Άρθρο 26 – Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών

1. Το σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην ΝΑΤ, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 1η/2ου/2015, υπάγεται σε ρύθμιση, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη προς την αρμόδια υπηρεσία του οικείου Φορέα. Η αίτηση για υπαγωγή προς τον οικείο φορέα ασφάλισης, υποβάλλεται μέχρι την 30η/4ου/2015. Στην παρούσα ρύθμιση δύναται να υπαχθούν μετά από αίτησή τους, οφειλέτες που έχουν ήδη υπαχθεί σε υφιστάμενες ρυθμίσεις.
2. Για φυσικά πρόσωπα που έχουν διακόψει την επαγγελματική δραστηριότητά τους καθώς και για ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ που ασκούν το ελεύθερο επάγγελμα, σε περίπτωση αποδεδειγμένου μηδενικού εισοδήματος κατά το έτος χρήσης 2014, μη συμπεριλαμβανομένων επιδομάτων ανεργίας και προνοιακών παροχών, αναστέλλεται μετά από αίτησή τους το σύνολο των εισπρακτικών μέτρων και διώξεων κατά του οφειλέτη για περίοδο 12 μηνών, μετά την πάροδο των οποίων υπάγεται στη ρύθμιση της παρ.1, με αίτηση που υποβάλλεται προς τον οικείο φορέα ασφάλισης μέχρι την 31η /3ου/2016.
3. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από την 1η/02ου/2015 και εφεξής.
4. Η ρύθμιση του ποσού της οφειλής, γίνεται μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις. Σε κάθε περίπτωση το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης για τις ρυθμιζόμενες ασφαλιστικές οφειλές, δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 50 ευρώ.
5. Το σύνολο της οφειλής που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση (κύρια οφειλή και προσαυξήσεις) κεφαλαιοποιείται τον προηγούμενο της ρύθμισης μήνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2. Όταν το ύψος της οφειλής είναι άνω των 5.000 ευρώ, αυτή προσαυξάνεται εφεξής με 0,25 % μηνιαίως, χωρίς οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση, επιβάρυνση ή ποινή. Για ύψος οφειλής έως 5.000 ευρώ δεν επιβάλλεται μηνιαία προσαύξηση. Στους οφειλέτες που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση χορηγείται έκπτωση επί των προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών, εξαιρουμένων των αυτοτελών προστίμων, ως ακολούθως:
i. Εφάπαξ καταβολή οφειλής, έκπτωση 100%.
ii. Ρύθμιση έως 50 δόσεις, έκπτωση 70%.
iii. Ρύθμιση από 51 έως 100 δόσεις, έκπτωση 50%.
6. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση δύναται να υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες ή ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.
7. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την επίδοση της απόφασης υπαγωγής στον οφειλέτη. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ποσό της κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση.
8. Ειδικότερα, το σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ, των Ν.Π.Δ.Δ. του Δημοσίου, Α.Ε. του Δημοσίου μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, καθώς και των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, καθώς και ΝΠΙΔ του δημοσίου και των ΟΤΑ που επιδιώκουν κοινωφελείς και άλλους δημόσιους σκοπούς που περιλαμβάνονται στο Επικαιροποιημένο Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του ν. 1892/90, όπως ισχύει καθώς και των Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κοινοπραξιών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Κεντρικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 1η/2ου/2015, κεφαλαιοποιείται την 31η/12ου/2014 και ρυθμίζεται κατόπιν αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες, έως 150 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση 50% επί των προσαυξήσεων και προσθέτων τελών. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από την 1η/2ου/2015.
9. Οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στον προσωρινό διακανονισμό του άρθρου 48 του Ν. 3943/2011 όπως αυτός ισχύει και τηρούν τους όρους αυτού, και εφόσον το υπόλοιπο ύψος της οφειλής τους είναι άνω των 15.000 ευρώ, εντάσσονται αυτοδίκαια για το υπόλοιπο της οφειλής στην παρούσα ρύθμιση σε 100 δόσεις, εκτός αν με αίτησή τους που υποβάλλεται μέχρι 30/4/2015 ζητήσουν την υπαγωγή σε μικρότερο αριθμό δόσεων.
10. Στην παρούσα ρύθμιση δύναται να υπαχθούν μετά από αίτησή τους και οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που αφορούν επιστροφές παροχών και ενοίκια ακινήτων, συνολικού ύψους έως 500.000 ευρώ.
11. Αρμόδια όργανα για την έκδοση απόφασης υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση είναι:
α) Για το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.: Οι διευθυντές των οικείων περιφερειακών ή τοπικών υποκαταστημάτων ή οι διευθυντές των περιφερειακών ΚΕΑΟ.
β) Για τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς: Ο αρμόδιος διευθυντής του οικείου φορέα ή οι διευθυντές ή προϊστάμενοι των περιφερειακών ή λοιπών τοπικών μονάδων.
γ) Οποιαδήποτε άλλη οργανική μονάδα του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης καθοριστεί με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ή όπως θα ονομαστεί στο υπό έκδοση ΠΔ).
12. Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 63 του ν.3996/2011 ( Α’170), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Το μέτρο της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων που έχει επιβληθεί στους οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη διασφάλιση των απαιτήσεων του Ιδρύματος αίρεται με την υπαγωγή του οφειλέτη σε καθεστώς ρύθμισης, κατόπιν σχετικού αιτήματος.
Αποδιδόμενα ποσά από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων που είχαν επιβληθεί πριν την υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης, λαμβάνονται υπόψη για την υπαγωγή στη ρύθμιση και την κάλυψη τρεχουσών δόσεων της ρύθμισης».
13. Η αίτηση του οφειλέτη υποβάλλεται άπαξ στην παρούσα ρύθμιση, η δε ρύθμιση απόλλυται σε περίπτωση:
α. καθυστέρησης πέραν του ενός μηνός, μίας δόσης της ρύθμισης ανά 12μηνο προγράμματος ρύθμισης,
β. μη καταβολής τρεχουσών εισφορών.
14. Η απώλεια της ρύθμισης, έχει ως συνέπεια για το σύνολο της οφειλής:
α) την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,
β) την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων,
γ) την επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.
15. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής και καταβάλλονται οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές:
α. Χορηγείται στους υπόχρεους μηνιαίο πιστοποιητικό οφειλής, στο οποίο πιστοποιείται και το υπολειπόμενο ποσό οφειλής και το οποίο επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας. Για τις επιχειρήσεις του εδαφίου ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, που θα υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης με τις διατάξεις της παρούσας και είναι συνεπείς με τους όρους αυτών, θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής, για την είσπραξη λογαριασμών δημοσίου έργου, χωρίς παρακράτηση, εφόσον το έργο για το οποίο χορηγείται το πιστοποιητικό δεν οφείλει τρέχουσες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής του έργου θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής με παρακράτηση, τη συνολική οφειλή του έργου.
β. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α’ 136), όπως ισχύει σήμερα και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της διακόπτεται.
γ. Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων εφόσον έχει πληρωθεί η πρώτη δόση. Αν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
δ. Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν.2556/1997 (Α’ 270).
16. Οφειλέτες που εκπίπτουν της παρούσας ρύθμισης δύναται να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.1, της παραγράφου ΙΑ΄του Ν.4152/2013.
17. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας.

 • Eπαναπροσδιορισμός των χρεών με διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων,
  διαγραφή λογιστικού χρέους της ιατροφαρμακευτικής που δεν έχει παρασχεθεί, υπολογισμός εισφορών σε ποσοστό επι του εισοδήματος
  και ΜΕΤΑ ΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ απο 20 – 30% επί του εισοδήματος(όπως φαίνεται από το φόρο εισοδήματος)

  ΑΥΤΟ ΕΙΧΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΚΑΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ

  Πρόεδρος Συλλόγου
  Ανασφάλιστων ασφαλισμένων ΟΑΕΕ Θεσσαλονίκης

 • 16 Μαρτίου 2015, 10:59 | Ανδρεας

  επαναπροσδιορισμος των χρεων με διαγραφη τοκων και προσαυξησεων, διαγραφη λογιστικου χρεους της ιαρτοφαρμακευτικης που δεν εχει παρασχθει, υπολογισμος εισφορων σε ποσοστο επι του εισοδηματος και ΜΕΤΑ ΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 20-30% επι του εισοδηματος (οπως φαινεται απο το φορο εισοδηματος)ΑΥΤΟ ΕΙΧΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΚΑΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ

 • 16 Μαρτίου 2015, 10:58 | Νικολαος Παναγιωτοπουλος

  Η παραγραφος 13 του αρθρου 26 δηλαδή:
  ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΟΓΩ
  – μη καταβολης μιας δοσης ανα 12μηνο και
  – μη καταβολης τρεχουσών εισφορων
  μου φαινεται παρα πολύ δεσμευτικη.
  Λογω του ότι υπαρχει ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ, η αποψη μου είναι ότι οσον αφορα την ρυθμιση, αυτη πρεπει να είναι ανεξαρτητη από την καταβολη τρεχουσών εισφορων, και η μη καταβολη δοσεων ανα 12μηνο να ανελθη (τουλάχιστον) στις 2 (όπως ηταν δηλαδη παλια).
  Σε διαφορετικη περιπτωση αποψη μου είναι ότι θα υπαρξουν ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΓΚΑΣΤΟΥΝ ΝΑ ΑΠΩΛΕΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ, ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ.
  Επισης, ενδεχομενη αρση των κατασχεσεων σε περιπτωση καταβολης μερους της οφειλης, θα ηταν καλοδεχουμενη.

 • 16 Μαρτίου 2015, 09:18 | Gauss

  Το ότι τα μαγαζιά δεν πανε καλά το αντιλαμβάνονται όλοι, το ότι οι μηχανικοί δεν πάνε καθόλου καλά το αντολαμβάνεται κανείς σε αυτή και την προηγούμενη κυβέρνηση? Είναι δυνατόν σε ένα κλάδο που αργοπεθαίνει να γίνεται διπλασιασμός των εισφορών? Γιατί θα πρέπει να πληρώσω την περσινή μου ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αφου δεν δικαιούμουν να κάνω χρήση της?
  Η νεα δικαιολογία της τωρινής κυβέρνησης είναι δεν ξέρω δεν απαντώ… Η δε ρύθμιση μάταιος κόπος όπως αναφέρουν πολλοί συνάδελφοι και όλοι γνωρίζουν ότι είναι η τελευταία μέχρι την επόμενη… Πόσες φορές έχει βγει η τελευταία ρύθμιση για τα αυθαίρετα?

 • 16 Μαρτίου 2015, 08:40 | Andreas

  ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΗΤΑΝ “ΣΥΝΕΠΕΙΣ”

  Συνάδελφοι που σχολιάζετε εδώ οτι είναι άδικη για εσάς η διαγραφή μέρους των χρεών.

