ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Άρθρο 57 Διατάξεις σχετικές με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

 

1. Στην παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 3086/2002 (Α΄324) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Με απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μπορεί σε Δικαστικά Γραφεία που εδρεύουν σε έδρες Περιφερειών, να ορίζεται ως προϊστάμενος, λειτουργός του ΝΣΚ, με τον βαθμό του Νομικού Συμβούλου του Κράτους.».

2. Η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 23 A του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Τα αναφερόμενα στην περ. α) της παρούσας εφαρμόζονται και για δαπάνες όμοιες σε αντικείμενο με αυτές της περ. α), για υποθέσεις στην αλλοδαπή, συμπεριλαμβανομένων και των νομικών ή τεχνικών γνωμοδοτήσεων που απαιτούνται στο πλαίσιο διεξαγωγής εθνικών ή διεθνών διαιτητικών δικών, οι οποίες βαρύνουν τους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. των προϋπολογισμών των αρμόδιων Υπουργείων ή άλλων Αρχών, του εκάστοτε οικονομικού έτους, εντός του οποίου εκκαθαρίζονται».

2. Στο άρθρο 38 του ν. 3086/2002 προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Οι λειτουργοί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που ορίζονται ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, ασκούν τα καθήκοντά τους αυτά, παράλληλα με την άσκηση των κύριων καθηκόντων τους, ως μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.».

3. Οι περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3086/2002 αντικαθίστανται ως εξής:

«β) Οι προαγωγές των μελών του Ν.Σ.Κ. στους βαθμούς του Δικαστικού Πληρεξούσιου Α΄ και του Παρέδρου γίνονται κατ’ εκλογή μεταξύ όσων συγκεντρώνουν τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα βάσει:
βα) ήθους και κοινωνικής παράστασης,
ββ) σθένους και υπηρεσιακής συμπεριφοράς,
βγ) επιστημονικής κατάρτισης,
βδ) κρίσης, αντίληψης και ικανότητας στην κατανόηση των υποθέσεων, ικανότητας στη διατύπωση των εισηγήσεων και των δικογράφων,
βε) επιμέλειας, εργατικότητας, ποιοτικής και ποσοτικής υπηρεσιακής απόδοσης,
βστ) ικανότητας διαχείρισης φόρτου υποθέσεων και εκκρεμοτήτων, ανταπόκρισης και προσαρμογής σε νέα και πρόσθετα καθήκοντα, χρήσης και εξοικείωσης με τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
Τα προσόντα των περ. βα), ββ), βδ) και βε) πρέπει να διαπιστώνεται ότι διατίθενται σε εξαίρετο ή πολύ καλό βαθμό, ενώ τα προσόντα των περ. βγ) και βστ), σε βαθμό τουλάχιστον περισσότερο από καλό, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στα καθήκοντα του ανώτερου βαθμού.
γ) Οι προαγωγές των μελών του Ν.Σ.Κ. στον βαθμό του Νομικού Συμβούλου του Κράτους γίνονται κατ’ απόλυτη εκλογή. Κρίνονται ως κατ’ απόλυτη εκλογή προακτέοι, μεταξύ εκείνων, που έχουν τα τυπικά προσόντα, τα μέλη που συγκεντρώνουν σε εξαίρετο βαθμό τα προσόντα:
γα) ήθους και κοινωνικής παράστασης,
γβ) σθένους και υπηρεσιακής συμπεριφοράς,
γγ) επιστημονικής κατάρτισης,
γδ) κρίσης, αντίληψης και ικανότητας στην κατανόηση των υποθέσεων, ικανότητας στη διατύπωση των εισηγήσεων και των δικογράφων,
γε) επιμέλειας, εργατικότητας, ποιοτικής και ποσοτικής υπηρεσιακής απόδοσης,
γστ) ικανότητας διαχείρισης φόρτου υποθέσεων και εκκρεμοτήτων, ικανότητας ανταπόκρισης και προσαρμογής σε νέα και πρόσθετα καθήκοντα, χρήσης και εξοικείωσης με τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
Μετά από αξιολόγηση των προσόντων τους και σύγκριση μεταξύ τους επιλέγονται τα μέλη που προάγονται για την κάλυψη των κενών θέσεων. Αιτιολογία απαιτείται μόνο στην περίπτωση κατάδηλης υπεροχής υποψηφίου προς προαγωγή που παραλείπεται.».

4. Για την κατάρτιση της έκθεσης επιθεώρησης των λειτουργών του Ν.Σ.Κ., τον τρόπο επιθεώρησης αυτών, τα κριτήρια, την κλίμακα αξιολόγησης, καθώς και την άσκηση διοικητικής προσφυγής κατά της έκθεσης επιθεώρησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 6, 7, 9 και 10 της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, υπ’ αρ. 563/11.12.2019 (Β’ 4905).

