Άρθρο 8 Παράταση ισχύος των μειωμένων τελών κυκλοφορίας τουριστικών λεωφορείων και για το έτος 2023 -Τροποποίηση άρθρου 20 ν. 2948/2001

 

Οι υποπερ. δ1) και δ2) της περ. Α’ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α’ 242) τροποποιούνται, με την παράταση και κατά το έτος 2023 της μείωσης των τελών κυκλοφορίας των τουριστικών λεωφορείων που ίσχυσε για τα έτη 2021 και 2022 και οι υποπερ. δ1) και δ2) διαμορφώνονται ως εξής:

«δ1) Εξαιρετικά για τα έτη 2021, 2022 και 2023, για τα τουριστικά λεωφορεία καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

Κατηγορία Τουριστικάθέσεις καθήμενωντέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α’έως 40215
Β’41 και άνω300

δ2) Εξαιρετικά για τα έτη 2021, 2022 και 2023, επιπλέον ποσά τελών κυκλοφορίας που έχουν καταβληθεί από ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων βάσει του τρίτου πίνακα της υποπερ. δ’ (τουριστικά λεωφορεία) είναι αχρεωστήτως καταβληθέντα και επιστρέφονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.».

 

 • 15 Νοεμβρίου 2022, 21:42 | ΣΙΜΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Η μείωση των τελών κυκλοφορίας και την εξίσωση αυτών με τα υπεραστικά ΚΤΕΛ,θα πρέπει να είναι ΜΟΝΙΜΗ !!
  Αυτή την στιγμή τα τουριστικά λεωφορεία πληρώνουν διπλάσιο ποσό σε τέλη κυκλοφορίας σε σχέση με τα αστικά και υπεραστικά λεωφορεία. Πρόκειται ουσιαστικά για ακριβώς ίδια λεωφορεία, ιδίων θέσεων και ιδίων βαρών.
  Σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται αυτή η κατάφορη αδικία έναντι των τουριστικών λεωφορείων που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια.
  Να σημειώσουμε ότι τα υπεραστικά λεωφορεία για το κοινωφελές έργο που προσφέρουν επιδοτούνται από το κράτος (άγονες γραμμές, δελτία ΑμΕΑ, πολυτέκνων κλπ.).
  Επιπροσθέτως μεγάλος αριθμός τουριστικών λεωφορείων δραστηριοποιείται στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να γίνεται ελάχιστη χρήση των ελληνικών δρόμων από αυτά.