ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 1 Προσθήκη άρθρου 5Β στον ΚΦΕ και συμπλήρωση ρύθμισης άρθρου 67 ΚΦΕ – Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

1. Στον ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται νέο άρθρο 5Β ως εξής:
« Άρθρο 5Β
Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5Α, φυσικό πρόσωπο, δικαιούχος εισοδήματος από σύνταξη, σύμφωνα με το άρθρο 12 , που προκύπτει στην αλλοδαπή, το οποίο μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, μπορεί να υπαχθεί σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, όπως ορίζεται στην παρ. 2, για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5, εφόσον σωρευτικά:
α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα πέντε (5) από τα έξι (6) έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα, και
β) μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα.

2. Εφόσον γίνει δεκτή, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 3, η υπαγωγή του φορολογούμενου σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει κάθε φορολογικό έτος αυτοτελώς φόρο με συντελεστή επτά τοις εκατό (7%) για το σύνολο του εισοδήματός του που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του φυσικού προσώπου για το εισόδημα αυτό. Τυχόν φόρος που έχει καταβληθεί από τον φορολογούμενο στην αλλοδαπή για τα εισοδήματα που καλύπτονται από τον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, δεν εκπίπτει από τον φόρο της παρούσας.

Ο φόρος με συντελεστή επτά τοις εκατό (7 %) καταβάλλεται κάθε φορολογικό έτος σε μία (1) δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και δεν συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα του προσώπου που έχει υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης.

3. Η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας με υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά το παρόν άρθρο υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση από το φυσικό πρόσωπο συνταξιούχο μέχρι τις 31 Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού έτους.

Εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης, η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση, με την οποία την εγκρίνει ή την απορρίπτει.

Το φυσικό πρόσωπο δηλώνει στην αίτησή του το κράτος στο οποίο είχε την τελευταία φορολογική κατοικία του μέχρι την υποβολή της αίτησής του. Η Φορολογική Διοίκηση ενημερώνει τις φορολογικές αρχές του κράτους αυτού σχετικά με τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του εν λόγω φορολογουμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διεθνούς διοικητικής συνεργασίας.

Ειδικά για τις αιτήσεις μεταφοράς φορολογικής κατοικίας που θα υποβληθούν εντός του έτους 2020, η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης ορίζεται στις 30.09.2020.

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή και για τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 και έχουν ήδη μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους. Στην περίπτωση αυτή ο φόρος που ορίζεται στην παρ. 2 καταβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από την έγκριση της αίτησης του φορολογουμένου σύμφωνα με την παρούσα.

4. Η εφαρμογή του παρόντος αρχίζει από το επόμενο φορολογικό έτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση του φυσικού προσώπου για την υπαγωγή του στις διατάξεις του παρόντος και λήγει μετά το πέρας δέκα (10) φορολογικών ετών. Η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των δέκα (10) φορολογικών ετών.

5. Το φυσικό πρόσωπο που εντάσσεται στις διατάξεις του παρόντος, εφόσον σε κάποιο φορολογικό έτος δεν καταβάλλει ολόκληρο το ποσό του οριζόμενου στην παρ. 2 φόρου, παύει να υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος από το οικείο φορολογικό έτος και εφεξής φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά του βάσει των γενικών διατάξεων του παρόντος Κώδικα.

6. Το φυσικό πρόσωπο μπορεί σε οποιοδήποτε φορολογικό έτος κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος της παρ. 4 να υποβάλει αίτηση για την ανάκληση της υπαγωγής του στις διατάξεις αυτές. Σε περίπτωση ανάκλησης, το φυσικό πρόσωπο φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις για το φορολογικό έτος εντός του οποίου υποβάλλει την αίτηση ανάκλησης και εφεξής δεν υποχρεούται στην καταβολή του οριζόμενου ποσού φόρου για το έτος αυτό σύμφωνα με την παρ. 2.

7. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογητέο εισόδημα του προσώπου που υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος, το οποίο τυχόν προκύπτει στην ημεδαπή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5, υποβάλλεται και η καταβολή του φόρου διενεργείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 67.

8. Οι παρ. 1 έως 7 του παρόντος δεν επηρεάζουν την εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα για την αποφυγή της διπλής φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου.

9. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται η διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας, η αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή, εξέταση και έγκριση της αίτησης, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση, η ανάκλησή της, η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η καταβολή του φόρου, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.»

2. Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Φορολογούµενοι που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5Β υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα εισοδήµατά τους που προκύπτουν στην ηµεδαπή, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 5, και τα εισοδήματα που προκύπτουν στην αλλοδαπή, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 5, και τα οποία υπόκεινται στην εναλλακτική φορολόγηση.»

3. Οι διατάξεις του άρθρου 5Β έχουν εφαρμογή για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά.

 • Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) –που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας

  Λαμβάνοντας υπόψη:
  • την παρ. 2 του άρθρου 4 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με το οποίο «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις»,
  • την παρ. 6 του άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,
  • τον ν.4488/2017, ο οποίος αναφέρει στο άρθρο 68 «Νομοπαραγωγική διαδικασία, ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων και παραγωγή επίσημων στατιστικών για τα ΑμεΑ» τα εξής:
  «1. Κατά το στάδιο της νομοπαραγωγικής διαδικασίας τα αρμόδια όργανα συνεκτιμούν τα δικαιώματα των ΑμεΑ, όπως αυτά περιγράφονται στη Σύμβαση και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης σχεδίων νόμου, συνεργάζονται με το Συντονιστικό Μηχανισμό του άρθρου 69 και με το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 70 και τελούν σε διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με ομάδες ατόμων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των ΑμεΑ […]»
  • τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της επικύρωσε με τον Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), και ως εκ τούτου οφείλει να θέσει σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, μέσω της οποίας υπαγορεύονται τα εξής:
  α) στην παρ.3 του άρθρου 4 «Γενικές Υποχρεώσεις», το εξής: «3. Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών, για να εφαρμοστεί η παρούσα Σύμβαση και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες, τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα συμβουλεύονται συνεχώς και θα εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών με αναπηρίες, μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους»

  Ζητάει την συμπερίληψη των παρακάτω προτάσεων:
  1. Απαλλαγή από τα τεκμήρια του εισοδήματος. Να μην φορολογείται το τεκμαρτό εισόδημα των ατόμων με αναπηρία με ποσοστό 50%, παρά μόνο το πραγματικό.

  2. Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ. Διεκδικούμε την απαλλαγή όλων των ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας και των οικογενειών που βαρύνονται φορολογικά με άτομα με βαριά αναπηρία από τον ΕΝΦΙΑ, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για την πρώτη κατοικία, καθώς και τη θέσπιση ειδικού καθεστώτος προστασίας των ατόμων με αναπηρία στον ΕΝΦΙΑ.

  3. Αύξηση του ακατάσχετου ποσού. Αύξηση του ακατάσχετου ποσού σε λογαριασμό μισθού ή σύνταξης ατόμων με αναπηρία στο ύψος των 3.000 ευρώ, λόγω αυξημένων αναγκών εξ αιτίας της αναπηρίας τους.

  4. Επιχειρηματικότητα. Διεκδικούμε τη λήψη προστατευτικών φορολογικών μέτρων για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω που έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

  5. Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 48 του ν.4305/2014 εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελεύθερο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του ογδόντα τοις εκατό (80%). Διεκδικούμε στην ανωτέρω ρύθμιση να συμπεριληφθούν όλα τα πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του πενήντα τοις εκατό (50%).

  6. Να δοθούν φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις για πρόσληψη ατόμων με αναπηρία και ανάλογα με τον αριθμό τον ατόμων με αναπηρία που απασχολούν να υπάρχει φορολογική μείωση στις επιχειρήσεις.

  7. Μείωση φόρου από ιατρικές δαπάνες. Επαναφορά του άρθρου 18 του ν. 4172/2013 που προέβλεπε μείωση φόρου από ιατρικές δαπάνες, για τα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, καθώς και διεύρυνση αυτού.

 • 13 Ιουλίου 2020, 17:26 | ΧΑΡΗΣ

  παρατηρήσεις στο σχόλιο του κυρίου Μαλαματίνα.

  Συμφωνώ γενικά με ότι σχολιάζετε αλλά όσον αφορά τα περί <> θα ήθελα να σχολιάσω τα εξής.
  1. Η φορολογία των ξένων συνταξιούχων δεν μπορεί να συγκριθη με αυτή των ημεδαπών διότι αν βασικό μας κριτήριο είναι η ελληνική φορολογία για να φορολογήσουμε τους αλλοδαπούς συνταξιούχους το αποτέλεσμα θα είναι μηδέν,διότι
  κανένας ξένος δεν θα επιλέξει φορολογική κατοικια την Ελλαδα.
  2. Το αποτέλεσμα θα είναι απώλεια εισαγωγής εισοδημάτων,από τα οποία θα επωφελούνται άλλες χώρες που τα προσελκύουν.
  3. Η ουσία του άρθρου 58 είναι η προσέλκυση ξένων συνταξιούχων με οικονομικά κριτήρια και όχι η απώθηση τους με άλλα κριτήρια.
  4. προσέλκυση εισοδημάτων αυξάνει την ευημερία μιας χώρας, απώθηση τους αυξάνει την ευημερία άλλων χωρών. που τα προσελκύουν και όχι της δικής μας.