  Πληρώσατε τις παράνομες αυξήσεις, τα παράνομα πανωτόκια ή και σπεύσατε να υπαχθείτε στην προηγούμενη ρύθμιση. Είτε λοιπόν είχατε επαρκές εισόδημα, είτε δανειστήκατε – προτεραιότητες είναι αυτές.

  Κατ’αρχάς, ΚΑΝΕΙΣ δεν λέει να μην υπάρχουν ευεργετικά μέτρα και για εσάς (επιστροφή, συμψηφισμός, επίδραση στη σύνταξη κ.α.). Γιατί διαμαρτύρεστε σαν να επιθυμείτε οι υπόλοιποι ( που κατά την άποψή μου ήταν οι μόνο πραγματικά συνεπείς ) να καταστραφούν; Νομίζετε οτι η προτεινόμενη ρύθμιση θα σας στερήσει την ηδονή να είσαστε εσείς οι έξυπνοι της ιστορίας ή απλά θέλετε να βγούν από την πιάτσα όσο το δυνατόν περισσότεροι γίνεται;

  Είστε σαν αυτούς που σπρώχνουν–
  για να μπουν στο λεωφορείο——–
  και μόλις πατήσουν μέσα————
  φωνάζουν “γέμισε, μη σπρώχνετε”.

  Όταν καλούσαμε σε συλλογικό αγώνα, εσείς κοιτάξατε τη γωνίτσα σας. Αποδεχτήκατε όλα τα παράνομα και αντικοινωνικά μέτρα επειδή “εγώ ελπίζω να τη βολέψω”.

  _____ Σας έχω καλά νέα: από ότι φαίνεται, και η παρούσα κυβέρνηση για εσάς δουλεύει. Η πλειονότητα των ελεύθερων επαγγελματιών ΔΕΝ θα υπαχθεί στη “νέα” ρύθμιση και μόνο εσείς -για λόγους ισονομίας- θα εξασφαλίσετε επιστροφή των προσαυξήσεων. ( Απώλειες θα έχει το ταμείο, όχι έσοδα…)

  _____Και μην ανησυχείτε, η καπιταλιστική αύξηση των ανισοτήτων συνεχίζεται ακάθεκτη. Σε εσάς στηρίζεται και εσάς στηρίζει.

 • 16 Μαρτίου 2015, 08:19 | παναγιωτης

  ωραία όλα αυτά αλλά αν δεν υπάρχει έσοδο στον επαγγελματία πως θα μπορεί να πλήρωση και δόση και τρέχουσα εισφορά ταμείου 500 ευρώ τον μήνα συν 26% εφορεία
  προτείνω απαλλαγεί και διαχραφει από ιατροφαρμακευτικα για τα χρόνια που δεν τον ασφαλίζει ο ΟΑΕΕ (από το συνολικό χρέος)
  ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για να μπορεί κάποιος να πλήρωση και τρέχον εισφορά και δόση
  αν γίνει αυτό τα ταμεία θα γεμίσουν με κάποια χρήματα άμεσα αλλοιως δεν μένει πάρα να περιμένουμε να μας βάλετε μέσα για χρέος προς τον εαυτό μας και να μας ταΐζεται τσάμπα
  αυτά τα λίγα έχω να πω
  ευχαριστώ

 • 16 Μαρτίου 2015, 02:03 | Γεώργιος Χαρ. Γεωργιάδης

  ΕΙΣΦΟΡΟΑΡΠΑΓΗ

  Μην επικεντρώνεστε μόνο στην αφαίρεση του ποσού της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, δεν είναι δυνατόν να χρωστάω π.χ. 5 μήνες με 180 ευρώ τον μήνα το 2001 και να με χρεώνει τώρα ο ΟΑΕΕ με την τρέχουσα εισφορά των 500 ευρώ δηλαδή 5 επί 500 συν τόκους και υπηρημερίες, το έχω κλείσει το μαγαζί είμαι άνεργος για πιο λόγω να χρεωθώ την τρέχουσα εισφορά? ΕΙΝΑΙ ΒΑΡΒΑΡΟ.
  Λέτε ότι θα έχουμε έκπτωση στις προσαυξήσεις τι να την κάνω την έκπτωση όταν μου βάζετε 320 ευρώ καπέλο αδικαιολογήτως και χωρίς λογική και το 180 γίνετε 500? Χρεώστε με με το πραγματικό μου χρέος και σας χαρίζω την προσαύξηση

  Προτάσεις
  Να γίνει επαναπροσδιορισμός του χρέους με χρέωση την εισφορά του μήνα που επήλθε το χρέος (Οχι με την ΤΡΕΧΟΥΣΑ) και να αφαιρεθεί το τμήμα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

  Να μην χάνετε η ρύθμιση όταν αποδεδειγμένα δεν μπορώ να πληρώσω την δόση, να δίνω ένα ελάχιστο ποσό και αυτομάτως οι δόσεις να γίνονται περισσότερες δηλ. 101, 102, 103 κ.ο.κ.είπαμε όταν όντως δεν θα έχω να δώσω, και αυτό μπορεί να αποδειχθεί από το εκκαθαριστικό, τυχόν συμβόλαια μισθώσεως που έχουν οι ΔΥΟ κ.α.

  Το να δίνουμε το 20% του εισοδήματός μας για δόσεις ισχύει : και πως θα καθορίζετε αυτό? 20% για το ΟΑΕΕ, 20% για Εφορία, 20% για Τράπεζες?

  Να γίνει επαναπροσδιορισμός των εισφορών βάσει εισοδήματος και να υπάρχει ανεισφορολογητο μέχρι τις 7.000 ευρώ που είναι και το όριο της φτώχειας, για να μπορούμε να είμαστε ενήμεροι όλοι μας και να ανοίξουμε πάλι τα μαγαζιά μας.

  Να μην χάνετε η ρύθμιση εάν δεν πληρώνονται οι τρέχουσες εισφορές να υπάρχει ένα πλαφόν να καταβάλλονται π.χ. τουλάχιστον 6 δόσεις ανά έτος.

  Ακούστε τις προτάσεις μας και κάντε ανθρωπιστική και βιώσιμη ρύθμιση, εμείς θέλουμε να πληρώσουμε, εσείς θέλετε να εισπράξετε?

  Εμείς στην πλειοψηφία μας δεν είμαστε Εισφοροφυγάδες τα ταμεία μας εως τώρα ήταν ΕΙΣΦΟΡΟΑΡΠΑΓΕΣ, εσείς τώρα αξιότιμοι κύριοι και κυρίες της Κυβέρνησης θα τους επιτρέψετε να εξακολουθήσουν να είναι ή θα βάλετε τέλος σε αυτή την απάνθρωπη αδικία?
  Και μην ξεχνάτε μάς δώσατε υποσχέσεις, τις πιστέψαμε, ΣΑΣ ΕΚΛΕΞΑΜΕ , τώρα περιμένουμε να τις υλοποιήσετε.

  Με τιμή
  Γεώργιος Χαρ. Γεωργιάδης

 • 15 Μαρτίου 2015, 23:30 | σταυρουλα θεοφανους

  η ρυθμιση σας ειναι ελαχιστα βελτιωμενη σε σχεση με τους» προηγουμενους»!μπορειτε να σταματησετε αυτην την αδικια που πεφτει πανω μας τα τελευταια χρονια?δεν αντεχουμε αλλη ταπεινωση!τα χρεη που εχουν συσσωρευτει ειναι πολυ μεγαλα,δεν πληρωναμε ομως γιατι με τα ελαχιστα εσοδα που ειχαμε παιρναμε τροφιμα για την οικογενεια.τα δικαια αιτηματα των ανασφαλιστων ελευθερων επαγγελματιων,τα γνωριζετε,καντε τα πραξη λοιπον!ξερετε οτι ενα μεγαλο μερος απο αυτα που λεει ο οαεε οτι του χρωσταμε ειναι αδικο και παρανομο!βγαλτε το απο πανω μας!αν δεν γινει κατι ουσιαστικο τωρα…μετα η αβυσσος!

 • 15 Μαρτίου 2015, 23:26 | Κώστας

  Κύριοι της κυβέρνησης τα πράγματα είναι απλά:
  Ο κόσμος δεν μπορεί να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του γιατί καλείται να επιλέξει (με ότι εισόδημα πλέον του έχει απομείνει), επιβίωση ή όχι.
  Πείτε σας παρακαλώ εσείς τι θα αποφασίζατε, (περιμένω την πρότασή σας):
  Εισόδημα:10000€ περίπου
  Φόρος εισοδήματος 2014: 3900€
  Ασφαλιστικές εισφορές ΟΑΕΕ: 890€x6=5340€
  Σύνολο : 9240€
  Εισόδημα 2014: 10000€ περίπου
  Διαθέσιμο υπόλοιπο ετήσιο): 700€ περίπου … για να ζήσεις!!!

  Πιστεύω να καταλάβατε γιατί ο κόσμος δεν πληρώνει και ούτε πρόκειται να πληρώσει υπό τέτοιες συνθήκες, αν οι δόσεις των ρυθμίσεων εφορίας-ασφαλιστικών ταμείων και οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές δεν συνδεθούν με το πραγματικό εισόδημα, ώστε να μπορούμε να το παλέψουμε.

 • 15 Μαρτίου 2015, 23:31 | Μαρία

  Άρση ανάγκης ενημερότητας από τον ΟΑΕΕ ώστε να μπορέσουμε να δουλέψουμε να βγάλουμε λεφτά για να σας πληρώσουμε. Ο φαύλος κύκλος μπλοκαρίσματος του ΟΑΕΕ στο να βγάλουμε παραστατικά, οπότε δεν έχουμε έσοδα, και μετά μας ζητά να πληρώσουμε μη έχοντας καν πόρους, είναι ΔΟΛΟΣ του κράτους.

  Προστασία Πρώτης Κατοικίας από κάθε πράξη επιβολής από τον ΟΑΕΕ/Δημόσιο, δεν είναι δυνατόν να προστατεύεται κατ’ επιλογήν και αλά καρτ.

  Επανεξέταση των χρεών των ασφαλισμένων σε ΟΑΕΕ που σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ και άρα παράνομα και άκυρα (επειδή είναι λόγω βιδαριστών χρεώσεων και τοκογλυφίας/αθέμιτου πλουτισμού), και νέα σύμβαση ασφαλισμένων με χρέωση βάση το ΠΡΑΓΚΑΤΙΚΟ εισόδημα καιόχι τεκμαρτό που είναι αντισυνταγματικό και πάλι.

