Άρθρο 18 Υποχρέωση διαφάνειας κατά τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων

1. Αναρτώνται στο ΤΑΜ συνοπτικά στοιχεία για χορηγηθείσες μεμονωμένες κρατικές ενισχύσεις μετά την 1η.7.2016 για λόγους διαφάνειας, σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες κρατικών ενισχύσεων.
2. Τα στοιχεία, που δημοσιεύονται, περιλαμβάνουν ιδίως την επωνυμία και τον ΑΦΜ του δικαιούχου, το είδος και τον τομέα δραστηριότητας της επιχείρησης, το ποσό ενίσχυσης και το μέσο ενίσχυσης, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από την ενωσιακή νομική βάση χορήγησης της ενίσχυσης. Η συναίνεση του δικαιούχου για τη δημοσίευση των στοιχείων του πρώτου εδαφίου τεκμαίρεται με τη λήψη της ενίσχυσης.
3. Τα στοιχεία των παρ. 1 και 2 παρέχονται στις ΑΜΚΕ από τις χορηγούσες αρχές. Οι ΑΜΚΕ τα καταχωρίζουν στο ΤΑΜ και τα στοιχεία εγκρίνονται προς δημοσίευση από την ΚεΜΚΕ. Οι χρήστες του ΤΑΜ εξουσιοδοτούνται από την ΚεΜΚΕ, μετά από αίτηση των ΑΜΚΕ.