 • 13 Ιουλίου 2020, 15:07 | Μιχάλης Μαλαματίνας

  Η Κυβερνητική προσπάθεια για την προσέλκυση κεφαλαίων/εισοδημάτων πολιτών τρίτων χωρών που μεταφέρουν την φορολογικής τους βάση στην Ελλάδα με φορολογικό συντελεστή 7% για 10 έτη, γενικά είναι προς την σωστή κατεύθυνση αλλά σαφέστατα ανεπαρκής. Επειδή τυγχάνω να είμαι κάτοικος εξωτερικού (ΗΠΑ), υπό αυτές τις συνθήκες δεν θα μετέφερα σε καμμία περίπτωση την φορολογική μου βάση στην Ελλάδα για τους παρακάτω λόγους. Κυρίως, υπάρχουν δύο σοβαροί αποτρεπτικοί παράγοντες που ακυρώνουν την έξυπνη πρόθεση της κυβερνητικής προσπάθειας.
  Το χρονικό όριο της 10ετίας είναι σοβαρός ανασταλτητικός παράγοντας καθώς ένας συνταξιούχος που είναι πχ. 65 ετών τι θα πρέπει να υπολογίζει για τα φορολογικά του βάρη μετά την 10ετία, 30%, 40% ή τί; κι ενδεχομένως, με το ρίσκο να έχει απωλέσει στο μεσοδιάστημα ισχύουσες ευεργετικές διατάξεις στην παρούσα φορολογική του βάση. Άρα αυτή η χρονική αβεβαιότητα του νομοσχεδίου συντηρεί μια μεγάλη ανασφάλεια που ακυρώνει τις όποιες πιθανές σκέψεις κάποιου που θα επιχειρούσε να μεταφέρει την έδρα του• ειδικά, στην Ελλάδα που χαρακτηρίζεται από την διαρκή αστάθεια του φορολογικού της πλαισίου με την συχνή μεταβολή κυβερνήσεων και φορολογικών πολιτικών. Προτεινόμενη λύση: Η θέσπιση τουλάχιστον 20ετιας ή χωρίς κανένα χρονικό όριο όπως στην Ελβετία και χωρίς δικαίωμα μετατροπής των όρων της σύμβασης από μελλοντικές κυβερνήσεις.
  Ο φορολογικός συντελεστής (7%) φαινομενικά προσφέρει ένα σχετικό κίνητρο, εν τούτοις δεν είναι και τόσο ελκυστικός. Συνυπολογίζοντας ότι σε πολλές χώρες συμπεριλαμβανόμενων των ΗΠΑ, οι συντάξεις μέχρι ένα επίπεδο εισοδήματος που θεωρείται το ελάχιστο για μια ευπρεπή διαβίωση είναι εντελώς αφορολόγητο, πχ. σε πολλές πολιτείες το αφορολόγητο ποσό ανέρχεται σε $35.000 ετησίως. Άρα, γιατί να μεταφέρει κανείς την φορολογική του βάση και να φορολογείται με 7%; Επιπλέον, η αδυναμία πίστωσης χρεωστικών διαφορών υποσκάπτει περαιτέρω το υποτιθέμενο φορολογικό κίνητρο, ειδικά όταν κάποιος έχει επιπλέον εισοδήματα από άλλες πηγές βλ. ακίνητα όπου τα έξοδα συντηρήσεων κα. αφαιρούνται από το συνολικό φορολογικό του βάρος. Γι αυτό τον λόγο, θα πρέπει να διαχωριστούν οι συντάξεις από τις υπόλοιπες πηγές εισοδημάτων. Προκειμένου όμως, να υπάρχει ισονομία, δικαιοσύνη κι αποτελεσματικότητα στην φορολογία μεταξύ των εγχώριων κι αλλοδαπών φορολογούμενων θα πρέπει να υπάρξουν οριζόντιες παρεμβάσεις για την επίλυση του θέματος. Προτεινόμενη λύση: Οι συντάξεις των πολιτών που μεταφέρουν την φορολογική τους βάση να είναι αφορολόγητες στο επίπεδο που ισχύει στις χώρες προέλευσης τους ή για λόγους ισονομίας μεταξύ εγχώριων κι αλλοδαπών φορολογουμένων οι συντάξεις να είναι αφορολόγητες για όλους μέχρι ένα επίπεδο που θεωρείται το ελάχιστο για μια ευπρεπή διαβίωση βλ. €15.000-€20.000 ετησίως που είναι σωστό και δίκαιο και για τους Έλληνες συνταξιούχους. Οι ελάχιστες συντάξεις δεν νοείται να φορολογούνται! Η δε προκύπτουσα διαφορά από την ελάχιστη βάση να είναι αφορολόγητη για το μεταφερόμενο εισόδημα συντάξεων εφόσον είναι αφορολόγητο στην χώρα προέλευσης ή να φορολογείται με 7% εφόσον ο ξένος φορολογικός συντελεστής είναι υψηλότερος. Το συνταξιοδοτικό εισόδημα θα πρέπει να διαχωριστεί από τα υπόλοιπα εισοδήματα τα οποία σύμφωνα με το νομοσχέδιο να φορολογούνται με τον προτεινόμενο συντελεστή 7%. Επιπλέον, οι αλλοδαποί, εφόσον δεν έχουν συνεισφέρει στο τοπικό σύστημα υγείας θα είναι δίκαιο να επιβαρύνονται με μια ονομαστική μηνιαία συνδρομή πχ. €100 για βασική υγειονομική κάλυψη που είναι αρκετά υψηλότερη από την εισφορά 6% μιας εγχώριας σύνταξης €15.000 ετησίως. Τέλος, πιθανές φορολογικές διαφορές μεταξύ των δύο χωρών θα πρέπει να αντιλογίζονται. Προσωπικά, μόνον έτσι θα αποφάσιζα την μεταφορά της φορολογικής μου βάσης για όλα μου τα περιουσιακά στοιχεία! My two cents!

 • 13 Ιουλίου 2020, 15:26 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ 2010-2014 ΟΣΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΚΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΕ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ (20-25%)
  ΑΛΩΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ 2015 ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ (ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ)
  ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ.

 • 13 Ιουλίου 2020, 13:03 | ΧΑΡΗΣ

  Το άρθρο 58 είναι στη σωστή κατεύθυνση θα πρότεινα τις παρακάτω βελτιώσεις.