 • 15 Μαρτίου 2015, 23:38 | Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών

  Με δεδομένη την βαθύτατη κρίση του επαγγέλματος μας και κατά συνέπεια την πρωτοφανή ανεργία και την υποαπασχόληση που πλήττουν τον κλάδο μας – έχοντας οδηγήσει πολλούς από μας σε ολοσχερή καταστροφή – διαμορφώνουμε τις άμεσες διεκδικήσεις μας ως εξής:

  ·   Πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους ανεξάρτητα από οφειλές προς το ταμείο.
  ·   Διαγραφή των χρεών προς το ταμείο, όλων όσων δεν είχαν επαρκές εισόδημα από την άσκηση του επαγγέλματος. Αναστολή κάθε δίωξης και αναγκαστικής είσπραξης για οφειλές προ του 2009 και επανεξέταση των οφειλών με τα σημερινά εισοδηματικά κριτήρια. Εξαιρούνται οι εργοδοτικές εισφορές.
  ·   Άμεση και αναδρομική ακύρωση όλων των ληστρικών αυξήσεων εισφορών (κατάργηση των διατάξεων του Ν. 3986/2011, άρθρο 44, § 14 κ΄15). Επιπλέον επιβάλλεται να υπάρξει ριζική μείωση εισφορών, με αναδρομική ισχύ.
  ·   Καμία αποστολή στοιχείων στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών- ΚΕΑΟ. Να καταργηθεί το ΚΕΑΟ. Όχι στις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς για χρέη σε εφορία-ταμεία-τράπεζες για άνεργους- υποαπασχολούμενους- εργαζόμενους. Αναστολή κάθε δίωξης και αναγκαστικής είσπραξης για οφειλές προς το ταμείο.
  ·   Άρση των άθλιων όρων διακανονισμού οφειλών. Κατάργηση των τόκων επί των οφειλών.
  ·   Αναγνώριση των ανέργων, υπο-απασχολούμενων μηχανικών, παροχή αξιοπρεπούς επιδόματος ανεργίας – υποαπασχόλησης, με αναδρομική ισχύ. Ενεργοποίηση του κλάδου προνοιακών παροχών (o οποίος παραμένει αδρανής )
  ·   Αποσύνδεση της ασφαλιστικής ενημερότητας από τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος με εξαίρεση τις περιπτώσεις εργοδοτικών οφειλών.
  ·   Μη υποχρέωση καταβολής εισφορών σε όσους δεν έχουν επαρκές εισόδημα από την άσκηση του επαγγέλματος μηχανικού και παράλληλα να μην χάνεται η δυνατότητα της άδειας άσκησης του επαγγέλματος και της ασφάλισης.
  ·   Αποκατάσταση των αποθεματικών του Ταμείου από το PSI και την οφειλόμενη κρατική χρηματοδότηση. Τιμωρία των υπευθύνων που έκαναν το έγκλημα του psi σε βάρος των ασφαλισμένων.
  ·   Επαναφορά των αναδιανεμητικών πόρων του Ταμείου από έργα κλπ
  ·   Καθαίρεση και απονομή ευθυνών, με όλες τις προβλεπόμενες νομικές και διοικητικές διαδικασίες, των εγκάθετων μελών της διοίκησης και των διευθυντικών στελεχών του ασφαλιστικού φορέα που έχουν παρανομήσει ή ευθύνονται για την απώλεια πόρων του.
  ·   Προστασία της μητρότητας με διεκδίκηση δυνατότητας πρόωρης συνταξιοδότησης για μητέρες ανήλικων τέκνων και άλλες παροχές, ώστε να αρθεί το πρωτοφανές καθεστώς διακρίσεων μεταξύ των ασφαλισμένων μητέρων ανηλίκων εντός του ίδιου ταμείου.
  ·   Να παταχθεί η διαφυγή πόρων από το ταμείο μέσω του δελτίου παροχής υπηρεσιών στην εξαρτημένη σχέση εργασίας.
  ·   Έξω το Ταμείο από την Τράπεζα Αττικής, τα τραπεζικά και χρηματιστηριακά παιχνίδια.
  ·   Αποκατάσταση συντάξεων και ορίων ηλικίας.

 • 15 Μαρτίου 2015, 23:43 | YANNIS

  Προσωρινός διακανονισμός
  Με την παράγραφο 9 ο προσωρινός διακανονισμός μετατρέπεται υποχρεωτικά σε ρύθμιση. Αυτό σημαίνει ότι οι τόκοι που ήταν κλειδωμένοι στο 7% χωρίς ανατοκισμό, γίνονται υπερπολλαπλάσιοι.
  Περίπτωση κεφαλαίου 25.000 έχει κλειδωμένους τόκους 1.750 ευρώ στον προσωρινό διακανονισμό.
  Με τη ρύθμιση το κεφάλαιο 25.000 έχει τόκους 10.000 που συνεχώς ανατοκίζονται.

  Αν θέλετε να βοηθήσετε όσους είναι σε αυτό το πλαίσιο, επεκτείνετε τη λήξη του προσωρινού διακανονισμού από τις 30.6.2017 στις 31.12.2018 ή μην τους εντάσσετε υποχρεωτικά στη ρύθμιση.

  Υπενθυμίζω ότι στο πλαίσιο αυτό είναι επιχειρήσεις με ενεργό διακανονισμό από το 2011, που σημαίνει συνέπεια στις καταβολές.

  Με την παράγραφο αυτή αυξάνετε την υποχρέωση πάνω από 40%. Δείτε το. Δεν πρόκειται για βοήθεια αλλά για καταστροφή

  Παρακαλώ καταργήστε το άρθο ή κάντε το δυνητικό κι όχι αυτοδίκαιο.

 • 15 Μαρτίου 2015, 22:38 | Ιωάννης

  Μπήκα στη ρύθμιση του Νόμου Βρούτση καταβάλλοντας εφ άπαξ τις οφειλές μου σε δύο (2) Ταμεία και πλήρωσα προοσαυξήσεις 60% για το ένα και 70% για το άλλο. Σήμερα με την παρούσα ρύθμιση νοιώθω ότι το κράτος και πάλι ενεργεί σε όφελος των μπαταξήδων και σε βάρος των συνεπών αλλά όπως φαίνεται αφελών πολιτών.
  Για τις περιπτώσεις αυτές θα έπρεπε να προβλέπεται επιστροφή των καταβληθέντων προσαυξήσεων.

 • 15 Μαρτίου 2015, 22:29 | Στέργιος

  Όσον αφορά την ρύθμιση τίθεται ένα ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ
  ΠΙΟ ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΠΕΙ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ (ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΟΑΕΕ Η ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ);
  Θα μπει στην ρύθμιση το ποσό της περίθαλψης τα χρόνια που η παροχή αυτή δεν μας παρέχονταν;
  Και τι θα γίνει για τις ήδη πληρωμένες τεράστιες προσαυξήσεις που τις χρεωθήκαμε τα προηγούμενα χρόνια μετά από ρυθμίσεις που ενταχθήκαμε και μας αναγκάσανε να τις πληρώσουμε αφήνοντας τις εισφορές ακάλυπτες.
  Αν λοιπόν εγώ κάνω μια ρύθμιση αύριο σημαίνει ότι αποδέχομαι το ποσό που μου έχει χρεωθεί και ότι παραιτούμε των διεκδικήσεων, μέχρι ίσως να έρθει η επόμενη κυβέρνηση που δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο θα μας τάξει.
  Από την άλλη η ρύθμιση που προτείνεται δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει γιατί όπως ανέφεραν και πολλοί άλλοι το πρόβλημα είναι η ΕΙΣΦΟΡΑ, και για να πληρωθεί η εισφορά δεν πρέπει να χρωστάς.

  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ
  Σήμερα δίνεται στην κυβέρνηση η δυνατότητα να ανακουφίσει αρκετό κόσμο και μάλιστα ενεργό εργασιακά, από δυσβάσταχτα χρέη χωρίς να τα χαρίσει (πράγμα που θα προκαλούσε όσους πληρώνουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους), ή να επιβαρύνει το προϋπολογισμό του κράτους ή των ταμείων.
  Τι μπορεί να κάνει;
  Η κυβέρνηση, σ’ αυτούς που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις εισφορές τους (ΟΑΕΕ), άρα οφείλουν, μπορεί
  Α) να τους κατεβάσει υποχρεωτικά κατηγορία, από την αρχή της κρίσης, 2009 έως σήμερα (ανάλογα με την οφειλή ή με εισοδηματικά κριτήρια)
  Β) να αφαιρέσει από τις εισφορές το ποσό της περίθαλψης για τα έτη εκείνα όπου η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν παρέχονταν (δεν είχαν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας)
  Γ) να αφαιρέσει τις τεράστιες προσαυξήσεις (για το διάστημα 2009-2015) που είναι παράλογες, ίσως και παράνομες, με μικρότερες (αφού πρώτα αφαιρεθούν τα ποσά που προκύπτουν από την Α και Β περίπτωση).
  Στη συνέχεια ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΣΑΝ ΟΦΕΙΛΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ.
  Αυτός που θέλει να μπει στη παραπάνω διαδικασία μπορεί να τεθεί σαν κριτήριο να έχει πληρώσει την τελευταία του εισφορά, ώστε να εισπράξουν και τα ταμεία κάτι.

  ΤΙ ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΜΕ;
  1)να μην αδικείται ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΕΝΤΑΞΕΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ του (η μείωση της κατηγορίας για κάποια έτη επηρεάζει αποκλειστικά την σύνταξη του ασφαλισμένου που μπαίνει στην διαδικασία αυτή), η περίθαλψη και οι προσαυξήσεις είναι μια αδικία που δεν επιβαρύνει όσους ήταν εντάξει με τις υποχρεώσεις τους.
  2)το ΚΡΑΤΟΣ δεν χάνει στην ουσία τίποτα διότι τα παραπάνω χρήματα δεν είναι δικά του, είναι χρήματα των ασφαλισμένων.
  Επίσης ούτε το ΤΑΜΕΙΟ χάνει αφού θα δώσει μικρότερη σύνταξη στον ασφαλισμένο. Όσο για την περίθαλψη ούτε την παρείχε ούτε την χρεώθηκε.
  3) το βασικότερο:
  Πετυχαίνουμε να έχουμε ένα ενεργό εργασιακά πολίτη που ενώ έχει ένα χρέος από 5000-15000 ευρώ ή και παραπάνω, να φτάνει να χρωστάει ελάχιστα ή και καθόλου, άρα να μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στις νέες εισφορές και στους φόρους του κράτους, αλλά και να καταφέρει να διατηρήσει αυτή την θέση εργασίας που τόσο έχουμε ανάγκη σήμερα.

  Σίγουρα για να μην φτάσουμε πάλι στα ίδια πρέπει η κυβέρνηση να ξαναδεί το ύψος των εισφορών που πραγματικά για την εποχή που διανύουμε είναι εξωπραγματικές και είναι ο λόγος που φτάσαμε κάποιοι ως εδώ.

