Άρθρο 47 Πρόβλεψη για την κοινοποίηση πληροφοριών ημερολογιακού έτους 2019 και έναρξη ισχύος (άρθρο 1 παρ. 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/876 και άρθρο 2 παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/822)

1. Στο τέλος της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4170/2013, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, η κοινοποίηση πληροφοριών που αφορούν το ημερολογιακό έτος 2019 είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί εντός δώδεκα (12) μηνών από τη λήξη του έτους αυτού.»
2. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 41 έως 47 του παρόντος αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2020.