  1. Η δεκαετής διάρκεια θα αποθαρρύνει αυτούς που θέλουν να επενδύσουν π.χ.(κατοικία) και να εγκατασταθούν μόνιμα στη χώρα.
  2. Το άρθρο 58 πρέπει να συμπεριλάβει και τους Έλληνες συνταξιούχους μονίμους κατοίκους εξωτερικού που υπάγονται στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού για να
  τούς ενθαρρύνει να εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελλαδα.
  3. Το Ελληνικό ΑΦΜ δεν πρέπει να σταθεί εμπόδιο στη συμπερίληψη τους διότι
  οι περισσότεροι μπορεί να έχουν ένα πατρικό σπίτι η αγοράσει ένα και είναι υποχρεωμένοι να έχουν ΑΦΜ και να τα δηλώνουν παρότι δεν ζουν στη χώρα.
  4. Αν δεν συμπεριληφθούν στο άρθρο 58 οι συνταξιούχοι Έλληνες του εξωτερικού θα έχομε τη στρέβλωση ξένοι συνταξιούχοι να έχουν φορολογική κατοικία την Ελλαδα και οι Έλληνες συνταξιούχοι του εξωτερικού να παίρνουν φορολογική κατοικία σε άλλη χώρα που προσφέρει ανάλογα πλεονεκτήματα.
  5. Οι Έλληνες συνταξιούχοι εξωτερικού θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι η σύνταξη προέρχεται από συνταξιοδοτικό ταμείο του εξωτερικού και όποια εισοδήματα προέρχονται από την ημεδαπή να φορολογούνται με την υπάρχουσα νομοθεσία.

 • 13 Ιουλίου 2020, 09:13 | Elina B.

  Προτείνουμε επιπροσθέτως τροποποίηση της παρ. ζ,του άρθρου 33 του ν.4172/2013 ως ακολούθως:

  ζ) Οι ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 31 προκειμένου για συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους και μέχρι την συμπλήρωση του 80ου έτους της ηλικίας τους εφαρμόζονται μειωμένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των όσων προκύπτουν σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις. Προκειμένου για συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν υπερβεί το 80ο έτος της ηλικίας τους, οι ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 31 εφαρμόζονται μειωμένες κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) των όσων προκύπτουν σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις.

  Η μεταβολή αυτή στον τρόπο προσδιορισμού του εισοδήματος των φορολογουμένων που έχουν υπερβεί το ογδοηκοστό έτος της ηλικίας µε βάση τις δαπάνες διαβίωσης τους, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ούτως ώστε το σύστημα φορολόγησης με βάση τις δαπάνες διαβίωσης να καταστεί δικαιότερο, αναλογικότερο και επιεικέστερο απέναντι σ΄ αυτή την κατηγορία των συνταξιούχων φορολογουμένων που έχουν ολοκληρώσει προ πολλού τον εργασιακό τους βίο και αντιμετωπίζουν στον έσχατο κύκλο της ζωής τους εμπειρίες πρωτόγνωρες για δεκαετίες στην ελληνική κοινωνία (δεκαετής οικονομική κρίση της χώρας που τη διαδέχθηκε και νέα υγειονομική, λόγω πανδημίας, κρίση με αναπόδραστες οικονομικές συνέπειες και για την κατηγορία αυτή των φορολογουμένων). Πάνω από το ανωτέρω ηλικιακό όριο, σε ένα κράτος δικαίου, δεν μπορεί να γίνεται λόγος για σύλληψη φορολογητέας ύλης και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, με το σύστημα φορολόγησης με βάση τις δαπάνες διαβίωσης. Αντιθέτως, αυτό το σύστημα φορολόγησης δεν πρέπει να λειτουργεί στρεβλωτικά και «τιμωρητικά» απέναντι στις περιπτώσεις εκείνες που, εξ αντικειμένου, δεν δύναται να αποκρυβεί φορολογητέα ύλη, όπως συμβαίνει με τους κατ΄ εξοχήν υπερήλικες, οι οποίοι συνέβη να αποκτήσουν στη ζωή τους ένα περιουσιακό στοιχείο (π.χ. ένα ακίνητο), απρόσοδο γι΄ αυτούς, εφόσον το ιδιοκατοικούν, και για το οποίο μάλιστα ήδη φορολογούνται μέσω της φορολογίας κεφαλαίου. Τέλος, επισημαίνεται ότι και στην Αιτιολογική Έκθεση του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α’ 58) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» είχε γίνει σαφής και ευθεία αναφορά «για πλήρη απαλλαγή των συνταξιούχων από τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης, για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης» (Αιτιολογική Έκθεση, σελ. 7: επί της παραγράφου 5 του άρθρου 3).

 • Στο νομοσχέδιο πρέπει να τροποποιηθούν τα κάτωθι στοιχεία των παραγράφων ως ακολούθως προκειμένου να μην συναντήσουμε μελλοντικά ερμηνευτικές αυθαιρεσίες.

  Η παρ.2 του άρθρου 10 του ν.438/1976 να καταργηθεί .

  Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 438/1976 να αντικατασταθεί ως εξής:

  α) Τροφοεφόδια, (τρόφιμα, μη αλκοολούχα ποτάέτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 79 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), βιομηχανοποιημένα καπνά που αναφέρονται στο άρθρο 94 του ν. 2960/2001, τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 53Α του ν. 2960/2001, καθώς και λοιπά είδη που καταναλώνονται επί του πλοίου από το πλήρωμα ή τους επιβάτες.)

  δ) Μηχανές και παντός είδους μηχανήματα, εξαρτήματα, ανταλλακτικά, εργαλεία και συναφής εξοπλισμός πλοίου, καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά.

