Άρθρο 7 Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙΙ Κώδικα ΦΠΑ- Υπαγωγή στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ των μουσικών βιβλίων

 

Η παρ. 40 του Κεφαλαίου Α’ «Αγαθά», του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (Α’ 248) αντικαθίσταται ως εξής:

«40. Βιβλία και βιβλία με εικόνες για παιδιά (ΔΚ ΕΧ 4901, ΕΧ 4903). Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις (ΔΚ 4902). Μουσική χειρόγραφη ή τυπωμένη, εικονογραφημένη ή μη έστω και δεμένη (ΔΚ 4904). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά αυτά, ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).».

  • Στο άρθρο αυτό έχουν συμπεριληφθεί κάποιες κατηγορίες προϊόντων με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.
    Η ΕΣΑμεΑ διεκδικεί να εφαρμοστεί ο χαμηλότερος συντελεστής ΦΠΑ που επιτρέπει η νομοθεσία και στα απαραίτητα βοηθήματα-εργαλεία διαβίωσης των ατόμων με βαριά κινητική αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και άλλες αναπηρίες.