5. Για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των Γραφείων Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έχουν συσταθεί στην Προεδρία της Κυβέρνησης και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 21 και της παρ. 2 του άρθρου 102, αντίστοιχα, αυξάνονται οι οργανικές θέσεις στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, κατά δύο (2) στον βαθμό του Νομικού Συμβούλου του Κράτους, δύο (2) στον βαθμό του Παρέδρου και δύο (2) στον βαθμό του Δικαστικού Πληρεξούσιου ΝΣΚ.

6. Το διοικητικό προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εξαιρείται από τις διατάξεις του ν. 4440/ 2016 (Α’ 224) που ισχύουν για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας για δυο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

7. Στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α΄224), προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

«γ) διατηρείται σε ισχύ η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 3086/2002 (Α΄324), εξαιρουμένων των αποσπάσεων στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στην Προεδρία της Κυβέρνησης, στο Γραφείο του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Βουλής και σε Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών της Κυβέρνησης. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, επιτρέπεται η μετάταξη στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως οριοθετείται κάθε φορά από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Η μετάταξη γίνεται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, με αίτηση του ενδιαφερομένου και σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου του ΝΣΚ, σε κενές οργανικές θέσεις του διοικητικού προσωπικού, κατηγορίας και κλάδου αντίστοιχου των προσόντων του μετατασσόμενου και, εάν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, σε προσωποπαγείς που συστήνονται με την απόφαση μετάταξης. Οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, καθώς και την τυχόν προσωπική διαφορά στις αποδοχές τους. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, που τοιχοκολλάται στο κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του, καθορίζονται ο τρόπος δημοσίευσης, το περιεχόμενο της προκήρυξης, τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».

8. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και μετά από πρόταση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μπορεί, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, να διατίθενται στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μόνιμοι υπαξιωματικοί και στρατεύσιμοι οπλίτες των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων, για τη γραμματειακή υποστήριξή του και γενικότερα τη διοικητική μέριμνα. Η παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 3883/2010 (Α΄167) καταργείται.

9. Στην παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 238/2003 (Α΄ 214), προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Σε ειδικές περιπτώσεις και ιδίως σε επαναλαμβανόμενα αιτήματα χορήγησης αναρρωτικών αδειών, η άδεια μπορεί να χορηγείται μόνο μετά από θετική γνωμάτευση Τριμελούς Επιτροπής, η οποία αποφαίνεται, κατόπιν μελέτης των στοιχείων του ιατρικού φακέλου του αιτούντος μέλους του ΝΣΚ. Η Επιτροπή συγκροτείται κατά περίπτωση, με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ και αποτελείται από ιατρούς δημόσιου νοσοκομείου, με βαθμό τουλάχιστον Επιμελητή Α΄. ».

10. H ισχύς του Πίνακα Κατάταξης των επιτυχόντων υποψηφίων του διαγωνισμού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με ημερομηνία 8.4.2019 (Γ’ 567/12-4-2019), που προκηρύχθηκε με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με αριθμό 403/2018 (Γ΄ 1389), παρατείνεται έως τις 12.4.2021.

11. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 (Α΄26), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Το Σ.Ε.Π. του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ και αποτελείται από:
α) έναν (1) Αντιπρόεδρο του ΝΣΚ ή Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, ως Πρόεδρο,
β) έναν (1) προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικονομικών,
γ) έναν (1) Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του ΝΣΚ και
δ) δύο (2) μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).
Η επιλογή των προϊσταμένων Τμήματος γίνεται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΝΣΚ».

  • 8 Ιουλίου 2020, 21:32 | Κώστας Δημητρίου

    Θα πρέπει οπωσδήποτε σε κάθε έδρα Πρωτοδικείου να υπάρχει γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους.
    Θα πρέπει να προβλεφθεί σε κάθε γραφείο Νομικού Συμβουλίου συνεπικουρία από δύο δικηγόρους του οικείου δικηγορικού συλλόγου. Οι δικηγόροι θα επιλέγονται με βάση αίτηση των ενδιαφερομένων και για θητεία τριών (3) δικαστικών ετών και κατόπιν κλήρωσης που θα διεξάγεται δημόσια από τριμελή επιτροπή, συγκροτούμενη από : έναν εκπρόσωπο του δικηγορικού συλλόγου, έναν εκπρόσωπο των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών του Πρωτοδικείου και έναν εκπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Για να κληρωθεί κάποιος δικηγόρος ως συνεπίκουρος δικηγόρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, θα πρέπει να είναι παρ’ Αρείω Πάγω ή να έχει δεκαετή δικηγορική υπηρεσία. Θα είναι δυνατή εκ νέου επιλογή του μόνο αν δεν υπάρχει δικηγόρος ενδιαφερόμενος για την άσκηση αυτών των καθηκόντων. Για το διάστημα των τριών (3) δικαστικών ετών ο συνεπίκουρος δικηγόρος θα αμείβεται όπως αμείβονται οι δικηγόροι με πάγια έμμισθη εντολή αντιστοίχων προσόντων και δικηγορικής υπηρεσίας.