  Οι παραπάνω απαλλαγές χορηγούνται κατά περίπτωση σε κατηγορίες επαγγελματικών πλοίων, ως εξής:

  (5) Στα αναγνωρισμένα από τις διατάξεις ως επαγγελματικά τουριστικά πλοία ή πλοιάρια ανεξαρτήτου χωρητικότητας, με εξαίρεση τα είδη της περ. α’ της παρούσης. Η απαλλαγή για τα είδη της περ. Α΄ της παρούσης χορηγείται μόνο για τους πλόες που εκτελούν στο εξωτερικό.

 • 11 Ιουλίου 2020, 11:38 | Ανεστης

  Το νομοσχέδιο άρθρο 5Β είναι ασαφές ως προς την πηγην των εισοδημάτων. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο εάν ο νόμος για ξένους συνταξιούχους περιλαμβάνει εισοδήματα μόνο από συντάξεις η και αλλά εισοδήματα. Όπως εκφράζεται τώρα το νομοσχέδιο μιλά για συντάξεις εξωτερικού και σε άλλο σημείο μιλά για αλλά εισοδήματα. Εάν ο νόμος περικλείει αλλά εισοδήματα θα πρέπει να το εξηγεί περαιτέρω. Σαν παράδειγμα αναφέρω το εξής: Σε ΗΠΑ εάν κάποιος έχει ενοικιάσει το σπίτι του και πέρνει ενοίκια $20000, ενώ παράλληλα έχει έξοδα δανείου, φθορών, συντήρησης κλπ $25000, τότε δεν εκπίπτει φόρος. Σε αυτή τη περίπτωση πως εκλαμβάνεται το εισόδημα διότι η φορολογία σε ΗΠΑ και Ελλάδα είναι τελείως διαφορετική. Επίσης ο συνταξιούχος της αλλοδαπής που μεταφέρει την κατοικία του στην Ελλάδα, θα υποβάλει φορολογική δήλωση και στην χώρα από όπου προέρχεται για όλα τα εισόδημα του. Εαν λοιπόν ο νόμος θέλει να προσελκύσει συνταξιούχους που έχουν μια οικονομική επιφάνεια θα πρέπει να μιλά μόνο για 7% φόρο στις συντάξεις και όχι να αφήνει υπονοούμενα για αλλά εισοδήματα. Διαφορετικά αφήνει παραθυράκια και δεν θα είναι αποτελεσματικός. Ας μην ξεχνάμε ότι το κέρδος για το κράτος είναι και τα χρήματα που θα εισέλθουν παράλληλα με τον φόρο του 7%. Δηλαδή αγορά κατοικίας,κλπ.

 • 10 Ιουλίου 2020, 23:44 | Δημήτρης Π.

  Η μείωση του φορολογικού συντελεστού για τις συντάξεις του εξωτερικού δεν πρόκειται να προσελκύσει νέους φορολογούμενους που θα αποδώσουν έσοδα στο Δημόσιο ταμείο γιατί είναι μόνο για 10 έτη. Δηλαδή ένας με υψηλή σύνταξη θα έρθει στην Ελλάδα στα 65 του, θα φορολογηθεί με 7% και από τα 75 θα φορολογηθεί με 45%; Ποιός θα δεχθεί τέτοια σίγουρη μείωση εισδήματος; Αλλες χώρες που εφαρμόζουν τέτοια συστήματα π.χ. Ελβετία δεν έχουν χρονικό περιορισμό.

 • 10 Ιουλίου 2020, 23:27 | taxnet

  Σε πόσες απο τις (57) Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, προβλέπεται ότι ο συνταξιούχος φορολογείται μόνο στη χώρα της φορολογικής του κατοικίας και όχι και στη χώρα κτήσεως του εισοδήματος (σύνταξης). ?
  Ενώ για κατοίκους π.χ.Αυστραλίας , Ν.. Ζηλανδία, και άλλες χώρες που η Ελλάδα δεν έχει υπογράψει Σ.Α.Δ.Φ., αν ο φορολογικός κάτοικος θελήσει να αλλάξει την φορολογική του κατοικία μεταφέροντας την στην Ελλάδα, δεν θα έχει κάποιο όφελος, δεδομένου ότι θα φορολογείται στην Αυστραλία για την πηγή κτήσης του εισοδήματος (σύνταξης) και στην Ελλάδα με βάση τον συντελεστή 7 %.

 • 10 Ιουλίου 2020, 13:45 | Σπ Σερέτης

  Η μείωση του φορολογικού συντελεστού για τις συντάξεις του εξωτερικού δεν πρόκειται να προσελκύσουν παρά ελάχιστους νέους φορολογούμενους. Για να είναι αποτελεσματική η διάταξη στην προσέλκυση νέων φορολογουμένων από το εξωτερικό, θα πρέπει να συνοδεύεται από την κατάργηση των τεκμηρίων εάν όχι για όλους τους φορολογούμενους, τουλάχιστον για τους νέους φορολογούμενους που θα φέρουν το παγκόσμιο εισόδημά τους στην Ελλάδα να φορολογηθεί.

