Άρθρο 5 Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 438/1976 – Απαλλαγές από δασμούς, Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και Φόρο Κατανάλωσης υπό όρους των ειδών για τον εφοδιασμό επαγγελματικών πλοίων

 

1. Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 438/1976 (Α’ 256) καταργείται.

2. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 438/1976 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Απαλλάσσονται από το δασμό, τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον Φόρο Κατανάλωσης, κατά περίπτωση, είδη τα οποία προορίζονται για τον εφοδιασμό επαγγελματικών πλοίων, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την κίνηση, τη συντήρηση και την εκπλήρωση εν γένει των σκοπών για τους οποίους προορίζονται τα συγκεκριμένα πλοία, καθώς και την κάλυψη των αναγκών των επιβαινόντων σε αυτά.
Τα είδη αυτά έχουν ως εξής:
α) Τροφοεφόδια, έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 79 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), βιομηχανοποιημένα καπνά που αναφέρονται στο άρθρο 94 του ν. 2960/2001, τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 53Α του ν. 2960/2001, καθώς και λοιπά είδη που καταναλώνονται επί του πλοίου.
β) Καύσιμα και λιπαντικά.
γ) Μέσα συνεννόησης και τηλεπικοινωνίας.
δ) Ανταλλακτικά, εργαλεία και συναφής εξοπλισμός πλοίου.
ε) Έπιπλα και σκεύη.
στ) Μέσα ψυχαγωγίας πληρώματος και επιβατών, εκτός των τυχερών παιγνίων.
Οι παραπάνω απαλλαγές χορηγούνται κατά περίπτωση σε κατηγορίες επαγγελματικών πλοίων, ως εξής:
(1) Στα υπό ελληνική ή ξένη σημαία πλοία καθαρής χωρητικότητας δέκα (10) τουλάχιστον κόρων, που εκτελούν πλόες εξωτερικού.
(2) Στα υπό ελληνική ή ξένη σημαία αλιευτικά πλοία υπερπόντιας αλιείας.
(3) Στα υπό ελληνική ή ξένη σημαία πλοία καθαρής χωρητικότητας δέκα (10) τουλάχιστον κόρων που εκτελούν μικτούς πλόες. Η απαλλαγή για τα είδη της περ. α) της παρούσας χορηγείται μόνο για τους πλόες που εκτελούν στο εξωτερικό.
(4) Στα υπό ελληνική ή ξένη σημαία πλοία καθαρής χωρητικότητας δέκα (10) τουλάχιστον κόρων που εκτελούν πλόες εσωτερικού, με εξαίρεση τα είδη της περ. α) της παρούσας.
(5) Στα αναγνωρισμένα από τις διατάξεις ως επαγγελματικά τουριστικά πλοία ή πλοιάρια ανεξαρτήτου χωρητικότητας, με εξαίρεση τα είδη της περ. α) της παρούσας.
(6) Στα υπό ελληνική ή ξένη σημαία πλοία, ανεξαρτήτως χωρητικότητας, που εκτελούν θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες ή εργασίες εκμετάλλευσης θαλάσσιου υπόγειου πλούτου, με εξαίρεση τα είδη της περ. α) της παρούσας.
(7) Στα αλιευτικά και σπογγαλιευτικά σκάφη, ανεξαρτήτως χωρητικότητας, με εξαίρεση τα είδη της περ. α).
(8) Στα άλλα πλοία, πλωτά μέσα και εν γένει ναυπηγήματα υπό ελληνική ή ξένη σημαία, καθαρής χωρητικότητας πέντε (5) τουλάχιστον κόρων, για τις επί κέρδει εργασίες που πραγματοποιούν, εκτός λιμένα, με εξαίρεση τα είδη της περ. α) της παρούσας.».

 • ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
  ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  ΘΕΜΑ: Προτάσεις για τροποποίηση άρθρου 5 Σχεδίου Νόμου «φορολογικές παρεμβάσεις για αναπτυξιακές διαδικασίες της ελληνικής οικονομίας».

  Στο προτεινόμενο με το αναφερόμενο στο θέμα Σχέδιο Νόμου επιλύονται σημαντικά προβλήματα, αλλά υπάρχουν και ορισμένες διατάξεις που διατηρούν τα προβλήματα ή δημιουργούν τις προϋποθέσεις για δημιουργία νέων προβλημάτων. Πρόκειται για τα εξής σημεία:

  1.Στο ισχύον άρθρο 10 του ν. 438/76 υπάρχει η παράγραφος 2 η οποία αναφέρει:
  «2. Οι απαλλαγές από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) που προβλέπονται από τις ισχύουσες κάθε φορά Κοινοτικές και Εθνικές περί ΦΠΑ διατάξεις, ισχύουν και για τα πλοία του παρόντος νόμου.»
  Προτείνουμε να καταργηθεί αυτή η παράγραφος, καθόσον δημιουργεί ερμηνευτικά προβλήματα.

