Άρθρο 26 Λόγοι απόρριψης της αίτησης σύστασης Συμβουλευτικής Επιτροπής και πρόωρος τερματισμός της διαδικασίας επίλυσης διαφορών (άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 23, η Αρμόδια Αρχή απορρίπτει την αίτηση σύστασης Συμβουλευτικής Επιτροπής, εφόσον για την ίδια αμφισβητούμενη διαφορά έχει εκδοθεί σε βάρος του θιγόμενου προσώπου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για εγκλήματα φοροδιαφυγής σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) ή σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 1882/1990 (Α’ 43).

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 23, η Αρμόδια Αρχή απορρίπτει την αίτηση σύστασης Συμβουλευτικής Επιτροπής, εάν η αμφισβητούμενη διαφορά δεν αφορά διπλή φορολογία. Στην περίπτωση αυτή, η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει αμέσως το θιγόμενο πρόσωπο και τις αρμόδιες αρχές των άλλων ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

3. Η διαδικασία επίλυσης διαφορών του παρόντος Κεφαλαίου τερματίζεται αυτοδικαίως, εάν η αρμόδια αρχή ενός από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή ότι ένα δικαστήριο ή άλλη δικαστική αρχή του πρώτου κράτους μέλους εξέδωσε αμετάκλητη απόφαση επί της αμφισβητούμενης διαφοράς, από την οποία δεν επιτρέπονται παρεκκλίσεις βάσει του εθνικού δικαίου αυτού του κράτους μέλους.