Άρθρο 24 Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των μελών των Περιφερειακών Συμβουλίων του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.) – Κατάργηση παρ. 10 άρθρου 97 ν. 4488/2017

 

Η παρ. 10 του άρθρου 97 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137), περί δαπανών μετακίνησης και διαμονής των μελών των Περιφερειακών Συμβουλίων του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, καταργείται.

 • 20 Νοεμβρίου 2022, 21:23 | Βαγιάτης Κωνσταντίνος, Κοινωνικός Λειτουργός

  Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος αποτελεί αυτοδιοικούμενο και αυτοχρηματοδοτούμενο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν. 4387/2016, Ν. 4387/2017). Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η λειτουργία του ΣΚΛΕ στηρίζεται σε ιδίους πόρους και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

  Οι εισηγούμενες διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του παρόντος που αναφέρονται στις δαπάνες μετακινήσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Περιφερειακών Συμβουλίων του ΣΚΛΕ πρόκειται να διαταράξουν την εύρυθμη λειτουργία του, επιδρώντας αρνητικά στις δράσεις του και υπονομεύοντας την διαρκή και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών του. Επιπρόσθετα, δημιουργούν ζητήματα που σχετίζονται με τη δυνατότητα παρέμβασης στο αυτοδιοίκητο του χαρακτήρα. Τέλος, αποτελούν διακριτική μεταχείριση εις βάρος του ΣΚΛΕ έναντι της νομοθεσίας που διέπει τα αντίστοιχα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των ίδιων χαρακτηριστικών.

 • 20 Νοεμβρίου 2022, 14:22 | Περικλής Τζιάρας

  Οι εισηγούμενες διατάξεις (άρθρα 23 και 24) με την κατάργηση εδαφίων που αφορούν στις δαπάνες μετακινήσεων μελών των συλλογικών οργάνων του ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ, το οποίο είναι αυτοδιοικούμενο (ν. 4387/2016 άρθρο 111 παρ. 1) και δεν επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (ν. 4488/2017, άρθρο 79) αφενός δεν επιλύουν ζητήματα στα οποία αναφέρεται η αιτιολογική έκθεση ενώ, αντιθέτως: α) δημιουργούν ζητήματα που σχετίζονται τη δυνατότητα παρέμβασης στο αυτοδιοίκητο του Νομικού Προσώπου και β) αποτελούν διακριτική μεταχείριση εις βάρος του ΣΚΛΕ νπδδ έναντι της νομοθεσίας που διέπει ΟΛΑ τα άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των ίδιων χαρακτηριστικών (ΝΠΔΔ επαγγελματικών συλλόγων με αιρετή διοίκηση, αυτοδιοίκητα και χωρίς χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό).
  Πιο αναλυτικά:
  Α. Στην αιτιολογική έκθεση (σελίδα 56 Α.1) της ανάλυσης συνεπειών ρύθμισης αναφέρεται ότι, για τα άρθρα 22 έως 26 και 28 «Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις καταργούνται διατάξεις, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τον ν. 4354/2015 (Α ́ 176), για το ενιαίο μισθολόγιο.» το οποίο για τις περιπτώσεις των άρθρων 23 και 23 δεν ευσταθεί καθώς:
  1. Τα άρθρα 23 και 24 αναφέρονται σε δαπάνες μετακίνησης των μελών συλλογικών οργάνων του ΝΠΔΔ Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος και όχι σε προσωπικό (όπως αναφέρονται στα άρθρα του Κεφαλαίου Β του Νόμου 4354/2015)
  2. Η παρ. 5 του άρθρου 84 και η παρ. 10 του άρθρου 97 του ν 4488/17 δεν έρχονται σε αντίθεση με το άρθρο 21 του Κεφ Β του ν. 4354/2015 καθώς :
  α) ήδη προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 84 του ν 4488/17 (και διατηρείται με τις εισαγόμενες διατάξεις) ότι «Οι θέσεις στο ΔΣ είναι τιμητικές και άμισθες» συνεπώς δεν τίθεται θέμα εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν 4354/15 με την οποία προβλέπονται αποδοχές με ΚΥΑ Υπουργού Οικονομικών και καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού.
  β) εάν η βούληση του Νομοθέτη είναι η εφαρμογή του εδ. 2 της παρ 1 του άρθρου 21 ν4354/15 για τη χορήγηση αποζημίωσης στους ιδιώτες-μέλη των συλλογικών οργάνων, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις τους μετά από ΥΑ, θα έπρεπε να διατυπωθεί με διαφορετικό τρόπο στην εισηγούμενη διάταξη.
  γ) η έκδοση Υπουργικών και Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων όπως προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 22 του ν 4354/15 και στο εδ. 2 της παρ 1 του άρθρου 21 και αφορούν σε μέλη των συλλογικών οργάνων του ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ δημιουργούν σοβαρά ζητήματα παρέμβασης στο αυτοδιοίκητο του ΝΠΔΔ όπως αυτό ορίζεται από την παρ. 1 του άρθρου 111 του ν 4387/2016
  Β. Στην αιτιολογική έκθεση (σελίδα 56 Α.2 Γιατί αποτελεί πρόβλημα) της ανάλυσης συνεπειών ρύθμισης αναφέρεται ότι, για τα άρθρα 22 έως 26 και 28 «Οι διατάξεις οι οποίες καταργούνται αναφέρονται σε περιπτωσιολογικές ρυθμίσεις και υπάρχει κίνδυνος να αποτελέσουν πρόκριμα για παρόμοιες διεκδικήσεις από λοιπούς φορείς..» το οποίο για τις περιπτώσεις των άρθρων 23 και 24, που αφορούν το νπδδ ΣΚΛΕ, δεν ευσταθεί καθώς για ΟΛΑ τα άλλα ομοειδή ΝΠΔΔ επαγγελματικών συλλόγων (με αιρετή διοίκηση, αυτοδιοίκητο και χωρίς σύνδεση με τον Κρατικό Προϋπολογισμό) ισχύουν πανομοιότυπες διατάξεις νόμων ή υπουργικών αποφάσεων που προβλέπουν την δαπάνη των μετακινήσεων εκτός έδρας των μελών των συλλογικών οργάνων τους.
  Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πρόσφατη περίπτωση (Αύγουστος 2022) του Πανελληνίου Συλλόγου Οπτικών και Οπτομετρών Ελλάδος νπδδ για το οποίο στην παρ 5, άρθρου 9 της Απόφασης της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Αριθμ. Γ5β/ Γ.Π. οικ. 45045. (ΦΕΚ B 4233/10.08.2022), κατ’ εξουσιδότηση της παρ. 3 του άρθρου 59 «Όργανα Διοίκησης του Συλλόγου» του ν. 4461/2017 «Σύσταση Πανελλήνιου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών» προβλέπεται: «….Τα μέλη του Κ.Δ.Σ., εφόσον διαμένουν εκτός Αθήνας, δικαιούνται να αποζημιώνονται για τις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής προκειμένου να παραστούν στις συνεδριάσεις του Κ.Δ.Σ. Όμοιας αποζημίωσης δικαιούνται και μέλη του Π.Σ.Ο.Ο. που εξουσιοδοτούνται ρητώς από το Κ.Δ.Σ. να το εκπροσωπήσουν σε πάσης φύσεως εκδηλώσεις ή συναντήσεις-συσκέψεις, σχετικές με τους σκοπούς του Π.Σ.Ο.Ο….»
  Αντίστοιχα παραδείγματα, ανάμεσα σε πολλά άλλα, είναι:
  η περίπτωση της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος νπδδ για το οποίο στην παρ 9, άρθρου 9 του ν. 3252/2004 προβλέπεται : «…Τα Μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε., εφόσον διαμένουν εκτός Αττικής, δικαιούνται να αποζημιώνονται για τις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής τους προκειμένου να παραστούν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και η καταβολή της γίνεται από αυτό….»
  η περίπτωση του Πανελληνίου Συλλόγου Εργοθεραπευτών νπδδ για το οποίο στην παρ 9 του άρθρου 4 της ΥΑ Αριθμ. Γ5β/Γ.Π.19724 (ΦΕΚ 1234/τΒ/11-04-2019) κατ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 77 του ν 4461/2017 ορίζεται: «Τα μέλη του Δ.Σ. του ΠΣΕ, εφόσον διαμένουν εκτός Αττικής, δικαιούνται να αποζημιώνονται για τις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής τους προκειμένου να παραστούν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και η καταβολή της γίνεται από αυτό»

