Άρθρο 13 Ένσταση (περιεχόμενο, διαδικασία υποβολής, προθεσμίες και κοινοποιήσεις) (Άρθρα 3 και 16 παρ. 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)

 

1. α) Κάθε θιγόμενο πρόσωπο δικαιούται να υποβάλει ένσταση για αμφισβητούμενη διαφορά, ενώπιον της Αρμόδιας Αρχής και καθεμίας από τις αρμόδιες αρχές καθενός από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και να ζητά την επίλυση της διαφοράς.

β) Η ένσταση πρέπει να υποβληθεί με τις ίδιες πληροφορίες ταυτόχρονα σε όλες τις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

γ) Η ένσταση πρέπει να υποβληθεί εντός τριών (3) ετών από την παραλαβή από το θιγόμενο πρόσωπο της πρώτης κοινοποίησης της πράξης που έχει εγείρει ή πρόκειται να εγείρει αμφισβητούμενη διαφορά, ανεξάρτητα εάν το θιγόμενο πρόσωπο έχει ασκήσει τα ένδικα βοηθήματα ή μέσα ή άλλα μέσα θεραπείας που προβλέπονται στην εσωτερική νομοθεσία της Ελλάδας ή οποιουδήποτε άλλου από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, με την επιφύλαξη του άρθρου 26. Η συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) δεν θίγει την τριετή προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου.

δ) Κάθε επικοινωνία μεταξύ του θιγόμενου προσώπου και της Αρμόδιας Αρχής για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου γίνεται στην ελληνική γλώσσα.

2. α) Με την κατάθεση της ένστασης από το θιγόμενο πρόσωπο περατώνεται αυτοδικαίως κάθε άλλη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού, δυνάμει ΣΑΔΦ ή Σύμβασης μεταξύ της Ελλάδας και ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών, η οποία σχετίζεται με την αμφισβητούμενη διαφορά. Κάθε άλλη ως άνω διαδικασία περατώνεται την ημέρα κατά την οποία η ένσταση παραλαμβάνεται για πρώτη φορά από αρμόδια αρχή οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Μετά την παραλαβή της ένστασης του παρόντος, δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης υπαγωγής σε Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού που σχετίζεται με τη διαφορά αυτή.

β. Η Αρμόδια Αρχή επιβεβαιώνει στο θιγόμενο πρόσωπο την παραλαβή της ένστασης εντός δύο (2) μηνών από την κατάθεσή της.
Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων ενδιαφερόμενων κρατών μελών σχετικά με την παραλαβή της ένστασης εντός δύο (2) μηνών. Επιπλέον, η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει, κατά τον χρόνο αυτόν, τις αρμόδιες αρχές των άλλων ενδιαφερόμενων κρατών μελών σχετικά με τη γλώσσα ή τις γλώσσες που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει για τη μεταξύ τους επικοινωνία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και ενημερώνεται αντιστοίχως από αυτές.

