Άρθρο 16 Ανάκτηση παράνομων και ασυμβίβαστων κρατικών ενισχύσεων

 

 

  1. Κρατικές ενισχύσεις οι οποίες έχουν κριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση παράνομες ή ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά, σύμφωνα με τα άρθρα 107 έως και 109 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητείται η ανάκτησή τους δυνάμει απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (απόφαση ανάκτησης) ή απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακτώνται από την χορηγούσα αρχή.
  2. Αν χορηγούσα αρχή είναι υπηρεσία ή εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Οικονομικών, αρμόδια υπηρεσία για την ανάκτηση και την εφαρμογή της διαδικασίας του παρόντος άρθρου και του άρθρου 17 είναι η ΑΜΚΕ του Υπουργείου Οικονομικών.
  3. Αναστέλλεται η καταβολή κάθε συμβιβάσιμης κρατικής ενίσχυσης σε οποιονδήποτε αποδέκτη οφείλει να επιστρέψει παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά ενίσχυση, σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση ανάκτησης, μέχρι ο αποδέκτης να επιστρέψει την παράνομη και ασυμβίβαστη ενίσχυση που έλαβε, εκτός αν άλλως προβλέπεται από την κατά περίπτωση εφαρμοστέα ενωσιακή νομική βάση.