  Γ. Στην αιτιολογική έκθεση (σελίδα 56 Α.3 Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;) της ανάλυσης συνεπειών ρύθμισης αναφέρεται ότι, για τα άρθρα 22 έως 26 και 28 «Αφορούν σε όλους τους υπαλλήλους, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4354/2015 και του ν. 4336/2015.» το οποίο για τις περιπτώσεις των άρθρων 23 και 24 δεν ευσταθεί, καθώς:
  α) οι εισηγούμενες διατάξεις (άρθρα 23 και 24) αναφέρονται σε δαπάνες μετακίνησης μελών συλλογικών οργάνων του ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ κι όχι προσωπικού
  β) η παρ. 1 του άρθρου 3 της Υποπαραγράφου Δ9 του ν 4336/2015 προβλέπει ΚΥΑ που καθορίζει ανώτατο όριο ημερών μετακίνησης, που, για την περίπτωση των μετακινήσεων των -αιρετών- μελών των συλλογικών οργάνων του ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ, δίνει στους Υπουργούς το περιθώριο παρέμβασης στη λειτουργία του παρόλο που όπως ορίζεται στην παρ 1 του άρθρου 111 του ν 4387/2016 είναι «πλήρως αυτοδιοικούμενο» και σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν 4488/2017 δεν έχει έσοδα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
  γ) σύμφωνα με την προηγούμενη παρατήρηση, με την νομοθέτηση των εισηγούμενων διατάξεων (άρθρα 23 και 24) και απουσία ΚΥΑ που καθορίζει τον ανώτατο όριο ημερών μετακινήσεων για το νπδδ ΣΚΛΕ, θα πρέπει, πρακτικά, να διακοπεί η λειτουργία των συλλογικών του οργάνων εξαιτίας ελλείψεων στην διαδικασία δαπανών για την μετακίνηση μελών του ΔΣ και των Περιφερειακών Συμβουλίων του.

