ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 59 Εκτέλεση αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

 

1. Κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη, η καταβολή στον δικαιούχο των χρηματικών ποσών που επιδικάζονται σε βάρος της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), σε εφαρμογή του άρθρου 41 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό (IΒΑΝ) που υποδεικνύει γραπτά ο ίδιος ο δικαιούχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του στο παραπάνω Δικαστήριο. Ο τελευταίος, με γραπτή δήλωση-βεβαίωση προς το Ελληνικό Δημόσιο, βεβαιώνει ότι έχει σχετική εντολή από τον προσφεύγοντα να ενεργήσει για την είσπραξη των ποσών αυτών, με καταβολή τους, σε λογαριασμό του προσφεύγοντα, ή σε δικό του λογαριασμό ή σε λογαριασμό τρίτου εφόσον προσκομίζεται και γραπτή δήλωση του τρίτου, ότι συμφωνεί να κατατεθούν τα παραπάνω ποσά στον λογαριασμό του.

2. Το χρηματικό ένταλμα πληρωμής εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου του υποδεικνυόμενου τραπεζικού λογαριασμού, προσφεύγοντα, νομίμου εκπροσώπου ή τρίτου, εκτός από την περίπτωση καταβολής αποζημίωσης για υλική ζημία, που το χρηματικό ένταλμα εκδίδεται στο όνομα του προσφεύγοντα, με λήπτη τον δικαιούχο του υποδεικνυόμενου τραπεζικού λογαριασμού. Και στις δυο αμέσως παραπάνω περιπτώσεις, εφόσον ο προσφεύγων ή ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο τρίτος δεν έχει υποχρέωση έκδοσης ειδικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ή για οποιοδήποτε λόγο στερείται ελληνικού ΑΦΜ, χρησιμοποιείται ο ειδικός ΑΦΜ που προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Για την αποζημίωση για ηθική βλάβη και τα δικαστικά έξοδα, εφαρμόζεται η παρ. 2α του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε., ακόμη και όταν τα ποσά αυτά καταβάλλονται σε υποδειχθέντα τραπεζικό λογαριασμό νόμιμου εκπροσώπου στο ΕΔΔΑ ή τρίτου. Τα επιδικαζόμενα ποσά για υλική ζημία, ηθική βλάβη ή δικαστικά έξοδα, δύνανται να εκκαθαρίζονται και να καταβάλλονται ταυτόχρονα ή και μεμονωμένα.

3. Η καταβολή στον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφεύγοντα στο ΕΔΔΑ ή στον τρίτο, σύμφωνα με τα παραπάνω, συνεπάγεται την απαλλαγή του Ελληνικού Δημοσίου από οποιαδήποτε υποχρέωση και ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε δικαιούχο, έναντι του οποίου, την ευθύνη πλέον έχει αποκλειστικά ο νόμιμος εκπρόσωπος του προσφεύγοντα στο ΕΔΔΑ ή ο τρίτος.

4. Μετά από την παρέλευση δύο (2) μηνών από την ανάληψη της δαπάνης και τη σχετική ενημέρωση του προσφεύγοντα ή του νόμιμου εκπροσώπου του στο ΕΔΔΑ και εφόσον δεν έχει καταστεί δυνατή, για οποιοδήποτε λόγο, η καταβολή, σε εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων, η παραπάνω αποζημίωση μπορεί να κατατεθεί, με σύσταση παρακαταθήκης υπέρ του δικαιούχου της απόφασης του ΕΔΔΑ, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η παρακαταθήκη γίνεται με μόνα τα στοιχεία του δικαιούχου, όπως προκύπτουν από την απόφαση του ΕΔΔΑ, με παράλληλη ενημέρωση του νόμιμου εκπροσώπου του. Μετά την ενημέρωση του νόμιμου εκπροσώπου του δικαιούχου για τη σύσταση της παρακαταθήκης, το Ελληνικό Δημόσιο θεωρείται ότι έχει απαλλαγεί από κάθε υποχρέωση και ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε δικαιούχο, έναντι του οποίου, την ευθύνη πλέον έχει αποκλειστικά ο νόμιμος εκπρόσωπος στο ΕΔΔΑ. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η ταυτότητα του δικαιούχου μπορεί να αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο ή έγγραφο.

5. Όλες οι ανεξόφλητες χρηματικές παρακαταθήκες που λαμβάνουν χώρα, κατά την παρ. 4, υπόκειται σε πενταετή παραγραφή υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, που αρχίζει από τη σύσταση της παρακαταθήκης τα δε σχετικά χρηματικά ποσά μετά την εκπνοή της πενταετίας επιστρέφονται στο Ελληνικό Δημόσιο.
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζεται η διαδικασία και κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος υποθέσεις.