 • 15 Μαρτίου 2015, 22:43 | Ζήσης Κλεισιάρης

  Στη ρύθμιση πρέπει να υπαχθούν και τα δάνεια που χορηγούσε το πρώην Ταμείο Νομικών στους ασφαλισμένους του, στα τέλη της δεκαετίας του 90 και στις αρχές του 2000, που ανερχόταν σε 4.400€. Μετά από υπερδεκαετή αδράνεια, και αφού κατέστη το ίδιο υπερήμερο, καθώς δεν εισέπραττε τα ποσά που του είχαμε εκχωρήσει από το μέρισμα που λαμβάναμε από τους δικηγορικούς συλλόγους, μας φόρτωσε με υπέρογκους τόκους υπερημερίας που διπλασίασαν το κεφάλαιο. Τα ποσά αυτά βεβαιώθηκαν στην Εφορία, ως καταλογισμός. Πρέπει να επιστρέψουν πίσω στο ΕΤΑΑ, να αφαιρεθούν οι υπέρογκοι, ληστρικοί, καταχρηστικοί και παράνομοι τόκοι υπερημερίας και να μας δοθεί η δυνατότητα για ρύθμιση του κεφαλαίου. Δεν είναι δυνατόν να τα ρυθμίσουμε με βάση τη ρύθμιση για οφειλές στις ΔΟΥ, γιατί τότε έτσι, θα καταβάλουμε τους παραπάνω τόκους και αυτό είναι παράνομο. Ήδη, δειλά – δειλά, οι αποφάσεις των δικαστηρίων που έχουμε προσφύγει είναι υπέρ μας και σε πολλές περιπτώσεις εξαφανίζουν και το κεφάλαιο λόγω παραγραφής. Δεν πρέπει να κεφαλαιοποιηθούν οι τόκοι υπερημερίας και μετά να γίνει η ρύθμιση αλλά πρώτα να αφαιρεθούν και μετά να υπαχθούμε στη ρύθμιση.

 • 15 Μαρτίου 2015, 22:50 | Γεωργία Ψαλλίδα

  Είναι αδύνατον άνεργοι και υποαπασχολούμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί να πρέπει να πληρώνουν 6.000€ το χρόνο τρέχουσες εισφορές και παράλληλα ρυθμίσεις παλιότερων «χρεών», τέλος επιτηδεύματος, φορολογία σε τεκμαρτά (εικονικά) εισοδήματα, ΕΝΦΙΑ και δεν ξέρω και γω τί άλλο!!!

  ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ!
  ΚΑΤΑΡΓΗΣΤΕ ΤΙΣ ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ!

  Αν δεν κάνετε αυτά τα δύο επειγόντως λεφτά δε θα μαζέψουν τα ταμεία!

 • 15 Μαρτίου 2015, 21:53 | Φωτης Ρήγας

  Προφανώς δεν έχετε καταλάβει οτι το πρόβλημα των περισσοτέρων ελεύθερων επαγγελματιών που χρωστάνε στα ασφαλιστικά ταμεία τους (ΟΑΕΕ κ.λ.π.) δεν λύνεται με οτι προτείνετε. Δηλαδή αν κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας ενεργός αδυνατεί να πληρώσει τις τρέχουσες εισφορές του πως θα μπορέσει να μπει στην ρύθμιση αυτή πληρώνοντας έστω και μια ελάχιστη επιπλέον δόση; Το πρώτο πρόβλημα που θα έπρεπε να λύσετε είναι η ιατροφαρμακευτική με μιά ελάχιστη καταβολή. Το δεύτερο θα ήταν να αφήνατε ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας. και τέλος το τρίτο θα ήταν να επιτρέπατε ελεύθερη καταβολή γιά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές αφαιρώντας όλες τις προσαυξήσεις καθώς και το κόστος της ιατροφαρμακευτικής γιά το χρονικό διάστημα που αυτή δεν δινόταν στον ασφαλισμένο.

 • 15 Μαρτίου 2015, 21:17 | left

  Για κάποιον που διεκόπη η επιχειρηματική του δραστηριότητα λόγω της δυσμενούς κατάστασης των τελευταίων ετών, και δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει ρύθμιση, δεν θα έπρεπε ο ΟΑΕΕ να προσκομίζει κάποιο έγγραφο αδυναμίας πληρωμής του οφειλέτη, αντί του εγγράφου βεβαίωσης υπαγωγής στη ρύθμιση, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την παροχή επιδόματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ;

 • 15 Μαρτίου 2015, 21:32 | Γιωργος Ξ.

  Το προβλημα πολλων ελευθερων επαγγελματιων και ειδικα νεων ειναι οτι οι ασφαλιστικες τους εισφορες εχουν γινει δυσβασταχτες λογω κρισης με αποτελεσμα να δυσκολευονται να επιβιωσουν ακομα κι αν υπαχθουν σε ρυθμιση αυτων, διοτι αδυνατουν να καταβαλουν τις ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ με αποτελεσμα να μην εχει νοημα η οποια ρυθμιση 100 δοσεων αν δεν τις εντασει και αυτες μεσα , με αυξηση του ποσου της δοσης που δε πρεπει να υπερβαινει αυτα που ελεγε προεκλογικα ο Συριζα για συνδεση της δοσης με το 30% του εισοδηματος του ασφαλισμενου. Οσο οι κυβερνωντες παραβλεπουν τα παραπανω ειναι σαν να οδηγουνε σκοπιμως τον μικρο ελευθερο επαγγελματια/αυτοαπασχολουμενο/επιστημονα στον αφανισμο!!!

 • 15 Μαρτίου 2015, 21:12 | Α.ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ

  Το βασικό είναι και παραμένουν οι τρέχουσες εισφορές. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να συνδυαστεί το ποσό της ρύθμισης με το ποσό των τρεχουσών υποχρεώσεων. Αν κάποιος σήμερα πληρώνει 100€ το μήνα (επαγγελματίας ή επιχείρηση) ίσως μπορεί να πληρώσει 125€ (25% των τρεχουσών εισφορών). Δύσκολο να πληρώνει 200€ ή 300€ το μήνα. Παράδειγμα επιχείρηση είχε 100 εργαζόμενους και τώρα 20. Με τους 100 είχε τζίρο 2.000€ τώρα έχει τζίρο 400€. Πως θα πληρώσει τη ρύθμιση?

 • 15 Μαρτίου 2015, 21:33 | ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΚΑΡΑΒΙΑ

  Ανθρωπιστική κρίση κλάδου Μηχανικών=Οφειλέτες-εγκλωβισμένοι-ανασφάλιστοι Μηχανικοί.

  Tα εισοδήματά των ελεύθερων επαγγελματιών-μηχανικών στην καλύτερη περίπτωση αρκούν μόνο για να αγοράσουμε τα απαραίτητα είδη πρώτης ανάγκης. Για να μπορέσουμε να ενταχθούμε στην ρύθμιση για τα ταμεία, των οφειλών παρελθόντων ετών, δεν πρέπει να απαιτούνται οι τρέχουσες ασφαλιστικές οφειλές. Οι ‘τρέχουσες’ εισφορές θα πληρώνονται πάντα με τις διαδοχικές ρυθμίσεις και με χαμηλές δόσεις. Οι διαγραφές των μηχανικών από ΤΕΕ/ΤΣΜΕΔΕ πολλαπλασιάζονται. Όσοι χρωστούν ήδη ούτε να διαγραφούν μπορούν ούτε έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Σπουδάσαμε τόσα χρόνια, δουλέψαμε πολλά περισσότερα χρόνια τίμια, χωρίς να κλέψουμε, δεν κάναμε περιουσίες και γίναμε μεσήλικες, χρειαζόμαστε άλλα 17 χρόνια εργασίας χωρίς περίθαλψη και με χρέη που συσσωρεύονται κάθε χρόνο, περί τα 4500 ευρώ το χρόνο. Δεν γίνεται.

 • 15 Μαρτίου 2015, 20:29 | ΚΟΥΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

  Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΧΕΙ ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟ 50% ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ….ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΩΣ 3 ΔΟΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΩΦΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝ ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΑ..ΟΛΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΠΕΙ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΤΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΧΑΝΑΝΕ Κ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ…ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΑΛΟ ΕΠΙΣΗΣ ΣΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΕΩΣ 30 % ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ…..ΠΑΝΤΩΣ ΕΝΑ ΜΠΡΑΒΟ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΚΕΦΤΗΚΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΒΟΗΘΑΕΙ ΠΟΛΛΟΥΣ (ΟΣΟΙ ΑΠΕΜΕΙΝΑΝ)….

 • 15 Μαρτίου 2015, 20:04 | lazaros smyrloglou

  ΘΑΘΕΛΑ ΝΑ ΚΑΤΑΔΕΙΞΩ ΤΗΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΜΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ .ΠΛΗΡΩΝΩ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Β.Ε. Ο.Α.Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΟ 1986 ΕΩΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2011 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ. ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΜΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΗ [07] ΜΕ 450.00 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ .ΣΤΑΜΑΤΗΣΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΩ ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΣΗΚΩΣΩ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΠΟΥ ΜΕ ΧΡΕΩΝΕ Ο ΟΑΕΕ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΕΠΕΣΕ Ο ΤΣΙΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΥ ΚΑΤΑ 80% [ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ]. ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΑΝΟΗΘΩ ΟΤΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΤΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΑΥΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΟΥ [ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ ] ΣΤΡΑΦΗΚΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ ΘΗΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΛΑΙΜΟ ΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟ Κ.Ε.Α.Ο. ΜΕ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΔΙΑΣΥΡΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ……ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΕΚΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΥΡΙΟΙ ΟΤΙ ΕΔΩ ΕΞΩ ΠΛΕΟΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΠΑΡΑ ΜΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΕΤΕ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΑΣ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΑΣ . ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΙΣΡΕΥΣΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΦΗΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ !!! ΣΥΜΦΩΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΩΝ ΕΙΣΦΩΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΓΙΑ ΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΤΗΝ ΠΑΡΕΙΧΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΗΣΤΡΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ. ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ Ο ΟΑΕΕ ΜΑΣ ΕΔΩΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΔΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΕΞΩΦΛΗΣΟΥΜΕ ??? ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΧΡΕΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΚΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ??? ΟΤΑΝ ΕΚΑΝΑ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΝ ΟΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΣΩ ΘΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ??? ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΕΚΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΔΗΤΕ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΩΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ .ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΟΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΜΟΥ ΦΤΑΝΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΩ ??? ΠΩΣ ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΤΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΣΦΟΡΑ 450.00 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ ΣΥΝ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΕΙ ΣΤΑ 850.00 ΤΟ ΜΗΝΑ……ΕΔΩ ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ !!! ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΦΟΡΤΩΝΕΤΕ ΧΡΕΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ !!! ΚΑΙ ΜΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΕ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΟΛΑ !!! Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΡΙΣΚΟ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΝΑ ΤΟΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΕΤΣΙ . Ο ΕΛ.ΕΠΑΓ.ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΠΑΡΕΙ ΠΟΤΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΙ ΚΟΙΤΟΥΣΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ . [ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΤΟ ΝΑ ΗΤΑΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΟΥ ΛΑΘΟΣ ΠΟΥ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥ ] ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ . ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΑΣ ΓΡΑΨΩ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΜΕ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ . ΕΛΠΙΖΩ ΟΤΙ ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑ ΤΑ ΛΑΒΕΙ ΥΠΟΨΙΝ ΤΟΥ ΣΟΒΑΡΑ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΟ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ . ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΛΕΓΑΤΕ ΚΑΠΟΤΕ ΟΤΙ ΗΤΑΝ Η ΡΑΧΟΚΟΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ……….ΗΡΘΕ Η ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΑΞΗ . ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΜΥΡΛΟΓΟΥ 15-03-2015

