Άρθρο 60 Τροποποίηση άρθρου 6 ν.2664/1998 – Παραδεκτό άσκησης κτηματολογικών αγωγών

 

Η περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α΄275) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Η αποκλειστική προθεσμία για την άσκηση της αγωγής των περ. α) και β) αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 1. Η αγωγή απευθύνεται κατά του αναγραφόμενου ως δικαιούχου του δικαιώματος στο οποίο αφορά η πρώτη εγγραφή ή κατά των καθολικών του διαδόχων. Σε περίπτωση ειδικής διαδοχής στο δικαίωμα στο οποίο αφορά η πρώτη εγγραφή, η αγωγή πρέπει να στραφεί τόσο κατά του φερόμενου με την πρώτη εγγραφή ως δικαιούχου ή των καθολικών του διαδόχων, όσο και κατά των ειδικών διαδόχων αυτού. Εφόσον η αγωγή δεν απευθύνεται ή δεν επιδόθηκε νόμιμα σε κάποιον από τους αναγραφόμενους ως δικαιούχους του δικαιώματος στους οποίους αφορά η πρώτη εγγραφή ή κατά των καθολικών ή των ειδικών διαδόχων τους, διατάσσεται υποχρεωτικά και αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο η προσεπίκληση των απολιπομένων διαδίκων, κατ’ άρθρο 90 ΚΠολΔ. Ομοίως, κατ’ απόκλιση κάθε άλλης διάταξης, η ανωτέρω αγωγή θεωρείται ότι ασκήθηκε νόμιμα, ως προς όλες τις συνέπειές της, με μόνη την κατάθεσή της, ακόμα και αν διαπιστωθεί ότι ο εναγόμενος έχει ήδη αποβιώσει πριν από την κατάθεση ή την επίδοσή της εντός της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 215 ΚΠολΔ. Στην περίπτωση αυτή ορίζεται δικάσιμος κατά το άρθρο 237 ΚΠολΔ, κατά την οποία η δίκη διακόπτεται με μόνη τη δήλωση του λόγου της διακοπής από τον ενάγοντα προς το δικαστήριο, η οποία καταχωρείται στα πρακτικά. Για την επανάληψη της δίκης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 289 έως 292 ΚΠολΔ. Όταν η αγωγή στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου, που αναγράφεται ως δικαιούχος δικαιώματος στις αρχικές εγγραφές, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του α.ν. 1539/1938 (Α’ 488), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν. 2732/1999 (Α’ 154). Επί αγωγών που ασκούνται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου τηρείται από αυτό η διαδικασία του άρθρου 270 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.».