκλειστικό σχεδόν παραγόμενο εισόδημα, από τον πρωτογενή τομέα!
  Αντίστοιχες περιπτώσεις συναντώνται στην πλειονότητα των 51 κοινοτήτων μας και στους οικισμούς τους.
  Οι παραπάνω εξοντωτικές αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών, έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του ΕΝΦΙΑ και μιας σειράς λοιπών φόρων και τελών, που επιβαρύνουν εξοντωτικά τους ιδιοκτήτες γης.
  Θεωρούμε ότι οι τιμές ζώνης για τις ορεινές περιοχές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν την τιμή των 550€, για τις ημιορεινές την τιμή 650€ και για τις πεδινές τα 750€.
  Για τις παραθαλάσσιες η τιμή προσδιορισμού θα μπορούσε να έχει εκκίνηση την τιμή των 850€, με δεδομένο ότι σε αυτές πιθανόν να χρειάζεται επιμέρους ανά περίπτωση προσδιορισμός της τιμής ζώνης.
  Για τον Δήμο Πλατανιά, Ι.Μαλανδράκης, Δήμαρχος.

 • 16 Νοεμβρίου 2022, 02:48 | ΙΜ

  Θα πρέπει να επανεξεταστούν οι παράμετροι για τον τρόπο υπολογισμού της αξίας του δικαιώματος υψούν.

  Το Ε9 είχε σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στον παλιό τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ. Με τον καινούργιο τρόπο υπολογισμού από 1/1/2022 (που λαμβάνει υπόψη και τη συνολική αξία ενός ακινήτου) δεν υπάρχουν όλες οι παράμετροι στο Ε9 για να μπορέσει να βγει η αξία του υψούν, με αποτέλεσμα αντί να φορολογείσαι για το υψούν, να φορολογείσαι βάσει την αξίας όλου του οικόπεδου.
  Παράδειγμα:
  -Οικόπεδο αξίας 600.000 δομημένο (με δικαίωμα υψούν 30%).
  -Υπάρχουν 2 συνιδιοκτήτες του δικαιώματος υψούν, από 15% ο καθένας.
  -Στο Ε9 το μόνο που μπορεί να δηλώσει ο καθένας, είναι το σύνολο των τετραγωνικών του ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ και ότι έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας στο ΟΙΚΟΠΕΔΟ 4,50% (που είναι το 15% του 30%). Ο βασικός φόρος με αυτό το ποσοστό, υπολογίζεται σωστά.

  Ο συμπληρωματικός φόρος όμως πώς θα υπολογιστεί αν δεν ξέρει το σύστημα ότι το δικαίωμα υψούν αποτελεί το 30% του οικοπέδου, αφού δεν το ζητάει πουθενά το Ε9; -Οπότε από ότι φαίνεται, λαμβάνεται σαν αξία φορολόγησης για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, η αξία του αρχικού οικοπέδου που είναι 600.000.
  -Στην πραγματικότητα όμως εδώ, η συνολική αξία του ακινήτου είναι 180.000, αφού το δικαίωμα υψούν αποτελεί ένα ξεχωριστό «ακίνητο» όπου το σύνολο των δικαιωμάτων του έχει αξία 180.000 και όχι 600.000. Αλλιώς είναι σαν να λέτε σε κάποιον που έχει ένα διαμέρισμα σε πολυκατοικία ότι ο συμπληρωματικός του ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται με βάση την αξία όλης της πολυκατοικίας.

  Η άδικη επιβάρυνση όσων είναι στο μεταίχμιο των 400.000 ή/και όσων έχουν ακίνητο σε ακριβή ζώνη, είναι σημαντική από αυτόν τον λάθος υπολογισμό. Εκτιμώ ότι θα πρέπει να συμπληρωθεί πεδίο στο Ε9 με το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων υψούν ώστε να μπορεί να υπολογίζεται σωστά η αξία του και ο φόρος που προκύπτει από αυτήν.

