Άρθρο 27 Ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών – Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 3 υποπαρ. Δ9 παρ. Δ΄ άρθρου 2 ν. 4336/2015

 

Η παρ. 10 του άρθρου 3 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), τροποποιείται α) με την αφαίρεση της δυνητικής εφαρμογής της εξουσιοδοτικής διάταξης, β) με την παραπομπή και στην παρ. 2 ως προς τα προσδιοριζόμενα όρια, γ) με την αύξηση των ημερών μετακίνησης εκτός έδρας έως εκατόν ογδόντα (180) ετησίως, δ) με τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής της διάταξης στα αιρετά όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και η παρ. 10 διαμορφώνεται ως εξής:
«10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, καθορίζονται οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος και πέραν των ανωτέρω ορίων των παρ. 1 και 2, μέχρι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες συνολικά για τα αιρετά όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.»