Άρθρο 2 Τροποποίηση άρθρων 14 και 42Α ΚΦΕ – Απαλλαγή της δωρεάν διάθεσης μετοχών και των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού υπό όρους από τη φορολογία εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις- Ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας που προκύπτει από δικαιώματα προαίρεσης και δωρεάν διάθεση μετοχών

 

1. α. Μετά την περ. ιε’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 προστίθενται νέες περιπτώσεις ιστ’ και ιζ’ ως εξής:

«ιστ) η παροχή σε είδος με τη μορφή μετοχών που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο πλαίσιο προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διάθεση των μετοχών.
ιζ) η αξία των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού συνολικής αξίας έως τριακοσίων (300) ευρώ για το φορολογικό έτος 2020.»

β. Η περ. ιστ) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013, όπως προστίθεται με την παρούσα, εφαρμόζεται για τις παροχές σε είδος που λαμβάνονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά.

2. α. Το άρθρο 42Α του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 42Α
Δικαιώματα προαίρεσης – Δωρεάν διάθεση μετοχών

1.Το εισόδημα που προκύπτει κατά την παρ. 4 για έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση, αποτελεί εισόδημα από υπεραξία, εφόσον μεταβιβαστούν οι μετοχές μετά από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης και υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων.
2. Ειδικά το εισόδημα της παρ. 1 που προκύπτει από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο νεοσύστατη μικρή επιχείρηση ή και πολύ μικρή επιχείρηση υπόκειται στον συντελεστή του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 43, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι:
(α) τα ως άνω δικαιώματα αποκτώνται εντός πέντε (5) ετών μετά από τη σύσταση της εταιρείας,
(β) η εταιρεία δεν έχει συσταθεί μέσω συγχώνευσης, και
(γ) οι μετοχές μεταβιβαστούν μετά από τη συμπλήρωση τριάντα έξι (36) μηνών από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης.
3. Το εισόδημα που προκύπτει κατά την παρ. 4 για έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο με τη μορφή μετοχών που του χορηγούνται από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο πλαίσιο προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών, στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διάθεση των μετοχών, αποτελεί εισόδημα από υπεραξία εφόσον μεταβιβαστούν οι μετοχές μετά από την απόκτησή τους, από τον δικαιούχο του προγράμματος.
4. Ως υπεραξία στις περιπτώσεις των δικαιωμάτων προαίρεσης, ορίζεται η διαφορά μεταξύ της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο και της τιμής διάθεσης του δικαιώματος για τις μετοχές των εισηγμένων εταιρειών ή η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης για τις μετοχές των μη εισηγμένων εταιρειών, με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 42. Στις περιπτώσεις της δωρεάν διάθεσης μετοχών της παρ. 3, η υπεραξία ισούται για τις μετοχές των εισηγμένων εταιρειών με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο κατά τη μεταβίβαση αυτών, ενώ για τις μη εισηγημένες με την τιμή πώλησής τους.
5. Κατά την εφαρμογή του παρόντος δεν εφαρμόζεται το άρθρο 42.»

β. Οι παρ. 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 42Α του ν. 4172/2013, όπως τροποποιούνται με το παρόν, εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1ης.1.2020 και μετά.

 • Η διάταξη της εξαίρεσης είναι γενική και δε θέτει περιορισμούς, θεωρούμε όμως σκόπιμο να γίνει ρητή αναφορά ότι αυτή καλύπτει και τις μετοχές αλλοδαπής εταιρείας που διατίθενται προς τους εργαζομένους της θυγατρικής της στην Ελλάδα. Προτείνουμε την παρακάτω προσθήκη, ώστε να αποφύγουμε οποιαδήποτε μελλοντική αμφισβήτηση.

  ιστ) η παροχή σε είδος με τη μορφή μετοχών που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο πλαίσιο προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διάθεση των μετοχών. Η διάταξη καταλαμβάνει και τις μετοχές μητρικής αλλοδαπής εταιρείας που διατίθενται προς τους εργαζομένους της θυγατρικής της στην Ελλάδα.