 • 15 Νοεμβρίου 2022, 22:21 | Τάσος

  Καλημέρα σας, με αφορμή το Εθνικό Σχέδιο δράσης για τα Δικαιώματα των Αναπήρων, μίας πρωτοβουλίας που ανέλαβε ο πρωθυπουργός κατά την ανάληψη των καθηκόντων του, θα ήθελα να θέσω υπόψιν σας ένα ζήτημα που αφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ στην Χώρα μας, καθώς και το σύνολο των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
  Απευθύνομαι σε εσάς λόγω της δημόσια καταγεγραμμένης μεγάλης ευαισθησίας που έχετε επιδείξει και στα αυξημένα θετικά κοινωνικά αντανακλαστικά σας, σε μια περίοδο που έχουμε πολύ υψηλούς λογαριασμούς ρεύματος, έχουμε μία οξύτατη ακρίβεια, µία κρίση ενεργειακή και έχουμε αρνητικές συνέπειες της ρήτρας αναπροσαρμογής. Ενώ απειλούνται και τα μεσαία στρώματα µε φτωχοποίηση, απεντάσσονται ευάλωτες κοινωνικές ομάδες από το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο.
  Με την έναρξη εφαρμογής των νέων αντικειμενικών αξιών κατά 20% μεσοσταθµικά στο 55% των περιοχών της χώρας -άρα μιλάμε για μεγάλη έκταση και πολλές οικογένειες- και μετά την εκκαθάριση της αξίας της περιουσίας των πολιτών µε την πρόσφατη έκδοση του ΕΝΦΙΑ, δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά που ήταν ενταγμένα στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο µε επιλογή διαχρονικά της πολιτείας μένουν εκτός, απεντάσσονται.
  Επιπλέον, έχουμε αποκλεισμό από προνομιακές παροχές μιας πολύ μεγάλης μερίδας πληθυσμού. Αποκλείονται πλέον λόγω αντικειμενικών αξιών από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημά. Αποκλείονται από το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων, από το επίδομα στεγαστικής συνδρομής για τους ανασφάλιστους υπερήλικες, αλλά και από το επίδομα στέγασης
  Υπάρχει περίπτωση ΑμεΑ που από την Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. διαπιστώθηκε αναπηρία της, σε ποσοστό 80% η οποία παρουσιάστηκε πριν από τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας της και παρουσιάζει ανικανότητα για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα.
  Δηλώνει στην εφορία 1 οικία, σε ποσοστό συνιδιοκτησίας κατά 33,33%, με τα 2 αδέλφια της με οποία συγκατοικεί η οποία αποτελεί και το μοναδικό περιουσιακό της στοιχείο.
  · Μια οικία 100 τ.μ. στο Καματερό Αττικής, με αντικειμενική αξία το φορολογικό έτος 2021 33.600€ και το 2022, 64.500€.
  Προσπάθησε να υποβάλλει αίτηση για την ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, όπως και τα προηγούμενα χρόνια και συγκεκριμένα κατά έτη 2028, 2019, 2020 και 2021, καθόσον πληρούσε τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ.: ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1403/01.02.2018).
  Κατά την διαδικασία των αυτοματοποιημένων ελέγχων όμως εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα «Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού ξεπερνάει το προβλεπόμενο όριο. Δεν πληροίτε το κριτήριο της ακίνητης περιουσίας. Η αξία της ακίνητης περιουσίας ξεπερνάει το προβλεπόμενο όριο των 135.000,00 € όπως αυτό προκύπτει από την σύνθεση του νοικοκυριού»
  Με την έναρξη εφαρμογής των αυξημένων αντικειμενικών αξιών, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 57732 ΕΞ 2021 ΦΕΚ 2375/Β/7-6-2021 κατά 55% στο Καματερό, και την εκκαθάριση της αξίας της περιουσίας μας με την πρόσφατη έκδοση του ΕΝΦΙΑ, το νοικοκυριό μας που ήταν ενταγμένο σε Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) με βάση την οικονομική μας κατάσταση, απενταχθήκε.
  Αιτία είναι ότι στις προϋποθέσεις ένταξης στο ΚΟΤ και χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων περιλαμβάνονται, πέραν από εισοδηματικά κριτήρια, και όρια αξίας ακίνητης περιουσίας των νοικοκυριών. Οι νέες, αυξημένες αξίες της ακίνητης περιουσίας, όπως εισάγονται αυτόματα από την ΑΑΔΕ στο ηλεκτρονικό σύστημα αιτήσεων του ΔΕΔΔΗΕ και του ΟΠΕΚΑ, παρόλο που η ακίνητη περιουσία δεν έχει στην πραγματικότητα μεταβληθεί, αποκλείουν τα νοικοκυριά από τα ΚΟΤ Α και Β, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (που αυτόματα παραπέμπει στο ΚΟΤΑΑ), το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, το Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής για τους Ανασφάλιστους Υπερήλικες και το Επίδομα Στέγασης
  Για να αρθεί αυτή η αδικία, πρέπει να αποσυνδεθούν οι νέες αντικειμενικές αξίες της ακίνητης περιουσίας από το ΚΟΤ Β και τα τέσσερα Προνοιακά Επιδόματα. Δηλαδή, τα στοιχεία που μεταφέρονται ηλεκτρονικά από την ΑΑΔΕ στις ψηφιακές πλατφόρμες των αιτήσεων προς τον ΔΕΔΔΗΕ και τον ΟΠΕΚΑ να μην είναι εκείνα των νέων, αυξημένων αντικειμενικών αξιών, αλλά των αξιών που ίσχυαν πριν τις πρόσφατες αυξήσεις.

