Άρθρο 19 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ` ύλην αρμοδίου υπουργού, δύναται να συστήνεται νέα ΑΜΚΕ για την εφαρμογή των άρθρων 12 έως και 18.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του ΚΠΣΚΕ, οι χρήστες και οι ρόλοι τους, τα ζητήματα διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας του ΚΠΣΚΕ με λοιπά πληροφοριακά συστήματα, οργανωτικά και τεχνικά θέματα και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την ανάπτυξη και λειτουργία του ΚΠΣΚΕ του άρθρου 15.
3. Για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ΚΠΣΚΕ του άρθρου 15, τη διασύνδεσή του με τα πληροφοριακά συστήματα που τηρούν στοιχεία κρατικών ενισχύσεων και τη σταδιακή επέκταση της εφαρμογής του από τις χορηγούσες Αρχές ή τις ΑΜΚΕ εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής.
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ` ύλην αρμοδίου Υπουργού δύναται να προσδιορίζεται η αρμόδια για την ανάκτηση υπηρεσία, αν για αντικειμενικούς λόγους δεν μπορεί να προσδιοριστεί η χορηγούσα αρχή ή η αρχή που υλοποιεί το μέτρο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις υλοποίησης της απόφασης ανάκτησης για την εφαρμογή των άρθρων 17 και 18.