Άρθρο 25 Καθορισμός ορίων αμοιβής του Προέδρου και των μελών των επιτροπών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 2 ν. 2552/1997

 

Η περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266), τροποποιείται α) με τη διαγραφή της ρύθμισης για την αμοιβή του προέδρου και των μελών στο έβδομο εδάφιο, β) με την προσθήκη ένατου, δέκατου, ενδέκατου και δωδέκατου εδαφίου και η περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«γ) Οι συντονιστές των Ομάδων Διδακτικού Προσωπικού (Ο.Δ.Π.) των Θ.Ε. και των Ε.Θ.Ε. που συγκροτούν ένα προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποτελούν την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.), η οποία συντονίζει την ακαδημαϊκή οργάνωση και λειτουργία του προγράμματος. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες της επιτροπής καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του Ε.Α.Π.. Στην Ε.Π.Σ. προεδρεύει ο Διευθυντής του οικείου προγράμματος σπουδών. Σε περίπτωση νέων προγραμμάτων σπουδών και έως την ανάπτυξη του συνόλου των Θ.Ε. και των Ε.Θ.Ε. που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων αυτών, ο συντονισμός της ακαδημαϊκής οργάνωσης και λειτουργίας τους ασκείται από ακαδημαϊκές επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από γνώμη της οικείας Κοσμητείας. Η θητεία των επιτροπών αυτών ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και σε δύο (2) έτη για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και λήγει αυτοδικαίως με τη συγκρότηση της οικείας Ε.Π.Σ.. Μέλη των ακαδημαϊκών επιτροπών ορίζονται οι συντονιστές των Ο.Δ.Π. των λειτουργούντων στο οικείο πρόγραμμα σπουδών Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε., καθώς και άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ερευνητές ή Έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι κατέχουν θέση καθηγητή οποιασδήποτε βαθμίδας σε ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής, ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι θεραπεύουν συναφές γνωστικό αντικείμενο με το οικείο πρόγραμμα σπουδών. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζονται ο Πρόεδρος και τα μέλη κάθε επιτροπής, οι ειδικότερες αρμοδιότητές της και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της. Η γνώμη της Κοσμητείας για τη συγκρότηση της επιτροπής θεωρείται ότι δόθηκε και η απόφαση της Συγκλήτου λαμβάνεται νομίμως μετά την άπρακτη παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος σε αυτήν. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση της Συγκλήτου και εφαρμόζεται από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, καταρτίζεται κανονισμός αμοιβών του Προέδρου και των μελών των επιτροπών. Με τον κανονισμό ορίζονται το ύψος και το ανώτατο όριο της κατά περίπτωση αμοιβής, ο τρόπος καταβολής της, καθώς και κάθε σχετικό ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος. Η προκαλούμενη δαπάνη καλύπτεται από ιδίους πόρους του Πανεπιστημίου. Έως την έκδοση της ως άνω κοινής απόφασης εφαρμόζεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο».».