Άρθρο 6 Παράταση της αναστολής ισχύος του άρθρου 41 Κ.Φ.Ε. για την επιβολή φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας – Τροποποίηση παρ. 33 άρθρου 72 Κ.Φ.Ε.

 

Η περ. α’ της παρ. 33 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) τροποποιείται ως προς την ημερομηνία λήξης της αναστολής της ισχύος του άρθρου 41 του ιδίου Κώδικα περί επιβολής φόρου στο εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας και διαμορφώνεται ως εξής:
«α. Η ισχύς του άρθρου 41 αναστέλλεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2024.».

  • 21 Νοεμβρίου 2022, 11:55 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΖΕΣΤΕΝΤΖΗΣ

    Ο ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ
    Για την επιβολή φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα όταν κατά περιόδους έγινε προσπάθεια εφαρμογής του νόμου ότι το κόστος υπολογισμού( σε χρόνο και φόβο) είναι μεγαλύτερο από τον ίδιο τον φόρο που θα εισπράξει το σύστημα, η οριστική κατάργηση είναι και η ιδανική λύση.
    Ο δε φόρος υπεραξίας στα αυτοκίνητα είναι καταχρηστικός