Άρθρο 18 Προθεσμίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αμοιβαίου διακανονισμού (Άρθρα 4 και 16 παρ. 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)

 

1. Εάν η Αρμόδια Αρχή και οι αρμόδιες αρχές των άλλων ενδιαφερόμενων κρατών μελών κάνουν δεκτή την ένσταση, προσπαθούν να επιλύσουν την αμφισβητούμενη διαφορά με διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού εντός δύο (2) ετών από την τελευταία κοινοποίηση της απόφασης περί αποδοχής της ένστασης από μια από τις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

2. Η Αρμόδια Αρχή μπορεί να προτείνει στις αρμόδιες αρχές των άλλων ενδιαφερόμενων κρατών μελών να παρατείνουν κατά ένα (1) έτος την προθεσμία της παρ. 1, παραθέτοντας εγγράφως τους λόγους της αιτούμενης παράτασης. Η Αρμόδια Αρχή δεν διατυπώνει αντιρρήσεις σχετικά με την πρόταση παράτασης της αρμόδιας αρχής άλλου ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, εφόσον η πρόταση αυτή έχει αιτιολογηθεί εγγράφως. Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει αμέσως το θιγόμενο πρόσωπο για την παράταση της προθεσμίας της παρ. 1.

3. Σε περίπτωση που το θιγόμενο πρόσωπο έχει εκκινήσει νομικές διαδικασίες σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16 ή 17 στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος η προθεσμία της παρ. 1 αρχίζει την επομένη της ημέρας κατά την οποία:
(α) η απόφαση που εκδόθηκε στο πλαίσιο μιας τέτοιας διαδικασίας έχει καταστεί αμετάκλητη,
(β) η διαδικασία ολοκληρώθηκε αμετάκλητα με άλλο τρόπο,
(γ) η διαδικασία έχει ανασταλεί.