Άρθρο 21 Συμφωνία μεταξύ των αρμοδίων αρχών των ενδιαφερόμενων κρατών μελών (Άρθρο 4 παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)

 

1. Εάν οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών καταλήξουν σε συμφωνία για τον τρόπο επίλυσης της αμφισβητούμενης διαφοράς εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 18, η Αρμόδια Αρχή κοινοποιεί αμελλητί την εν λόγω συμφωνία στο θιγόμενο πρόσωπο, ως απόφαση δεσμευτική για την Αρμόδια Αρχή και εκτελεστή, σύμφωνα με την παρ. 3, από το θιγόμενο πρόσωπο με την επιφύλαξη της αποδοχής της απόφασης από το θιγόμενο πρόσωπο και της παραίτησής του από το δικαίωμα προσφυγής σε οποιοδήποτε άλλο μέσο θεραπείας, κατά περίπτωση.

2. Αν έχουν ήδη αρχίσει διαδικασίες που αφορούν τα άλλα μέσα θεραπείας από το θιγόμενο πρόσωπο (εκκρεμείς διαδικασίες), η απόφαση γίνεται δεσμευτική και εκτελεστή μόλις το θιγόμενο πρόσωπο προσκομίσει αποδείξεις στην Αρμόδια Αρχή ότι έχουν γίνει ενέργειες για την περάτωση των εν λόγω διαδικασιών. Οι αποδείξεις για την περάτωση των εν λόγω διαδικασιών προσκομίζονται το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η εν λόγω απόφαση κοινοποιήθηκε στο θιγόμενο πρόσωπο.

3. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2, εκδίδεται απόφαση αμοιβαίου διακανονισμού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 63Α, την περ. θ’ της παρ. 2 του άρθρου 45 , την παρ. 4 του άρθρου 41 και την παρ. 2 του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α’ 170), εντός τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση της εξηκονθήμερης προθεσμίας της παρ. 2 του παρόντος. Η απόφαση αμοιβαίου διακανονισμού εφαρμόζεται αμελλητί ανεξαρτήτως άλλων προθεσμιών που ορίζονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.