 • 9 Ιουλίου 2020, 09:58 | Κουζέλης Δημήτρης

  Αναμφίβολα θετικό νομοσχέδιο, το οποίο θα στηρίξει την αγορά κατοικίας (αστικής ή/και δεύτερης), καθώς ολοι οι ενδιαφερόμενοι κατ´αρχήν θα ενοικιάσουν και στη συνέχεια θα αγοράσουν ακίνητο.
  Επίσης, θα ενισχυθεί η παροχή υπηρεσιών υγείας, καθότι η 3η ηλικία είναι ο βασικός «πελατης» της.
  Τρίτον, θα οφεληθεί η εστίαση και το λιανικό εμπόριο με καταναλωτές υψηλού εισοδήματος.
  Το Ελληνικό κράτος θα εισπράξει 7% επί υψηλών εισοδημάτων, το οποίο τώρα δεν εισπράτει, καθώς και όλους τους άλλους άμεσους ή έμμεσους φόρους αυτών των ισχυρών καταναλωτών: ΦΠΑ, μεταβίβασης, κληρονομιάς, δωρεάς…

 • 9 Ιουλίου 2020, 00:37 | Γιάννης Σκουληκάρης

  Η αυτοτελής φορολόγηση των εισοδημάτων που προκύπτουν από συντάξεις στην αλλοδαπή θα έχει αναμφίβολα και θετική επίδραση στην ανάπτυξη της οικονομίας της τρίτης ηλικίας (silver economy) στην Ελλάδα, και μάλιστα με εξωστρεφή προσανατολισμό. Η οικονομία της τρίτης ηλικίας αφορά τόσο την κοινωνική ανάπτυξη όσο και την ενίσχυση της εξωστρέφειας, που είναι εκπεφρασμένοι στόχοι του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ). Τόσο ο ορισμός όσο και τα στατιστικά δεδομένα της Ευρωπαϊκής οικονομίας της τρίτης ηλικίας (silver economy), δηλ. του συνόλου των υπηρεσιών που απευθύνονται σε καταναλωτές της τρίτης ηλικίας, έχουν μελετηθεί και αναλυθεί επαρκώς. Ενδεικτικά, αν η Ευρωπαϊκή οικονομία της τρίτης ηλικίας ήταν κρατικό μέγεθος, με δεδομένα του 2015 και λαμβάνοντας υπόψη ηλικίες άνω των 50 ετών, θα ήταν η τρίτη σε μέγεθος οικονομία παγκοσμίως. Το μέγεθος της οικονομίας αυτής στην Ευρώπη εκτιμάται ότι το 2025 θα φτάσει τα € 5.7 τρις. Οι μελέτες (π.χ. http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthy-ageing/silvereco.pdfCiteNPLDOCS , https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/silver-economy-study-how-stimulate-economy-hundreds-millions-euros-year) τεκμηριώνουν ότι όποια Ευρωπαϊκή χώρα ασχοληθεί συστηματικά και διεκδικήσει αποτελεσματικά ένα κομμάτι της τεράστιας “πίττας”, ιδιαίτερα του σημαντικού και αυξανόμενου καταναλωτικού δυναμικού των Ευρωπαίων τρίτης ηλικίας, θα έχει ένα αξιόλογο οικονομικό αλλά και κοινωνικό όφελος.
  Κομβικό σημείο στο εγχείρημα αυτό είναι να προσελκύσει η Ελλάδα την παρουσία ενός ικανού αριθμού αλλοδαπών ατόμων της τρίτης ηλικίας για χρονικό διάστημα που ξεπερνά τη συνήθη τουριστική διαμονή. Η αναθέρμανση της εγχώριας κατανάλωσης σε προϊόντα και υπηρεσίες με χρήμα που προέρχεται από αλλοδαπές πηγές, όχι σε βραχυχρόνια και περιστασιακή, αλλά σε μακροχρόνια και διαρκή βάση, είναι μία καλόδεχτη εναλλαγή στο εσωστρεφές, “αιμομεικτικό” Ελληνικό οικονομικό μοντέλο. Η εγχώρια κατανάλωση χρήματος αλλοδαπής προέλευσης όχι μόνο συντηρεί τους εσωστρεφείς οικονομικούς κλάδους, αλλά δεν δημιουργεί προβλήματα στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών. Το όφελος που θα προκύψει, χωρίς μάλιστα υπερβολικές επενδύσεις, είναι απαραίτητο στην παρούσα συγκυρία (για παράδειγμα στην αγορά κατοικίας, στην οικοδομική δραστηριότητα, στην εστίαση, στον ξενοδοχειακό τομέα, στις γενικές υπηρεσίες κλπ) και συνεπώς το να μείνουμε αδρανείς ή το να δραστηριοποιηθούμε σποραδικά, χωρίς συντεταγμένη προσπάθεια και οργανωμένο σχέδιο δεν μπορεί να είναι μέσα στις επιλογές μίας υπεύθυνης κυβέρνησης. Από ένα πρόχειρο υπολογισμό σύμφωνα με δεδομένα της Eurostat, για 74,500 μετεγκαταστάσεις (ένας στους χίλιους Βορειοευρωπαίους) η εγχώρια ετήσια κατανάλωση τροφοδοτείται με περίπου € 1 δις ενώ η αγορά ακινήτων τροφοδοτείται με εφ’ άπαξ περίπου € 9,5 δις.

 • 8 Ιουλίου 2020, 15:02 | Λάμπρος Χρανιώτης

  Προτείνω την ύπαρξη αντίστοιχων ευεργετικών διατάξεων και για τους εργαζόμενους στο εξωτερικό, που ανήκουν στην ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού, προκειμένου να γίνει εφικτός ο επαναπατρισμός των επιστημόνων του εξωτερικού, με πολλαπλά οφέλη στην οικονομία της χώρας και στην βιωσιμότητα των ασφαλιστικων ταμείων. Ως γνωστον άλλωστε το κεφάλαιο των λεγόμενων ευγενων ταμείων, (πρώην ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ κλπ) έχει μειωθεί επικίνδυνα, με απρόβλεπτες συνέπειες για το μέλλον
  τους.

