ΜΕΡΟΣ Δ’ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 30 Διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας – Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 42 ν. 4449/2017

 

Η παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4449/2017 (Α’ 7) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για την περιφρούρηση της ανεξαρτησίας του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όσον αφορά τους υποχρεωτικούς ελέγχους σε οντότητες οι οποίες δεν είναι δημοσίου συμφέροντος, οι κύριοι εταίροι ελέγχου που είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου παύουν τη συμμετοχή τους στον υποχρεωτικό έλεγχο της ελεγχόμενης οντότητας το αργότερο επτά (7) χρόνια από την ημερομηνία διορισμού τους και δεν δύνανται να συμμετάσχουν εκ νέου στον υποχρεωτικό έλεγχο της ελεγχόμενης οντότητας πριν παρέλθουν τρία (3) έτη από την παύση αυτή.»