 • 15 Μαρτίου 2015, 19:46 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΟΑΕΕ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

  Aιτηματα του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΟΑΕΕ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

  1. Αποποινικοποίηση Οφειλών.
  Συμφωνία για ένα ποσό πέρα από το οποίο θα ισχύει η ποινικοποίηση λόγω επιδεικτικής αδιαφορίας προς το ταμείο και όχι λόγω αποδεδειγμένης ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ.
  2. Προστασία πρώτης κατοικίας από το δημόσιο, καθώς και της επαγγελματικής στέγης.
  Δεν μπορεί να υπάρχει προστασία για πλειστηριασμούς από τις τράπεζες και να μην ισχύει το ίδιο για το δημόσιο, αλλιώς υπάρχει Δόλος από το κράτος!
  3. Οι ασφαλιστικές εισφορές να είναι ποσοστό επί του καθαρού εισοδήματος της επιχείρησης.
  Προτείνουμε 10%. Να υπάρχει ένα κατώτατο ποσό που θα πληρώνουν όλοι ακόμη και αν δεν είχαν έσοδα και αυτό να είναι ανάλογο με το χαμηλότερο ποσό του ΟΓΑ (περίπου 500ευρώ/χρόνο). Επίσης να υπάρχει και ένα ανώτατο ποσό στα καθαρά έσοδα που ξεπερνώντας το μια επιχείρηση με πολλά καθαρά να μην πληρώνει άλλο ασφαλιστικές εισφορές. Πρόταση για 15.000/έτος ως ανώτατο ποσό καταβολή ανεξαρτήτως εισοδήματος! Έτσι το μπακάλικο της γειτονιάς δεν θα πληρώνει τα ίδια με την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. Με αυτό τον τρόπο συνεισφέρει ο καθένας ανάλογα με τη εισοδηματική του δυνατότητα σύμφωνα με τις επιταγές του συντάγματος και παράλληλα διασφαλίζουμε ότι δεν θα είναι βάρος η ασφάλιση για την ανταγωνιστικότητα των μεγάλων επιχειρήσεων.
  4. Πάγωμα χρέους και διαγραφή των προσαυξήσεων.
  Για να μπορέσει να κινηθεί και η αγορά και το ταμείο να έχει προοπτικές ότι θα εισπράξει τα περισσότερα από τα οφειλόμενα χρειάζεται ένα γενναίο «κούρεμα», δηλαδή διαγραφή των τόκων , προσαυξήσεων και τελών καθυστέρησης. Το κεφάλαιο που μένει να κεφαλαιοποιηθεί και να συνδεθεί με τον πληθωρισμό και να αποπληρωθεί σε χρόνο που μπορεί ο ασφαλισμένος ο οποίος δύναται να φτάσει μέχρι και την συνταξιοδότησή του όπου θα κρατείται ως ποσοστό που δεν μπορεί να κυμαίνεται από 20%- 40% της σύνταξής του ανάλογα με το ποσό του χρέους.
  5. Δυνατότητα μεταφοράς του ΦΠΑ στον πραγματικό οφειλέτη.
  Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να μεταφέρει η επιχείρηση τον ΦΠΑ που δεν έχει εισπράξει στον πραγματικό οφειλέτη έτσι ώστε και το κράτος να εισπράξει πιο εύκολα τον ανείσπρακτο ΦΠΑ και οι επιχειρήσεις να ξεμπλοκάρουν από χρέη που δεν είναι δικά τους και άδικα τα επωμίζονται με συνέπεια πολλές να κλείνουν από αυτή την ΠΑΡΑΛΟΓΗ τακτική! Επίσης θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για το τιμολόγιο που δεν έχει εισπραχθεί να μην υπολογίζεται σαν έσοδο έτσι ώστε να μην φορολογείται και να πληρώνει προκαταβολή φόρου μια επιχείρηση για ποσά που δεν έχει εισπράξει ποτέ!
  6. Ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας
  Με αυτό τον τρόπο θα ξεκινήσει ΑΜΕΣΑ το ταμείο να έχει έσοδα και οι περισσότεροι ασφαλισμένοι να είναι ενήμεροι.
  7. Τα χρέη του ασφαλισμένου ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ!
  Αφού μιλάμε για αυτασφάλιση και όχι για παρακρατημένες ασφαλιστικές εισφορές δεν είναι δυνατό να συνδέονται με τους κληρονόμους του ασφαλισμένου. Αρκεί να μιλάμε για αποδεδειγμένη αδυναμία που προκύπτει από τις δηλώσεις, τον τρόπο ζωής και το σταθερό Ε9.
  8. Διαγραφή της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που χρεώθηκε παράνομα χωρίς να παρέχεται καθώς και οι υπόλοιπες χρεώσεις υπέρ τρίτων.
  9. Σύνταξη υποχρεωτικά να προκύπτει από τον ταμείο μας η οποία θα είναι αναλογική με τις εισφορές του κάθε ασφαλισμένου και να υπάρχει ελεύθερη επιλογή για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από το ταμείο ή ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία.
  10. Διοίκηση εκλεγμένη από τα μέλη με υποχρέωση να δημοσιεύει τις κινήσεις των αποθεματικών καθώς και καθορισμός ποσοστού που μπορεί να επενδύει η διοίκηση ελεύθερα, για τη διασφάλιση μελλοντικών κουρεμάτων όπως έγινε με το PSI.
  11. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους.
  Χωρίς απολύτως καμία διάκριση και εξαίρεση, μιλάμε για Ανθρώπους! Δεν μπορεί το κράτος να έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει αν θα ζήσει ή αν θα ΠΕΘΑΝΕΙ κάποιος λόγω μη κάλυψης της περίθαλψής του!
  12. Κάτω από 2.000 κατοίκους να πληρώνουν ανάλογα με τον ΟΓΑ
  Είναι κάτι που συνδέεται με το ποσοστό επί των καθαρών εσόδων!

 • 15 Μαρτίου 2015, 18:05 | Γιάννης Δ.

  οι δόσεις αφορούν του έχοντες έστω και ολίγα…για τους έχοντες «τίποτε» πρέπει να γίνει ρύθμιση….χρήματα καταβεβλημένα επί 25ετία πάνε στα χαμένα αφου με χρέη ανω των 20000 δεν μπορεις να συνταξιοδοτηθείς ας εχεις κατοχυρώσει δικαίωμα,είναι ανασφάλιστες ολόκληρες οικογένειες και παράλληλα οι είσφορες εξακολουθουν να προστίθενται …οι μη έχοντες με τι προσόντα θα πάνε σε ρύθμιση….το «ου καν λάβεις» είναι κατανοητό ??

 • 15 Μαρτίου 2015, 18:45 | Δίγκα Μαρία

  οι ασφαλισμένοι που οφείλουν πάνω απο 20000 ευρω δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν, ενώ έχουν κατοχυρώσει το δικαίωμα!! οι δόσεις δεν είναι λύση για ασφαλισμένους με σχεδόν μηδενικό (3-4000) εισόδημα….στους ελεύθερους επαγγελματίες (πχ μηχανικοί)προσάπτεται πλασματικό εισόδημα ως τεκμαρτό…μας συντηρούν συγγενείς ,είμαστε ανασφάλιστοι και οι οφειλές στο ταμείο μπαίνουν κανονικά…όχι για δόσεις,ούτε για κατσαρόλα να μπεί δεν υπάρχουν χρήματα…λόγω συγγενών υπάρχουμε οριακά αξιοπρεπώς….

 • 15 Μαρτίου 2015, 17:31 | Τάσος

  Οι εξοντωτικές-ληστρικές εισφορές των μηχανικών πρέπει να μειωθούν δραστικά για λόγους πρωτίστως βιοποριστικούς αλλά και ισονομίας, δεν μπορεί να υπάρχουν ασφαλισμένοι που πληρώνουν υπέρογκα ποσά όπως εμείς οι μηχανικοί, άλλοι πολύ λιγότερα και μάλιστα στο ίδιο ταμείο όπως οι δικηγόροι-συμβολαιογράφοι και άλλοι σχεδόν τίποτα (ικα), ενώ οι όποιες «παροχές» είναι ίδιες

 • 15 Μαρτίου 2015, 17:47 | Δημήτρης Παπαδόπουλος

  Δεν υπάρχει περίπτωση η συμμετοχή των μηχανικών να ξεπεράσει το ποσοστό του 20%. Και είμαι σίγουρος όποιος ξεκινήσει πολύ σύντομα θα παρατήσει τον διακανονισμό λόγω δυσκολιών.
  Ακόμα μία αποτυχία και μάλιστα από νέα κυβέρνηση που υποτίθεται είχε μελετήσει το σύστημα ως αντιπολίτευση. Συγκεκριμένα είναι αδύνατον να πληρωθούν οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, όσες δόσεις και να κάνετε, γιατί πρώτον τα μηνιαία εισοδήματά μας στην καλύτερη περίπτωση αρκούν μόνο για να αγοράσουμε τα απαραίτητα είδη πρώτης ανάγκης και επιπλέον καλείται τους μηχανικούς εκτός από τις μηνιαίες δόσεις να σας πληρώνουν και τις υπέρογκες τρέχουσες ασφαλιστικές οφειλές.
  Αν θέλετε να υπάρξει εξορθολογισμός θα πρέπει να επανέλθουν οι ασφαλιστικές εισφορές στο επίπεδο πριν των αυξήσεων και να μελετηθούν μειώσεις τους. Επίσης θα πρέπει να πληρώνει κάποιος ανάλογα με τα εισοδήματά του.
  Τέλος χωρίς αφορολόγητο 12000 κανείς μηχανικός δεν μπορεί να πληρώνει υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές, μηνιαία δόση για τα χρωστούμενα και επιπλέον να φορολογείται με αντικειμενικά κριτήρια (μηχανικός με μπλοκάκι, χωρίς να είναι παντρεμένος, χωρίς δικό του σπίτι, μόνο με ένα αυτοκίνητο 1100 κ.εκ. πληρώνει φορολογία το χρόνο 2800 ευρώ).
  Τώρα καταλάβατε γιατί δεν θα έχετε συμμετοχή;

 • ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΙΣΩΣ ΑΝΑΓΝΩΣΘΟΥΝ.