 • 13 Ιουλίου 2020, 19:50 | Αμπατζή

  Σχετικά με την απαλλαγή για τα δικαιώματα προαίρεσης και διάθεσης μετοχών και την ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας που προκύπτει από δικαιώματα προαίρεσης και διάθεση μετοχών, θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη οι εξής βελτιώσεις στο άρθρο 2 του νομοσχεδίου:

  1.α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 θα μπορούσε ανα αντικατασταθεί ως εξής:

  «4. Η αγοραία αξία των παροχών σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών προσδιορίζεται κατά τον χρόνο άσκησης (exercise date) του δικαιώματος προαίρεσης και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση, εφόσον οι μετοχές που αποκτώνται μεταβιβαστούν πριν από τη συμπλήρωση κατ’ αντιστοιχία του οριζόμενου χρονικού διαστήματος στο άρθρο 42Α κατά περίπτωση. Η αγοραία αξία άσκησης δικαιώματος για τις μετοχές των εισηγμένων εταιρειών είναι η τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο κατά την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης μειωμένη κατά την τιμή διάθεσης του δικαιώματος. Η αγοραία αξία άσκησης δικαιώματος για τις μετοχές των μη εισηγμένων εταιρειών είναι η τιμή πώλησης μειωμένη κατά την τιμή κτήσης τους, η οποία προσδιορίζεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 42.»

  β) Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013, θα μπορούσαν να προστεθούν νέες παράγραφοι 5 και 6 ως εξής:

  «5. Η αγοραία αξία των παροχών σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή μετοχών που του χορηγούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων διάθεσης μετοχών προσδιορίζεται κατά τον χρόνο απόκτησης των μετοχών (vest date) και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση, εφόσον οι μετοχές που αποκτώνται μεταβιβαστούν μετά από την απόκτησή τους. Η αγοραία αξία για τις μετοχές των εισηγμένων εταιρειών είναι η τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο κατά την ημερομηνία απόκτησης των μετοχών μειωμένη κατά την τιμή διάθεσης των μετοχών. Η αγοραία αξία για τις μετοχές των μη εισηγμένων εταιρειών είναι η τιμή πώλησης μειωμένη κατά την τιμή κτήσης τους, η οποία προσδιορίζεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 42.

  6. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος από παροχή σε είδος μετοχών, εισηγμένων ή μη εισηγμένων, που αποκτήθηκαν είτε με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών είτε στο πλαίσιο προγραμμάτων διάθεσης μετοχών θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος πούλησε τις μετοχές (sale date).»

  γ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 θα χρειαστεί να αναριθμηθεί σε παράγραφο 7.

  2.α) Η περ. ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.4172/2013 θα μπορούσε να αντικατασταθεί ως εξής:

  «ιδ) η παροχή σε είδος με τη μορφή μετοχών που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ανεξαρτήτως, εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση, εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης και οι μετοχές που αποκτώνται, μεταβιβαστούν μετά από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) ή τριάντα έξι (36) μηνών από τον χρόνο διάθεσης (grant date) των δικαιωμάτων προαίρεσης ανάλογα με την περίπτωση κατ’ αντιστοιχία με το άρθρο 42Α.»

  β) Μετά την περ. ιε’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.4172/2013, η νέα περ. ιστ’ που προστίθεται θα μπορούσε να βελτιωθεί ως εξής:

  «ιστ) η παροχή σε είδος με τη μορφή μετοχών που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, στο πλαίσιο προγραμμάτων διάθεσης μετοχών είτε δωρεάν είτε με προνομιακή τιμή, στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διάθεση των μετοχών».

  γ) Η περ. ιστ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013, όπως προστίθενται με περ. α’ της παρούσας, εφαρμόζεται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και εξής.

  3.α) Το άρθρο 42Α του ν. 4172/2013 θα μπορούσε να βελτιωθεί ως εξής:
  «Άρθρο 42Α
  Δικαιώματα προαίρεσης – Διάθεση μετοχών

  1.Το εισόδημα που προκύπτει σύμφωνα με την παρ. 4 για εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών, όπως προσδιορίζεται κατά τον χρόνο άσκησής του και ανεξαρτήτως αν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση, αποτελεί εισόδημα από υπεραξία, εφόσον οι μετοχές μεταβιβάζονται μετά από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τον χρόνο διάθεσης (grant date) των δικαιωμάτων προαίρεσης και υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων ανεξάρτητα από το χρόνο άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης.

  2. Το εισόδημα της παρ. 1, που προκύπτει από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι νεοσύστατη μικρή επιχείρηση, μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο, ή πολύ μικρή επιχείρηση, υπόκειται στον συντελεστή του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 43 του ΚΦΕ, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
  α) τα ως άνω δικαιώματα αποκτώνται εντός πέντε (5) ετών μετά τη σύσταση της εταιρείας,
  β) η εταιρεία δεν έχει συσταθεί μέσω συγχώνευσης, και
  γ) οι μετοχές μεταβιβαστούν μετά από τη συμπλήρωση τριάντα έξι (36) μηνών από τον χρόνο διάθεσης των δικαιωμάτων προαίρεσης.