 • 14 Νοεμβρίου 2022, 21:44 | Αναστάσιος

  Με το άρθρο 7 του Ν.4223/2013 λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αφού προβλέπεται η χορήγηση έκπτωσης του ΕΝΦΙΑ κατά 100% στην περίπτωση των οικογενειών που έχουν ένα άτομο με ειδικές ανάγκες και ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, εφόσον φυσικά πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του νόμου.
  Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1081/2016 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με την οποία επήλθαν τροποποιήσεις στην παλαιότερη εγκύκλιο ΠΟΛ. 1212/2015, αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων και αναστολής πληρωμής του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

  Συγκεκριμένα στο άρθρο 2, με τίτλο «Προϋποθέσεις χορήγησης έκπτωσης»
  Α.1. Ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το άθροισμα του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος του συζύγου, της συζύγου και των εξαρτώμενων τέκνων, σε όσες περιπτώσεις ορίζεται από το νόμο ότι τα εισοδήματα των τέκνων συναθροίζονται με αυτά των γονέων, καθώς και του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν υποβάλει ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
  Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα και ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων λαμβάνονται από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, οι οποίες έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Αν οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή δήλωση, λαμβάνεται ο μεγαλύτερος αριθμός τέκνων που έχει δηλωθεί σε μία εκ των δύο δηλώσεων.
  Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα προσδιορίζεται από το άθροισμα του καθαρού εισοδήματος, όπως προκύπτει από τα ποσά των κωδικών του Πίνακα 4 της δήλωσης ή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του εισοδήματος, των ποσών των κωδικών των περιπτώσεων 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 και 18 του Πίνακα 6 της δήλωσης και του ποσού της προστιθέμενης διαφοράς αντικειμενικής δαπάνης, όπου αυτή εφαρμόζεται.
  2. Η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων, αποτελούμενη από το άθροισμα των κύριων και βοηθητικών χώρων των κατηγοριών ακινήτων 1 έως και 12 (εκτός 4, 41 έως και 47), αποπερατωμένων και ημιτελών, καθώς και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, λαμβάνεται από τις δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. του οικείου έτους, οι οποίες έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος επί των ακινήτων.

  Σε άτομα με αναπηρία που για λόγους ανωτέρας βίας ή μη προβλεφθέντων καταστάσεων υπέβαλαν συμπληρωματικά ή εκπρόθεσμα δηλώσεις Ε9 δεν χορηγούνται οι ανωτέρω νομοθετημένες εκπτώσεις από τον ΕΝΦΙΑ και ο φόρος επιβάλλεται κανονικά.