  1)Προστασία πρώτης κατοικίας , καθώς και της επαγγελματικής στέγης από πλειστηριασμούς και κατασχέσεις.
  2) Οι ασφαλιστικές εισφορές να είναι ποσοστό επί του καθαρού εισοδήματος της επιχείρησης και οι ασφαλιστικές κατηγορίες να καθορίζονται με αντικειμενικά εισοδηματικά κριτήρια κι όχι αυθαίρετα όπως τώρα
  3) Ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας όσο ισχύει το υπάρχον ασφαλιστικό σύστημα
  4) Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, με ένα ελάχιστο ποσοστό ημερομισθίων, όπως ισχύει σε άλλα ταμεία (με 50 ένσημα δλδ ένα δίμηνο ΟΑΕΕ) κι ανεξαρτήτως από τυχόν ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον ΟΑΕΕ.
  5)Πάγωμα του πραγματικού χρέους αφού διαγραφούν οι παράνομες προσαυξήσεις
  6)Διαγραφή τής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που δεν είχε παρασχεθεί

 • 15 Μαρτίου 2015, 14:13 | Δημήτρης Οικονόμου

  Κύριε Υπουργέ,

  οι ασφαλιστικές εισφορές των μηχανικών σύμφωνα με το Ν.3986/11 ορίστηκαν σε εξοντωτικά επίπεδα με διαρκή αύξηση των εισφορών τους ανά τριετία. Οι διαρκείς αυξήσεις συνεχίζονται μέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ το εξάμηνο και έχουν ήδη οδηγήσει σε μαζικές διαγραφές μηχανικών από το ΤΕΕ και το ΕΤΑΑ. Ζητάμε την κατάργηση των εν λόγω αυξήσεων δεδομένης και της κάθετης πτώσης της οικοδομικής δραστηριότητας που μαστίζει τον επαγγελματικό μας κλάδο. Σαν πρώτο βήμα ελάχιστης ανακούφισης θα μπορούσε να θεσπιστεί η ελεύθερη επιλογή χαμηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας στα πρότυπα του ΟΑΕΕ.

  ευχαριστώ

 • 15 Μαρτίου 2015, 13:33 | Θεόδωρος

  Οποιαδήποτε ρύθμιση έχει ως προϋπόθεση την καταβολή των τρεχουσών εισφορών είναι καταδικασμενη να ΑΠΟΤΥΧΕΙ. Με την πολύ απλή λογική ότι εάν κάποιος είχε να πληρώνει τις τρέχουσες εισφορες δεν θα χρωστούσε !

  Εάν θέλετε να μαζέψετε χρήματα πρέπει αυτό το προαπαιτούμενο να διαγραφεί ή τουλάχιστον να αντικατασταθεί με κάτι πιο ευνοϊκό που τατυτόχρονα δεν θα ζημειώνει το Ταμείο π.χ καταβολή κάποιου ελάχιστου ποσού από τις τρέχουσες εισφορές ή διαχωρισμό των ιατροφαρμακευτικών από τις εισφορές για την σύνταξη.Επίσης όταν κάποιος θέλει να κάνει διακοπή να παραδώσει δηλαδή τα βιβλία ως γνωστών δεν μπορεί να το κάνει αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές έτσι γίνετε δέσμιος και δεν μπορεί να εξοφλήσει ποτέ αφού διαρκώς αυτό το χρέος αυξάνεται δεδομένου ότι σταματάει κάθε επαγγελματική νόμιμη δραστηριότητα αφού δεν μπορεί ούτε διακοπή να κάνει ούτε βιβλία να θεωρήσει έτσι αυτή η κατηγορία ασφαλισμένων μένει εκτός ρύθμισης πιστεύω πως η μόνη σωτηρία γι’αυτούς τους ανθρώπους είναι η διαγραφή των ιατροφαρμακευτικών και η διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων κύριε υπουργέ δώστε την ευκαιρία σ’αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν ένα καινούριο ξεκίνημα στην ζωή τους γιατί αλλιώς τους στερείτε την ίδια την ζωή

 • 15 Μαρτίου 2015, 13:38 | Θεόδωρος

  1) Η διαγραφή προσαυξήσεων για τις ασφαλιστικές οφειλές πρέπει να είναι «γενναιότερη». Δεν επαρκούν τα ποσοστά που σχεδιάσατε ειδικά όταν η φύση τέτοιων οφειλών -μη ύπαρξη παραγραφής κλπ.- τις καθιστά πιο σίγουρες στην είσπραξη και από τις φορολογικής φύσης οφειλές. Είναι πιο ανεπαρκής και αυτής των διατάξεων για τις φορολογικές οφειλές.
  2) Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει διαγραφή των προσαυξήσεων, εφόσον προκαταβληθεί ποσόν ίσο με αυτές κατά τη ρύθμιση, όπως ακριβώς προβλέπεται για τις φορολογικές οφειλές στο παρόν νομοσχέδιο. Είναι παράλογο έως αδιανόητο να υπάρχει διαφορετική μεταχείριση.
  3) Το να καθίσταται έντοκο το κεφάλαιο της οφειλής προς το ασφαλιστικό ταμείο, τη στιγμή μάλιστα που δεν παρέχετο καν επί της ουσίας υγειονομική περίθαλψη σε όσους χρωστούσαμε, είναι επίσης παράλογο και άδικο. Υπενθυμίζω ότι οι όποιες ρυθμίσεις οφειλών του παρελθόντος -με εξαίρεση τις 2-3 τελευταίες από το 2010 και μετά-, ουδέποτε επέβαλλαν τόκο στο κεφάλαιο της οφειλής.
  4) Πρέπει να δοθεί μια οριστική λύση στο ζήτημα των υπέρογκων (με τα τωρινά δεδομένα πλέον) τρεχουσών εισφορών. Όπως ήδη αναφέρθηκε από συμπολίτες μου, αν κάποιος αδυνατεί να πληρώσει τις τρέχουσες εισφορές, πολύ περισσότερο θα αδυνατεί να πληρώσει τρέχουσες+διακανονισμό παλαιότερων.

 • 15 Μαρτίου 2015, 13:00 | ΣΙΔΕΡΗ ΣΟΦΙΑ

  θερμη παρακληση :Να προσεχθεί το θέμα της χρονολογίας του ληξιπρόθεσμου, των ,προς ρύθμιση, οφειλών.Δηλαδή πρέπει να τεθεί η 1 3ου [ Μαρτίου ] 2015 και όχι η 1η 2ου [Φεβρουαρίου ].Να συμπεριληφθεί δηλαδή και το 1ο Δίμηνο του 2015. Αυτό θα διευκολύνει αφάνταστα.Αν μείνει ως έχει η ρ΄θομιση θα καταστεί αλυσιτελής.

 • 15 Μαρτίου 2015, 13:53 | ιων

  Σε όλη μου τη ζωή μέχρι να βγω σύνταξη θα σας δώσω 250 ευρώ χ 12μηνεςχ 35 χρόνια 105000 ευρω αν τα είχα με τόκο 1 % στη τράπεζα θα τα εκανα 140.000 ευρώ.Αν βγω στα 65 και ζήσω το μέσο ορο 75 με 800 ευρώ συνταξη θα μου δώσετε 96000 ευρώ πίσω τα 44000 υπέρ πατρίδος και βαζεται και πρόστιμα και προσαυξήσεις στα λεφτά μου.1)Να τα πάρετε απο τα δομημένα ομόλογα που έπαιξαν οι προηγούμενοι 2)Να καταργηθεί η δημοσια ασφάλεια και να γίνει ιδιωτική με τα λεφτά που σας δίνουμε μέχρι και ελικοπτερο θα είχα αν πάθαινα τίποτα.ΔΕ ΘΕΛΟΥΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΟΥΤΕ ΡΥΘΜΙΣΕΙς Απαιτουμε διαφάνεια και λύσεις για οικονομική αναπτυξη ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ.

 • 15 Μαρτίου 2015, 12:10 | Γιώργος

  Επειδή όλοι οι Έλληνες πολίτες πρέπει να είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και επειδή εκτός από θέμα ισονομίας και ισοπολιτείας είναι και θέμα δικαίου πρέπει να τύχουν της αυτής μεταχείρισης με τους ενεργούς ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ των οποίων η εξόφληση των οφειλών ρυθμίζεται με το άρθρο 26 του παρόντος σχεδίου νόμου και οι ασφαλισμένοι σε αυτούς τους ασφαλιστικούς Φορείς που ενώ έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν λόγω του ότι δεν έχουν αποπληρώσει το σύνολο των ασφαλιστικών τους εισφορών.

  Συγκεκριμένα προτείνεται η διατύπωση της παραγράφου 1 του άρθρου 26 να διατυπωθεί ως ακολούθως:

  1. Το σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην ΝΑΤ, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 1η/2ου/2015, υπάγεται σε ρύθμιση, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη προς την αρμόδια υπηρεσία του οικείου Φορέα. Η αίτηση για υπαγωγή προς τον οικείο φορέα ασφάλισης, υποβάλλεται μέχρι την 30η/4ου/2015. Στην παρούσα ρύθμιση δύναται να υπαχθούν μετά από αίτησή τους, οφειλέτες που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (χρόνος ασφάλισης και όριο ηλικίας) και δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν επειδή έχουν οφειλή προς τον ασφαλιστικό τους Φορέα καθώς και οφειλέτες που έχουν ήδη υπαχθεί σε υφιστάμενες ρυθμίσεις.