  3. Το εισόδημα που προκύπτει σύμφωνα με την παρ. 4 για εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο με τη μορφή μετοχών που του χορηγούνται από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, στο πλαίσιο προγραμμάτων διάθεσης μετοχών, στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διάθεση των μετοχών, αποτελεί εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης, εφόσον μεταβιβαστούν οι μετοχές μετά από την απόκτησή τους, από τον δικαιούχο του προγράμματος.

  4. Στις περιπτώσεις των δικαιωμάτων προαίρεσης, ως υπεραξία ορίζεται η διαφορά μεταξύ της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο κατά την ημερομηνία άσκησης (exercise date) των δικαιωμάτων προαίρεσης και της τιμής διάθεσης του δικαιώματος για τις μετοχές των εισηγμένων εταιρειών ή η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης για τις μετοχές των μη εισηγμένων εταιρειών, με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 42. Στις περιπτώσεις της διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την παρ. 3, εάν η διάθεση των μετοχών γίνεται δωρεάν και άρα δεν υφίσταται τιμή κτήσης για τις μετοχές, η υπεραξία ισούται, για τις μετοχές των εισηγμένων εταιρειών, με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο κατά την ημερομηνία απόκτησης των μετοχών (vest date), ενώ για τις μη εισηγημένες, με την τιμή πώλησής τους. Εάν η διάθεση των μετοχών γίνεται σε προνομιακή τιμή, ως υπεραξία ορίζεται, για τις μετοχές των εισηγμένων εταιρειών, η διαφορά μεταξύ της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο κατά την ημερομηνία απόκτησης των μετοχών και της τιμής διάθεσής τους, ενώ για τις μη εισηγμένες, η διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης και της τιμής κτήσης τους.

  5. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και με την επιφύλαξη της παρ. 4, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 42.»

  β) Οι διατάξεις των παρ. 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 42Α του ν. 4172/2013, εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά.

 • 10 Ιουλίου 2020, 15:28 | Άννα Αποστολοπούλου

  Συμφωνώ απόλυτα με την πολύ σωστή παρατήρηση του Κου Φαναραδέλλη.
  Ελπίζουμε, όπως τονίζει και ο Κος Σταματέλλος, σε εύστοχες διορθωτικές ενέργειες, δίκαιες για τις εταιρίες και τους εν λόγω εργαζομένους.

 • 8 Ιουλίου 2020, 15:04 | Θεοδόσης Σταματέλλος

  Η παρατήρηση είναι πολύ σωστή και ελπίζω να υπάρξουν διορθωτικές ενέργειες

 • 8 Ιουλίου 2020, 11:43 | Χαρίλαος Φαναραδέλλης

  Με την ευκαιρία κατάθεσης αυτής της τροπολογίας, θα ήθελα να δείτε άλλη μια «πολύπαθη» και πολύ επίκαιρη τούτες ειδικά τις μέρες, παροχή, τα Ασφαλιστικά προγράμματα Υγείας και Ζωής.
  Οι παροχές αυτές, που σε παλαιότερα χρόνια θα σήμαιναν και φοροαπαλλαγή για τους ενδιαφερόμενους, έχουν φτάσει πλέον να θεωρούνται ακόμη και «βραχνάς», σε καλά κι ακριβά προγράμματα/συμβόλαια, τα οποία στην ουσία διευκολύνουν το ΕΣΥ αφού οι ασφαλισμένοι δεν επιβαρύνουν τα δημόσια νοσοκομεία/ιατρούς, ενώ για τα προγράμματα ασφάλισης ζωής δε χρειάζεται να προσθέσει κάτι κανείς, γνωρίζοντας πώς σκέφτεστε ήδη τη δημιουργία τρίτου ασφαλιστικού πυλώνα.
  Δυστυχώς το κόστος αυτών των συμβολαίων/παροχών θεωρείται ακόμα παροχή σε χρήμα και φτάνει να φορολογείται με ποσοστό άνω του 50%, στην ανώτατη κλίμακα του φόρου μισθωτών υπηρεσιών + εισφορά αλληλεγγύης…
  Η υπαγωγή αυτών σε ένα καθεστώς χαμηλής αυτοτελούς (στο ποσοστό των stock options?) φορολόγησης, θα ήταν σίγουρα ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, επιβράβευσης εταιριών που προσπαθούν να προσελκύσουν ικανά στελέχη και φυσικά των εργαζομένων τους…