Άρθρο 26 Κατάργηση των εξόδων κίνησης των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 29 ν. 2072/1992

 

Στην περ. 5 του άρθρου 29 του ν. 2072/1992 (Α΄125), τροποποιείται το πέμπτο εδάφιο με τη διαγραφή των λέξεων «και έξοδα κίνησης» και με την αντίστοιχη νομοτεχνική προσαρμογή και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:
«5) Τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Ιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΙΕ) με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο της ίδιας Ομοσπονδίας.
Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής και η συγκρότησή του γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Χρέη Εισηγητή στο Συμβούλιο εκτελεί ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του.
Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται με την απόφαση της συγκρότησής του υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία στο Δημόσιο ή τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
Στον Πρόεδρο, τα μέλη, τον Εισηγητή και το Γραμματέα του παραπάνω Υπηρεσιακού Συμβουλίου καταβάλλεται αμοιβή, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.»