  Επίσης στις επόμενες παραγράφους του άρθρου 26 πρέπει να γίνεται σαφές ότι καταργείται το όριο των της οφειλής, που ισχύει σήμερα, των 15,000.00, ή των 20,000.00 € που συμψηφίζεται με τις παρεχόμενες συντάξεις και να μην αντικατασταθεί με κάποιο άλλο αυξημένο όριο αλλά να δίνονται στον ασφαλισμένο ευέλικτες εναλλακτικές δυνατότητες εξόφλησης της οφειλής του με το μόνο εισόδημα που θα του έχει απομείνει, δηλαδή με την σύνταξή του. Οι ευέλικτες αυτές εναλλακτικές δυνατότητες μπορεί να είναι:

  η οφειλή να συμψηφίζεται στο σύνολό της με τις συντάξεις που πρόκειται να καταβληθούν αναδρομικά στον ενδιαφερόμενο, μετά την υπαγωγή του στην παρούσα ρύθμιση, στην περίπτωση που οι συντάξεις αυτές επαρκούν για την εξόφληση της οφειλής η πληρωμή να θεωρείται μετρητοίς και να χορηγείται έκπτωση 100% επί των προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών,

  στην περίπτωση που οι συντάξεις που πρόκειται να καταβληθούν αναδρομικά δεν επαρκούν για την εφάπαξ εξόφληση της οφειλής τότε να συμψηφίζεται το ποσό που αντιπροσωπεύουν έναντι της οφειλής με αναλογική για το ποσό αυτό έκπτωση 100% επί των προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών και για το εναπομένον υπόλοιπο να δίνεται η δυνατότητα εξόφλησής του με μηνιαίες δόσεις, σε συμψηφισμό με μέρος ή το σύνολο της μηνιαίας σύνταξης που θα καταβάλλεται, με την υπαγωγή στην ρύθμιση του παρόντος άρθρου 26 (50 ή 100 δόσεις),

  στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να μπορεί να εξοφλήσει το σύνολο της οφειλής του με μηνιαίες δόσεις σε συμψηφισμό, με μέρος ή το σύνολο της μηνιαίας σύνταξης που θα καταβάλλεται, με την υπαγωγή στην ρύθμιση του παρόντος άρθρου 26 (50 ή 100 δόσεις),

  εάν τέλος υπάρχει οφειλή που το ποσό της υπερβαίνει το ποσό το οποίο μπορεί να εξοφληθεί με οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις τότε για να υπαχθεί η εξόφληση της οφειλής αυτής σε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να εξοφληθεί μετρητοίς το αναγκαίο εκείνο μέρος της οφειλής με αναλογική για το ποσό αυτού του μέρους έκπτωση 100% επί των προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών, ώστε να καταστεί δυνατή η υπαγωγή της εξόφλησης της οφειλής στην αμέσως προηγούμενη περίπτωση.

 • 15 Μαρτίου 2015, 11:32 | Δημήτρης

  Οπωσδήποτε να ενταχθεί και το δώρο Χριστουγέννων στα ληξιπρόθεσμα, το οποίο έληγε 27/2/15. Δεν μπορούμε να το πληρώσουμε για να μπούμε στη ρύθμιση. Χρόνια υγιής επιχείρηση φτάσαμε σε αδιέξοδο! Δεν είμαστε οι μοναδικοί. Όσοι απασχολούμε αρκετό προσωπικό δε θα μπορέσουμε να μπούμε στη ρύθμιση και θα αναγκαστούμε χωρίς ενημερότητα να κλείσουμε.. Δυστυχώς.

 • 15 Μαρτίου 2015, 11:17 | ΣΤΕΛΙΟΣ Κ

  Kύριε Υπουργέ
  Είστε η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ελπίδα και ευκαρία για όσους μικρομεσαίους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους παρέμειναν «ζωντανοί» από την λέλαπα της κρίσης και των πολιτικών επιλογών των μνηνονιακών κυβερνήσεων.
  Ο λόγος για να κλείσει και σήμερα μια επιχείρηση – κατάστημα,ήταν και παραμένει, η αδυναμία καταβολής των υπέρογκων εισφορών μας στον ΟΑΕΕ .
  Δώστε ΟΡΙΣΤΙΚΗ λύση στο σημερινό αδιέξοδο,νομοθετόντας τα παρακάτω, που θερμά ως ΣΥΡΙΖΑ με την τροπολογία σας τον Νοέμβριο είχατε καταθέσει και είχατε δεσμευτεί για την εφαρμογή τους :

  Επαναπροσδιορισμός των χρεών με διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων, διαγραφή λογιστικού χρέους της ιατροφαρμακευτικής που δεν εχει παρασχεθεί, υπολογισμός εισφορών σε ποσοστό επι του εισοδήματος και ΜΕΤΑ ΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ απο 20 – 30% επί του εισοδήματος (όπως φαίνεται από το φόρο εισοδήματος)

 • 15 Μαρτίου 2015, 10:20 | Γιάννης

  1. Δεν είναι δυνατόν να μας ζητείται να πληρώνουμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για το χρονικό διάστημα που δεν μας την παρείχαν και να μας την κεφαλαιοπειηούν κιόλας και να συνεχίζουν να τοκίζονται.
  2. Πως είναι δυνατόν όταν αδυνατείς να πληρώσεις την τρέχουσα εισφορά να μπορείς να πληρώσεις επιπλέον και την δόση . Και 500 δόσεις να γίνουν αν δεν μπορείς να πληρώσεις τα 400 € του μήνα πως θα μπορέσεις να πληρώσεις σύν 200 €;
  3. Στην παρ. 9 αναφέρεται «Οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στον προσωρινό διακανονισμό του άρθρου 48 του Ν. 3943/2011 όπως αυτός ισχύει και τηρούν τους όρους αυτού, και εφόσον το υπόλοιπο ύψος της οφειλής τους είναι άνω των 15.000 ευρώ, εντάσσονται αυτοδίκαια για το υπόλοιπο της οφειλής στην παρούσα ρύθμιση σε 100 δόσεις, εκτός αν με αίτησή τους που υποβάλλεται μέχρι 30/4/2015 ζητήσουν την υπαγωγή σε μικρότερο αριθμό δόσεων.»
  Αυτό είναι προβληματικό διότι αμέσως θα υπάρξει αύξηση της πληρωμής που θα βγαίνει στο δίμηνο (ήδη υπάρχει δυσκολία καταβολής της προσωρινής ρύθμισης μαζί με τις τρέχουσες εισφορές), με αποτέλεσμα να μην μπορεί ο οφειλέτης να πληρώσει και να εκπίπτει της ρύθμισης
  4.Να γίνει επαναπροσδιορισμός των χρεών με διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων ανεξαρτήτως δόσεων, διαγραφή λογιστικού χρέους της ιατροφαρμακευτικής που δεν εχει παρασχεθεί, υπολογισμός εισφορών σε ποσοστό επι του εισοδήματος και και δόσεις σε ποσοσστό επί του μηνιαίου εισοδήματος της προηγούμενςη χρονιάς .

 • 15 Μαρτίου 2015, 10:11 | Δημήτρης

  1)Δραστική μείωση των μηνιαίων εισφορών σε σχέση με τα ισχύοντα.
  2)Να αποσυνδεθεί η καταβολή των τρεχουσών εισφορών απο τις μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης.
  3)Να πληρώνουμε κάθε μήνα και όχι κάθε εξάμηνο εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ. Είμαστε ο μοναδικος κλάδος που έχει πληγεί εδώ και αρκετά χρόνια και ο μόνος που δεν έχει βοηθηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
  4)Κατάργηση τελών υπερ τρίτων
  Γιατί να πληρώνουμε εμείς ποσοστά επί των ακαθαρίστων εσόδων μας υπέρ τρίτων (ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ)πέραν των ασφαλιστικών μας εισφορών?
  4)Να καταργηθουν με τον παρόντα νόμο:
  α)η σύνδεση ιδιότητας επαγγέλματος μηχανικού με τις εισφορες και
  β)η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερώτητας στις πολεοδομίες για την άσκηση του επαγγέλματος.

  Αν δε γίνουν τουλάχιστον τα παραπανω, η ρύθμιση θα αποτύχει για άλλη μία φορά γιατί δεν θα έχει διαφορά με όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις!

 • 15 Μαρτίου 2015, 08:46 | ΜΕΝΗ

  1. Πρέπει να υπάρξει μια ευελιξία στην καταβολή των τρεχουσών εισφορών, μια ανοχή 2 ή 3 μηνών. Να μην μπορεί να πάρει ενημερότητα ο οφειλέτης αλλά να μην τον πετάει εκτός ρύθμισης αν καθυστερήσει τις τρέχουσες οφειλές λίγες μέρες.
  2. Σε περίπτωση δημιουργίας νέων οφειλών από τον οφειλέτη και από τη στιγμή που είναι τυπικός στη ρύθμιση να έχει τη δυνατότητα τις νέες οφειλές να τις ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση και να έχει δυο διαφορετικές ρυθμίσεις ταυτόχρονα.
  3. Είναι δυνατόν να εντάσσονται μόνο όσα έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα την 1/2/15. Δηλαδή κάποιος που δεν μπόρεσε να πληρώσει π.χ. τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο στο ΙΚΑ θα μπορέσει να πληρώσει τον Φεβρουάριο και το δώρο Χριστουγέννων για να ενταχτεί στη ρύθμιση; Λίγο δύσκολο..
  4. Δε ξέρω αν είναι σχετικό με τη ρύθμιση αλλά πρέπει να γίνει κάτι με τις εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ. Να πληρώνουμε κάθε μήνα και όχι κάθε εξάμηνο. Ο πρώτος κλάδος που έχει πληγεί εδώ και αρκετά χρόνια και ο οναδικός που δεν έχει βοηθηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
  Αν δε γίνουν τα ανωτέρω η ρύθμιση θα αποτύχει άλλη μία φορά γιατί δεν έχει διαφορά με όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις!

 • 15 Μαρτίου 2015, 08:30 | Eirini mp

  Μια ζωτικής σημασίας παράμετρος δεν έχει ληφθεί υπόψιν.Ότι υπάρχει αδυναμία εξυπηρέτησης και δόσεων ρύθμισης καιτρεχουσών εισφορών.
  Το πάγωμα των ληξιπρόθεσμων και η πληρωμή τους σταδιακά από τη μελλοντική σύνταξη,ή η μη καταβολή τους με ταυτόχρονη μείωση του ασφαλιστικού χρόνου. Διαφορετικά σε λίγο πάλι μία απ´τα ίδια.Είναι το βασικό πρόβλημα για τον ΟΑΕΕ και τους αυτασφαλισμένους.Περιμένουμε λύση αλλιώς δεν έχετε διαφορά απ τους προηγούμενους.Ή πείτε το στα ίσια ότι δεν κάνετε ότι υποσχεθήκατε,γιατι δεν σας το επιτρέπουν οι … θεσμοί

 • 15 Μαρτίου 2015, 08:09 | DAMI

  1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ.
  Ως πότε οι μηχανικοί ελεύθεροι επαγγελματίες θα πληρώνουν μη ανταποδοτικά τέλη στο ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ?
  Γιατί να πληρώνουμε εμείς ποσοστά επί των ακαθαρίστων εσόδων μας υπέρ τρίτων πέραν των ασφαλιστικών μας εισφορών?
  Δεν θα βρεθεί ποτέ μια κυβέρνηση να μας απαλλάξει από την αδικία αυτή?
  2. ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
  Μη ξεχνάτε ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλισμένοι-ες του ΤΣΜΕΔΕ ουδέποτε είχαν το δικαίωμα για πρόωρη ή μειωμένη σύνταξη ούτε καν τη συνταξιοδότηση ως μητέρες ανηλίκων.
  3. ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ.
  Οι αυξημένες εισφορές αναγκάζουν πολλούς μηχανικούς να βγουν στη σύνταξη ενώ δεν το θέλουν. Αν δεν είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν θα συνεχίσουν να δουλεύουν και έτσι δεν θα επιβαρύνεται το ΤΣΜΕΔΕ από τις συντάξεις τους

 • 15 Μαρτίου 2015, 03:30 | κώστας

  Οι τρέχουσες εισφορές είναι πολύ υψηλές, οι χρεώσεις για τον κλάδο υγείας που μας επιβλήθηκαν και προσαυξήθηκαν χωρίς να έχουμε θεωρημένα βιβλιάρια υγείας πρέπει να διαγραφούν. Δε νομίζω να είναι κανείς που να μην θέλει να πληρώνει και να είναι ανασφάλιστος. Υπάρχει αδυναμία. Δεν μπορεί ο περισσότερος κόσμος να έγινε ασυνεπής στην περίοδο της κρίσης εσκεμμένα.