 • 20 Νοεμβρίου 2022, 14:49 | Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος

  Με το άρθρο 111 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α ́ 85) συστάθηκε το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος», με έδρα την Αθήνα, πλήρως αυτοδιοικούμενο και ανεξάρτητο υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
  Με τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 114 του Νόμου 4488/2017 (ΦΕΚ Α ́ 137) οριοθετήθηκε η οργάνωση και η λειτουργία του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Το συγκεκριμένο νπδδ είναι σωματειακής μορφής, προβλεπομένης ρητώς της υποχρεωτικής εγγραφής στα μητρώα του όλων όσων ασκούν στη χώρα μας το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού. Όπως όλα τα νπδδ αντίστοιχης μορφής (σωματειακής), ο ΣΚΛΕ στηρίζεται σε ίδιους πόρους, ήτοι είναι αυτοχρηματοδοτούμενος, χωρίς να επιβαρύνει με την λειτουργία του τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό προβλέπεται, εξάλλου, ρητώς στο άρθρο 114 παρ. 1 του Νόμου 4488/2017, σύμφωνα με το οποίο οι αποδοχές, αποζημιώσεις και λοιπά έξοδα των υπαλλήλων του ΣΚΛΕ καλύπτονται από ίδιους πόρους και σε καμία περίπτωση δεν βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός.
  Κατά τα λοιπά ο ΣΚΛΕ, ως νπδδ, εξυπακούεται ότι διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, ενώ οι πράξεις του οικείου ΔΣ υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας και σε οικονομικό έλεγχο της Εξελεγκτικής Επιτροπής του άρθρου 94 του Νόμου 4488/2017.
  Στο πλαίσιο αυτό οι διατάξεις των άρθρων 84 παρ. 5 και 97 παρ. 10 του Νόμου 4488/2017 καθιερώνουν την αποζημίωση των δαπανών μετακίνησης και διαμονής των αιρετών οργάνων διοίκησης του ΣΚΛΕ, εφόσον πραγματοποιούνται για τη συμμετοχή στα οικεία συλλογικά όργανα ή για την εν γένει εκπροσώπηση του ΣΚΛΕ.
  Στο σημείο αυτό αξίζει να υπογραμμιστεί, ότι αντίστοιχες διατάξεις για την κάλυψη της δαπάνης μετακίνησης και διαμονής συναντούμε σε πλήθος νπδδ σωματειακής φύσης, όπως ενδεικτικώς η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Νόμος 3252/2004), ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Νόμος 3599/2007), ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών (Νόμος 4461/2017) κ.ά..
  Σε συνέχεια των ανωτέρω προκαλεί εύλογα ερωτηματικά η εισηγούμενη κατάργηση της δυνατότητας κάλυψης της δαπάνης μετακίνησης και διαμονής των αιρετών οργάνων του ΣΚΛΕ μέσω των σχετικών προβλέψεων των άρθρων 23 και 24 του σχεδίου νόμου με τίτλο «Επείγουσες φορολογικές ρυθμίσεις – Τροποποίηση του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων – Λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών», το οποίο ετέθη σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση την 11η Νοεμβρίου 2022.
  Θεωρούμε ότι οι εισηγούμενες ρυθμίσεις είναι αδικαιολόγητες και επιχειρούν μια μορφή παρέμβασης σε ζητήματα αμιγώς εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας ενός αυτοχρηματοδοτούμενου νπδδ, το οποίο κατ’ουδένα τρόπο επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Με άλλα λόγια οι επίμαχες ρυθμίσεις παραγνωρίζουν την ειδική φύση του ΣΚΛΕ ως νπδδ σωματειακής μορφής και παραβλέπουν πλήρως την διοικητική και την οικονομική του αυτοτέλεια. Επιπλέον δεν γίνεται αντιληπτή και η σκοπιμότητά τους.
  Πέραν τούτων, βέβαια, οι εισηγούμενες ρυθμίσεις πρόκειται μετά βεβαιότητας να διαταράξουν και την εύρυθμη λειτουργία του ΣΚΛΕ, κατά το μέρος που τα αιρετά όργανα διοίκησης αδυνατούν και πάντως δεν μπορούν να υποχρεωθούν να καλύπτουν εξ ιδίων πόρων τις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής τους, ιδίως κατά την τρέχουσα οικονομική συγκυρία. Το στοιχείο αυτό επιδρά αρνητικά στις δράσεις του ΣΚΛΕ και υπονομεύει την διαρκή και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών του.
  Ως εκ τούτου ο ΣΚΛΕ θεωρεί επιβεβλημένη και ζητά την απόσυρση από το νομοσχέδιο των ρυθμίσεων των άρθρων 23 και 24 και την διατήρηση αναλλοίωτων των διατάξεων των άρθρων 84 παρ. 5 και 97 παρ. 10 του Νόμου 4488/2017.