 • 8 Ιουλίου 2020, 12:04 | Dimis Frankis

  Στις προηγουμενες αλλαγες του φορολογικου νομοσχεδιου ειχα προτινει μαζι με αλλους συναδελφους την αυτονομη φορολογηση των συνταξεων ή των εισοδηματων που προερχονται απο το εξωτερικο ωστε αυτος που θα ερθει στην Ελλαδα να μπορει να ξεκινησει καποια δραστηριοτητα και να φορολογηθει απο την αρχη και οχι με 44%. Επιπλεον υπαρχει η εξης αδικια. Εργαζομενοι σε διεθνεις οργανισμους οι οποιοι δεν φορολογουνται οσο εργαζονται και δεν ειναι υποχρεωμενοι να αλλαξουν την φορολογικη κατοικια τους φτανουν στην χρονια της συνταξιοδοτησης τους. Οι αλλοδαποι αυτων των οργανισμων ερχονται στην Ελλαδα με το οφελιμο για αυτους καθεστως ενω οι συναδελφοι τους Ελλαδιτες αναγκαζονται να μετοικισουν ακομα και ως συνταξιουχοι για να διασωσουν την συνταξη τους.Η προταση μου ειναι λοιπον η εξης: 1ον Αυτονομη φορολογηση των συνταξεων ή και των εισοδηματων που προερχονται απο το εξωτερικο, με τον αυτονομο τροπο που φορολογουνται π.χ. αυτην την στιγμη τα εισοδηματα απο ακινητα ωστε να δωθει κινητρο σε αυτους που ερχονται Ελλαδα να δραστηριοποιηθουν με τα χρηματα που εχουν συγκεντρωσει, χωρις υπερφορολογηση απο το πρωτο ευρω και 2ον αποσυνδεση του ευνοικου φορολογικου καθεστωτος για χρηματα που ερχονται απο το εξωτερικο με το αν καποιος μεταφερει η εχει ηδη την φορολογικη κατοικια του στην Ελλαδα, διοτι διαφορετικα οι Ελλαδιτες που βρισκονται στο εξωτερικο και που θα αναγκαστουν να αποχωρησουν απο την χωρα τους φορολογικα π.χ. κατα την συνταξιοδοτηση τους λογω υπερφορολογησης, αντι να αποτελεσουν το βοηθητικο εργαλειο προσεγγισης ξενων επενδητων, θα γινουν το ακριβως αντιθετο, αποθαρρυνοντας τους ξενους επενδητες να ελθουν στον τοπο που τους εδιωξε. Ευχομαι να πετυχετε με την προσπαθεια σας αυτο που επιδιωκετε για το καλο ολων μας σε μια επερχομενη περιοδο κρισεων και προβληματων που μπορουν να λυθουν μονο με την βοηθεια ολων μας.

 • 8 Ιουλίου 2020, 11:43 | Dimis Frankis

  Στις προηγουμενες αλλαγες του φορολογικου νομοσχεδιου ειχα προτινει μαζι με αλλους συναδελφους την αυτονομη φορολογηση των συνταξεων ή των εισοδηματων που προερχονται απο το εξωτερικο ωστε αυτος που θα ερθει στην Ελλαδα να μπορει να ξεκινησει καποια δραστηριοτητα και να φορολογηθει απο την αρχη και οχι με 44%. Επιπλεον υπαρχει η εξης αδικια. Εργαζομενοι σε διεθνεις οργανισμους οι οποιοι δεν φορολογουνται οσο εργαζονται και δεν ειναι υποχρεωμενοι να αλλαξουν την φορολογικη κατοικια τους φτανουν στην χρονια της συνταξιοδοτησης τους. Οι αλλοδαποι αυτων των οργανισμων ερχονται στην Ελλαδα με το οφελιμο για αυτους καθεστως ενω οι συναδελφοι τους Ελλαδιτες αναγκαζονται να μετοικισουν ακομα και ως συνταξιουχοι για να διασωσουν την συνταξη τους.Η προταση μου ειναι λοιπον η εξης: 1ον Αυτονομη φορολογηση των συνταξεων ή και των εισοδηματων που προερχονται απο το εξωτερικο, με τον αυτονομο τροπο που φορολογουνται π.χ. αυτην την στιγμη τα εισοδηματα απο ακινητα ωστε να δωθει κινητρο σε αυτους που ερχονται Ελλαδα να δραστηριοποιηθουν με τα χρηματα που εχουν συγκεντρωσει, χωρις υπερφορολογηση απο το πρωτο ευρω και 2ον αποσυνδεση του ευνοικου φορολογικου καθεστωτος για χρηματα που ερχονται απο το εξωτερικο με το αν καποιος μεταφερει η εχει ηδη την φορολογικη κατοικια του στην Ελλαδα, διοτι διαφορετικα οι Ελλαδιτες που βρισκονται στο εξωτερικο και που θα αναγκαστουν να αποχωρησουν απο την χωρα τους φορολογικα π.χ. κατα την συνταξιοδοτηση τους λογω υπερφορολογησης, αντι να αποτελεσουν το βοηθητικο εργαλειο προσεγγισης ξενων επενδητων στην χωρα καταγωγης τους, θα γινουν το ακριβως αντιθετο, αποθαρρυνοντας τους ξενους επενδητες να ελθουν στον τοπο που τους εδιωξε. Ευχομαι να πετυχετε με την προσπαθεια σας αυτο που επιδιωκετε για το καλο ολων μας σε μια επερχομενη περιοδο κρισεων και προβληματων που μπορουν να λυθουν μονο με την βοηθεια ολων μας.