3. Η ένσταση πρέπει να περιλαμβάνει:
α) το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία είναι απαραίτητη για την ταυτοποίηση του θιγόμενου προσώπου που υπέβαλε την ένσταση στην Αρμόδια Αρχή και την αρμόδια αρχή κάθε ενδιαφερόμενου κράτους μέλους,
β) τα άλλα κράτη μέλη, πλην της Ελλάδας, τα οποία αφορά η ένσταση.
γ) τις φορολογικές περιόδους, τις οποίες αφορά η αμφισβητούμενη διαφορά,
δ) ακριβείς πληροφορίες, όσον αφορά στα γεγονότα και τις περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης, με αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών και αποδεικτικών στοιχείων, που περιλαμβάνουν τα εξής:
δα) λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τη διάρθρωση της συναλλαγής, καθώς και τις σχέσεις μεταξύ του θιγόμενου προσώπου και των άλλων μερών που συμμετέχουν στις σχετικές συναλλαγές συμπεριλαμβανομένων όλων των γεγονότων που έχουν οριστεί, καλοπίστως, σε αμοιβαίως δεσμευτική συμφωνία μεταξύ του θιγόμενου προσώπου και της Φορολογικής Διοίκησης, κατά περίπτωση,
δβ) λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τη φύση και την ημερομηνία των πράξεων, οι οποίες εγείρουν την αμφισβητούμενη διαφορά, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, ακριβών πληροφοριών όσον αφορά στο ίδιο εισόδημα που αποκτήθηκε στο άλλο κράτος μέλος και την υπαγωγή του εισοδήματος αυτού στο φορολογητέο εισόδημα στο άλλο κράτος μέλος, καθώς και λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά στον φόρο, που επιβάλλεται ή πρόκειται να επιβληθεί για το εισόδημα αυτό στο άλλο κράτος μέλος και
δγ) τα σχετικά ποσά στο νόμισμα των ενδιαφερόμενων κρατών μελών,
ε) ρητή αναφορά του εφαρμοστέου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου της Ελλάδας και της ΣΑΔΦ ή Σύμβασης της παρ. 1 του άρθρου 12. Όταν είναι εφαρμοστέες περισσότερες της μίας ΣΑΔΦ, πρέπει να προσδιορίζεται η ΣΑΔΦ που πρέπει να ερμηνευθεί σε σχέση με την κρίσιμη αμφισβητούμενη διαφορά,
στ) έκθεση των λόγων για τους οποίους το θιγόμενο πρόσωπο θεωρεί ότι συντρέχει αμφισβητούμενη διαφορά,
ζ) λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα ένδικα βοηθήματα ή μέσα ή άλλα μέσα θεραπείας που έχουν ασκηθεί ή τις νομικές διαδικασίες που έχουν κινηθεί από το θιγόμενο πρόσωπο αναφορικά με τις σχετικές συναλλαγές, καθώς και με όλες τις δικαστικές αποφάσεις που αφορούν την αμφισβητούμενη διαφορά,
η) υπεύθυνη δήλωση του θιγόμενου προσώπου ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να απαντήσει κατά το δυνατόν πληρέστερα και με ταχύτητα σε κάθε εύλογο αίτημα της Αρμόδιας Αρχής και της αρμόδιας αρχής άλλου ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, και να διαβιβάζει στις ως άνω αρμόδιες αρχές κάθε σχετικό έγγραφο κατόπιν αιτήματος,
θ) αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων:
θα) της οριστικής πράξης προσδιορισμού φόρου
θβ) της έκθεσης ελέγχου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, βάσει του οποίου εγείρεται η αμφισβητούμενη διαφορά και
θγ) αντίγραφο κάθε άλλου εγγράφου που εκδόθηκε από τις φορολογικές αρχές σε σχέση με την αμφισβητούμενη διαφορά, κατά περίπτωση.
ι) Εφόσον υπάρχουν, πληροφορίες σχετικά με κάθε άλλη διαδικασία αμoιβαίου διακανονισμού ή διαιτητική διαδικασία που έχει εκκινήσει από το θιγόμενο πρόσωπο για την ίδια αμφισβητούμενη διαφορά και την ίδια φορολογική περίοδο με αντίγραφα όλων των σχετικών εγγράφων.
ια) δήλωση του θιγόμενου προσώπου, ότι συμμορφώνεται με την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 13, εφόσον τυγχάνει εφαρμογής,
ιβ) οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη πληροφορία που το θιγόμενο πρόσωπο θεωρεί αναγκαία για την ουσιαστική εξέταση της συγκεκριμένης υπόθεσης σε σχέση με την αμφισβητούμενη διαφορά.

4. α) Η Αρμόδια Αρχή μπορεί να ζητήσει από το θιγόμενο πρόσωπο που υπέβαλε την ένσταση να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες, τις οποίες θεωρεί αναγκαίες για την εξέταση της ένστασης, εντός τριών (3) μηνών από την παραλαβή της ένστασης.
β) Το θιγόμενο πρόσωπο, που λαμβάνει την αίτηση της περ. α’, απαντά εντός τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της αίτησης παροχής πληροφοριών στο θιγόμενο πρόσωπο. Αντίγραφο της εν λόγω απάντησης διαβιβάζεται ταυτόχρονα στις αρμόδιες αρχές των άλλων ενδιαφερόμενων κρατών μελών.