Άρθρο 54 Έναρξη ισχύος

 

Οι διατάξεις του άρθρου 52 και των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 53 ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2020.