  Φαίνεται ότι υπάρχει μία «τιμωρία» και «ποινή» εκ μέρους της Διοίκησης στα Άτομα με Αναπηρία που υπέβαλλαν ακόμα και για λόγους ανωτέρας βίας, τις δηλώσεις αυτές εκπρόθεσμα.

  Το ζήτημα είναι τόσο οικονομικό όσο και ηθικό. Είναι κρίμα μία ευνοϊκή ρύθμιση όπως η συγκεκριμένη χορήγηση έκπτωσης στον ΕΝΦΙΑ για ΑμεΑ να χάνεται για λεπτομέρειες, όπως η εκπρόθεσμη δήλωση εάν και εφόσον πληρούνται όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

  Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, θα ήταν ευχής έργον η νομοθέτηση χορήγησης των ευεργετημάτων της έκπτωσης στον ΕΝΦΙΑ για τα ΑμεΑ, όταν φυσικά πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις, ακόμα και εάν υποβάλλονται οι δηλώσεις εκπρόθεσμα.

  Θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένο η Διοίκηση να εφαρμόζει την ουσία και το πνεύμα του Νόμου και της βούλησης του Νομοθέτη και να όχι επούσιες διατάξεις που τις ακυρώνουν.

 • 14 Νοεμβρίου 2022, 12:44 | Γ.Μ.

  Σε θετική κατεύθυνση η διατύπωση γνώμης των Δήμων. Ως 31.12.2022 είναι μια ημερομηνία που χρίζει επανεξέτασης καθώς ουδείς ΟΤΑ δεν θα προλάβει να την διατυπώσει. Περαιτέρω, οι Δήμοι δεν μπορούν να καταθέσουν τεκμήρια που αφορούν αγοραπωλησίες τρίτων πλην όσες αφορούν τον Δήμο ως οργανισμό. Η γνώμη τους όμως οφείλεται να ληφθεί αποφασιστικά υπόψη ειδικά όταν καταδεικνύουν περιπτώσεις υπέρμετρης αύξησης (παράδειγμα Τοπική Κοινότητα Αλικιανού της ενδοχώρας του Δήμου Πλατανιά , αύξηση από 650,00€ σε 1.200,00€) απολύτως ασύμμετρες προς τις αυξήσεις των γειτονικών τοπικών κοινοτήτων που βρίσκονται σε απόσταση 2 και 3 χιλιόμετρα και πολύ κοντά σε τιμές του αστικού ιστού (μητροπολιτικός Δήμος Χανίων). Τέτοιες (μη ρεαλιστικές) αυξήσεις στην ενδοχώρα που προσεγγίζουν το 100% παρέχουν σοβαρά αντικίνητρα ανάπτυξης σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου αποθαρρύνοντας την αποκέντρωση και την οικοδομική δραστηριότητα όταν μάλιστα ήδη έχει διαπιστωθεί αξιοπρόσεχτη μείωση του μόνιμου πληθυσμού τους στα αποτελέσματα της πρόσφατης Απογραφής. Δεν παραλείπεται να αναφερθεί ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων στις ως άνω περιπτώσεις με αγροτικό εισόδημα κατά κύριο λόγο εν τέλει κλήθηκαν να πληρώσουν περισσότερο ΕΝΦΙΑ.

 • 14 Νοεμβρίου 2022, 10:54 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

  Παρακαλώ όπως επανεξεταστεί και διορθωθεί η απαράδεκτη αύξηση των αντικειμενικών αξιών στον Νομό Έβρο . Χωριό έξω από την Αλεξανδρούπολη ( Νέα Χιλή ) με τις νέες αντικειμενικές η τιμή ζώνης από 800 διαμορφώθηκε σε 1150, δηλαδή αύξηση περίπου 45%. Αυτό πέρα από το γεγονός ότι πετάει πολλούς ακρίτες εκτός διαφόρων κοινωνικών επιδομάτων, αποτελεί τροχοπέδη και για την περεταίρω ανάπτυξη του ακριτικού Έβρου. Είπαμε όχι φοροαπαλλαγές για τους Εβρίτες όχι όμως και φοροεπιδρομές !!!!