ΜΕΡΟΣ Ε’ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 37 Μεταβίβαση συνολικού ποσού κατ΄ έτος από τον Τακτικό Προϋπολογισμό στους Δήμους και τις Περιφέρειες – Κατάργηση άρθρου 80Α ν. 4472/2017

Το άρθρο 80Α του ν. 4472/2017 (A’ 74), περί του συνολικού ποσού μεταβίβασης κατ’ έτος προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καταργείται.