 • 8 Ιουλίου 2020, 10:43 | Νικόλαος Γαβαλάκης

  Γνώμη μου είναι οτι ο συντελεστής 7% ενιαίος για συντάξεις εξωτερικού είναι προκλητικά χαμηλός. Ο έλληνας συνταξιούχος φορολογείται με πολύ αυξημένους φορολογικούς συντελεστές που φθάνουν το 40% και επιπλέον παρακρατείται από την σύνταξη 6% (νομίζω) υπέρ ΕΟΠΥΥ για την περίθαλψή τους. Οι αντίστοιχα συνταξιούχοι πολίτες τρίτων χωρών που θα φορολογούνται «εναλλακτικά» θα έχουν περίθαλψη στο ΕΣΥ ? Ποιός θα πληρώνει για αυτήν. Ποιός θα ελέγχει αν πραγματικά γίνονται κάτοικοι «Ελλάδας» ή απλώς μεταφέρουν την φορολογική τους έδρα για λόγους οικονομικούς ? Αντίστοιχα μέτρα που μπορούν να λάβουν άλλες βαλκανικές χώρες ή ευρωπαικές με αντίστοιχα κίνητρα για τους Έλληνες συνταξιούχους δεν σας προβληματίζουν ?

 • 8 Ιουλίου 2020, 03:57 | Takis

  Το νομοσχέδιο άρθρο 5Β είναι ασαφές ως προς την πηγην των εισοδημάτων. Ενώ ως ‘τίτλο’ έχει το «Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα», στη παράγραφο 2 ομιλεί για το παγκόσμιο εισόδημα. Δηλαδή σε τελευταία ανάλυση περιλαμβάνει εισόδημα από επενδύσεις, αγορές/πωλήσεις τίτλων χρηματιστηρίου, κ.λ όπως φαίνεται να υπονοείται από το άρθρο 2. Τότε ποιο νόημα έχει η ιδιότητα του συνταξιούχου;

  Επίσης δεν είναι σαφές κατα ποσό η φορολόγηση στην Ελλάδα είναι συμβατή με τις συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα για αποφυγή διπλής φορολογίας, Πχ. με ΗΠΑ και Καναδά, η Μ. Βρεττανια.

 • 8 Ιουλίου 2020, 01:44 | GIORGOS V.

  Κυριοι,

  καλό θα ήταν και θα το πρότεινα ως κινητρο απασχόλησης (εφόσον υπάρξει τόνωση της απασχόλησης τη δύσκολη περίοδο που περνάμε) να προστεθούν κάποια άρθρα για 1-3 ετη απαλλαγής φορολόγησης ποσοστού (30%-50%) σε υψηλά εισοδήματα για εργοδότηση φορολογικών κατοίκων εκτός Ελλάδος τα τελευταία 2-3 έτη.

  Θα βοηθήσει ως κίνητρο στη πρόσληψη εξειδικευμενου προσωπικού (μηχανικών,ιατρων, χρηματοοικονομικων συμβούλων κ.α.) συμπεριλαμβανομένου και Ελληνων του εξωτερικού που είχαν φύγει εκτός Ελλάδος.
  Προυπόθεση, η τηρηση λογαριασμού σε τραπεζικό ιδρυμα στην Ελλάδα όπου θα γίνονται οι σχετικές πληρωμές του.

  Αντιστοιχο άρθρο υπάρχει στη Κυπριακή νομοθεσία περι απαλλαγής φόρου εισοδήματος αμοιβών από εργοδότηση που ασκείται στη Δημοκρατία της Κύπρου από άτομο το οποίο δεν ήταν κάτοικος της Δημοκρατίας πριν την έναρξη της εργοδότησής του και εφόσον η ετήσια αμοιβή του υπερβαίνει τις €100.000.

  Περαιτέρω μπορούν να δωθούν κινητρα φορολογικής απαλλαγής αμοιβών ποσοστού (30%-50%) σε εργαζόμενους του εσωτερικού από την παροχή μισθωτών υπηρεσιών πραγματοποιούμενων εκτός της Ελλάδας. Θα βοηθήσει ως κίνητρο απασχόλησης εργαζομένων σε εργασίες στο εξωτερικό. Περαιτέρω θα βοηθήσει και τις εξωστρεφείς εταιρείες να στείλουν εξειδικευμένο προσωπικό για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο εξωτερικό.

  Αντιστοιχο άρθρο υπάρχει στη Κύπρο, όταν οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν εργοδότη που δεν είναι κάτοικος στη Κύπρο ή σε μόνιμη εγκατάσταση (π.χ. υποκαταστημα) εκτός της Κύπρου εργοδότη που είναι κάτοικος Κύπρου,
  νοουμένου ότι η συνολική περίοδος των υπηρεσιών στο εξωτερικό για ένα
  φορολογικό έτος να είναι πέραν των 90 ημερών και λιγότερο των 180 (όπως ορίζουν οι διμερείς συμβάσεις περι φορολογικου κατοίκου).
  Προυπόθεση επίσης, πληρωμες σε τραπεζικό ίδρυμα στην Ελλάδα.