Άρθρο 19 Αιτήσεις παροχής πληροφοριών (Άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)

 

Αν η Αρμόδια Αρχή το κρίνει αναγκαίο, μπορεί να ζητήσει από το θιγόμενο πρόσωπο πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την αμφισβητούμενη διαφορά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αμοιβαίου διακανονισμού του άρθρου 18. Η περ. (β) της παρ. 4 του άρθρου 13 εφαρμόζεται αναλόγως.