 • 15 Μαρτίου 2015, 03:50 | Γιώργος Α

  1) Αποσύνδεση τρεχουσών εισφορών ΟΑΕΕ από τη ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών.
  2) Επαναπροσδιορισμός του χρέους Ε.Ε. με διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων.
  3) Διαγραφή από το χρέος του ασφαλισμένου Ε.Ε. του πόσου που αντιστοιχεί σε ιατροφαρμακευτική κάλυψη που δεν του παρασχέθηκε.

  Για τις τρέχουσες εισφορές να υιοθετηθούν τα παρακάτω:

  4) Θέσπιση ομάδων ασφαλισμένων Ε.Ε. που αντιστοιχούν σε πραγματικές επαγγελματικές ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά και παραπλήσια εισοδήματα π.χ.
  Α. Ιατροί, Φαρμακοποιοί, Οφθαλμίατροι, Οδοντίατροι και άλλοι.
  Β. Λογιστές, Οικονομολόγοι, Δικηγόροι και άλλοι.
  Γ. Διευθυντές (επιχειρηματίες), Κτηματομεσίτες, Χονδρέμποροι.
  Δ. Επιχειρηματίες τουρισμού, ξενοδόχοι, εστιάτορες.
  Ε. Αρχιτέκτονες, Μηχανολόγοι, Μηχανικοί και άλλοι.
  ΣΤ. Μουσικοί, Ηθοποιοί, Παραγωγοί προγραμμάτων τηλεόρασης και άλλοι.
  Ζ. Καταστηματάρχες ειδών ένδυσης υπόδησης, Οπτικών ειδών και κοσμηματοπώλες.
  Η. Κρεοπώλες, Αρτοποιοί, Ζαχαροπλάστες, Ιδιοκτήτες Καθαριστηρίων και άλλοι.
  Θ. Σχεδιαστές Ηλεκτρονικών ιστοσελίδων, Προγραμματιστές Η/Υ, Επαγγελματίες Η/Υ.
  Ι. Γραφείς, Δακτυλογράφοι, Σχεδιαστές, Ιδιαιτέρες Γραμματείς ΚΑΙ άλλοι με μπλοκάκι.
  ΙΑ. Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι, Πτηνοτρόφοι, Αλιείς και Ασχολούμενοι με παρόμοια Επαγγέλματα..
  ΙΒ. Πλανόδιοι πωλητές, περιπτερούχοι, εφημεριδοπώλες.
  ΙΓ. Τεχνίτες που δεν υπάγονται σε άλλη επαγγελματική κατηγορία.
  ΙΔ. Πρόσωπα που δεν υπάγονται σε άλλη επαγγελματική κατηγορία

  5) Καθιέρωση ελάχιστου ποσού μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών που θα νοείται σαν ελάχιστος μηνιαίος μισθός ή επιχειρηματική αμοιβή των επαγγελματιών των παραπάνω ομάδων. Το ποσό των ασφαλιστέων αποδοχών θα αναπροσαρμόζεται με νόμο και με βάση τη πορεία της οικονομίας και του ΑΕΠ.

  5) Θέσπιση πέντε με έξι κατηγοριών ασφαλιστικής κλάσης. a)17% b)19% c)21% d)23% e)25% Μετάβαση του ασφαλισμένου από τη πρώτη στη δεύτερη κατηγορία ασφάλισης να γίνεται μετά τα 10 έτη. Κατόπιν να ανεβαίνει μια κατηγορία ανά πέντε έτη. Με αίτηση του και μετά τη δεύτερη κατηγορία μπορεί να παραμείνει στην ίδια κατηγορία για άλλα πέντε έτη. Συμμέτοχη του ταμείου ασφάλισης ή του κρατους με ένα μικρό ποσοστό της τάξεως του 15% στο ποσοστό της κάθε ασφαλιστικής κλάσης. Για a)2,55% για b) 2,85% για c)3,15% d)3,45% e)3,75%.
  Ετσι ο ασφαλισμενος της a) 14,45% και κρατος ή ταμειο 2,55%
  b) ασφαλισμενος 16,15% κρατος ή ταμειο 2,85% κ.ο.κ

  6) Οι ασφαλιστικές εισφορές να υπολογίζονται ως το γινόμενο του ποσοστού της ασφαλιστικής κλάσης (ποσοστό συμμετοχής ασφαλισμένου) επί των ασφαλιστέων αποδοχών για κάθε επαγγελματική ομάδα.

  7) Αν το πραγματικό εισόδημα του Ε.Ε. είναι χαμηλότερο από το κατώτατο ποσό της αντίστοιχης επαγγελματικής κατηγορίας, τότε αυτός δικαιούται να υποβάλει αίτηση συνοδευόμενη από αποδεικτικά στοιχεία για το εισόδημά του, ώστε να πληρώνει εισφορές πάνω στο πραγματικό του εισόδημα.

 • 15 Μαρτίου 2015, 00:02 | θανος

  αν πρεπει να πληρωνονται και οι τρεχουσες εισφορες τοτε ειναι δωρο άδωρο ποιος μπορει να πληρωνει και την οποια δοση και τη διμηνιαια εισφορα.

 • Οι εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ με βάση το Νόμο 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152/1-7-2011) ισχύουν αναδρομικά από την 1.7.2011 σύμφωνα με τον μεταγενέστερο νόμο 4019/2011 (Φ.Ε.Κ. 216/30-9-2011).

  Ο συνάδελφος που ξεκινά σήμερα την ασφάλιση του στο ΤΣΜΕΔΕ, μετά από 39 έτη (όριο ασφάλισης έχει τα 40 έτη) θα πληρώνει στο τέλος της σταδιοδρομίας του 1140,35€ το μήνα. Ναι σωστά διαβάσατε…1140,35€ ΤΟ ΜΗΝΑ.

  Κάποιοι το ψήφισαν πριν 4 χρόνια, θα βρεθούν κάποιοι που θα συνεχίσουν το έγκλημα αυτό?

 • 14 Μαρτίου 2015, 23:28 | Δημητρος Δημητριος

  Για τον ΟΑΕΕ επαναπροσδιορισμός των χρεών με διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων, διαγραφή λογιστικού χρέους της ιατροφαρμακευτικής που δεν εχει παρασχεθεί, υπολογισμός εισφορών σε ποσοστό επι του εισοδήματος και ΜΕΤΑ ΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ απο 20 – 30% επί του εισοδήματος (όπως φαίνεται από το φόρο εισοδήματος)

  ΑΥΤΟ ΕΙΧΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΚΑΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ

 • 14 Μαρτίου 2015, 23:13 | Χρόνης

  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 26 ΠΑΡ.1 …»ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΕΣΤΗΣΑΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΤΗΝ 1/2/2015 …».

  ΤΟ ΚΑΤΕΣΤΗΣΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΤΟ «ΗΤΑΝ» ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΟΙΩΣ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟ

 • 14 Μαρτίου 2015, 23:05 | ΜΑΝΟΣ

  Για τον κλάδο των μηχανικών (ΕΤΑΑ / ΤΣΜΕΔΕ) οι ισχύουσεςεισφορές είναι εξοντωτικές. Είμαι 19 χρόνια μηχανικός και τώρα πληρώνω στο ΤΣΜΕΔΕ το ΤΡΕΛΛΟ ποσό των 430€ τον μήνα …. ξαναγράφω 430€ ΤΟΝ ΜΗΝΑ.
  Με το μεσοπρόθεσμο ψηφίσατε οι εισφορές μου να πάνε στα 750€ τον μήνα … ξαναγράφω 750€ ΤΟΝ ΜΗΝΑ.
  Από την μία δεν υπάρχουν δουλειές και από την άλλη ζητάτε εξωφρενικές εισφορές … και πως να χαρακτηρίσω τις αυξήσεις!
  Στο link στο τέλος μπορείτε να δείτε την κατάσταση που έχετε οδηγήσει τον κλάδο των μηχανικών.
  Από το 2000 έως το 2012, μέσα σε 13 χρόνια διαγράφηκαν απο το ΤΕΕ και κατά συνέπεια από το ΤΣΜΕΔΕ 812 μηχανικοί.
  Από το 2013 μέχρι και σήμερα, 2 χρόνια και κάτι διαγράφηκαν απο το ΤΕΕ και κατά συνέπεια από το ΤΣΜΕΔΕ 2017 μηχανικοί.
  Μάλλον κάτι δεν κάνετε καλά.
  Και το link: http://syspeirosiaristeronmihanikon.blogspot.gr/2015/03/3000diagrafes.html#more

 • 14 Μαρτίου 2015, 22:33 | Κώστας

  Η ρύθμιση για τα ταμεία είναι καταδικασμένη μαθηματικά να αποτύχει ακόμη και 1000 δόσεις να βάλετε. Σταματήστε να τσουβαλιάζετε τα χρέη στις εφορίες με αυτά των ταμείων. Βάλτε έστω και λίγο το μυαλό σας να σκεφτεί. Πως είναι δυνατόν να ανταποκριθεί κάποιος στη ρύθμιση τη στιγμή που πρέπει να καταβάλλονται οι τρέχουσες εισφορές. Το ΤΣΜΕΔΕ μου ζητάει κάπου 2000 το εξάμηνο. Αν πάω σε ρύθμιση θα πληρώνω πχ 100 για 2 μήνες και ξαφνικά όταν έρθουν τα τρέχοντα θα πρέπει να δώσω 2200 για να μην πεταχτώ έξω από τη ρύθμιση. Που θα βρεθούν τα λεφτά? Κάνετε κάτι με τα τρέχοντα γιατί όπως το πάτε θα γίνει μεγάλο φιάσκο και δεν θα μαζέψετε ούτε το 1/10 από αυτά που υπολογίζετε..