  Παράδειγμα: Ενώ για τον ΦΠΑ προβλέπεται απαλλαγή από το άρθρο 27 του Ν.2859/00 για τα εφόδια για όλα τα πλοία που εκτελούν πλόες εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών τουριστικών, εν τούτοις δεν εφαρμόζεται η απαλλαγή για τα επαγγελματικά τουριστικά πλοία επειδή στο άρθρο 10 του Ν. 438/76 εξαιρούνται τα πλοία αυτά από την απαλλαγή δασμού και ΕΦΚ για τα τροφοεφόδια.

  2.Ο ορισμός των τροφοεφοδίων στην παράγραφο 3 α) «Τροφοεφόδια, έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 79 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), βιομηχανοποιημένα καπνά που αναφέρονται στο άρθρο 94 του ν. 2960/2001, τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 53Α του ν. 2960/2001, καθώς και λοιπά είδη που καταναλώνονται επί του πλοίου.»
  δεν είναι ορθός, καθόσον με τον τρόπο που διατυπώνεται μπορεί να ερμηνευθεί ότι δεν περιλαμβάνονται στον όρο «τροφοεφόδια» τα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά ή να περιληφθούν είδη που καταναλώνονται στο πλοίο αλλά δεν είναι τροφοεφόδια π.χ (απορρυπαντικά, καθαριστικά κλπ).

  Προτείνουμε μία διαφορετική διατύπωση ώστε όλα τα είδη που αναφέρονται στα τροφοεφόδια να είναι εντός παρενθέσεως ώστε να έχουν επεξηγηματικό χαρακτήρα, προσθέτοντας τα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά και αναφέροντας στο τέλος …που καταναλώνονται από το πλήρωμα ή τους επιβάτες.
  «α) Τροφοεφόδια, (τρόφιμα, μη αλκοολούχα ποτά, έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 79 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), βιομηχανοποιημένα καπνά που αναφέρονται στο άρθρο 94 του ν. 2960/2001, τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 53Α του ν. 2960/2001, καθώς και λοιπά είδη που καταναλώνονται επί του πλοίου από το πλήρωμα ή τους επιβάτες.)»

  3. Στην περίπτωση δ) της παραγράφου 3 αναφέρονται: «Ανταλλακτικά, εργαλεία και συναφής εξοπλισμός πλοίου.»
  δεν περιλαμβάνονται στη διάταξη αυτή οι μηχανές, μηχανισμοί και διάφορα υλικά (σχοινιά, συρματόσχοινα, αλυσίδες κλπ) τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των πλοίων. Όπως είναι η διάταξη αυτή θα δημιουργήσει προβλήματα στον εφοδιασμό πλοίων με διάφορα μηχανήματα και υλικά, αφού δεν θα χορηγείται η απαλλαγή από δασμό και φόρους.
  Προτείνουμε μία άλλη διατύπωση η οποία περιλαμβάνει τόσο μηχανές και μηχανήματα όσο και τα πάσης φύσεως υλικά όπως η διάταξη του άρθρου 10 του Ν. 438/76 αντικαταστάθηκε με το Ν. 603/77. Η προτεινόμενη διάταξη έχει ως εξής:
  «δ) Μηχανές και παντός είδους μηχανήματα, εξαρτήματα, ανταλλακτικά, εργαλεία και συναφής εξοπλισμός πλοίου, καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά.»

  4. Στο σημείο (5) της παραγράφου 3 αναφέρεται: «(5) Στα αναγνωρισμένα από τις διατάξεις ως επαγγελματικά τουριστικά πλοία ή πλοιάρια ανεξαρτήτου χωρητικότητας, με εξαίρεση τα είδη της περ. α) της παρούσας.».
  Με τη διάταξη αυτή αποκλείονται από την απαλλαγή για τα τροφοεφόδια τα επαγγελματικά τουριστικά πλοία που εκτελούν πλόες στο εξωτερικό και κυρίως στην Τουρκία. Εφόσον δεν χορηγείται απαλλαγή για τα τροφοεφόδια στα ως άνω πλοία, αυτά εφοδιάζονται από εφοδιαστές άλλων κρατών μελών της ΕΕ ή από την Τουρκία. Στην ουσία η διάταξη αυτή δρα εναντίον των συμφερόντων της ελληνικής οικονομίας και ευνοεί οικονομίες άλλων χωρών και ιδιαίτερα της Τουρκίας.
  Προτείνουμε να αναδιατυπωθεί η διάταξη του σημείου (5) ως εξής:

  (5) Στα αναγνωρισμένα από τις διατάξεις ως επαγγελματικά τουριστικά πλοία ή πλοιάρια ανεξαρτήτου χωρητικότητας, με εξαίρεση τα είδη της περ. α’ της παρούσης. Η απαλλαγή για τα είδη της περ. α΄της παρούσης χορηγείται μόνο για τους πλόες που εκτελούν στο εξωτερικό.

  5. Με την έκδοση της απόφασης 526/2013 του Δικαστηρίου της Ε.Ε παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής από ΦΠΑ και ΕΦΚ για εφοδιασμό πλοίων όταν η πώληση γίνεται σε φορέα του πλοίου που εκμεταλλεύεται, κατά παραχώρηση του πλοιοκτήτη, μέρη του πλοίου για σίτιση ή ψυχαγωγία του πληρώματος και των επιβατών (εστιατόρια, μπαρ κ.τ.λ) εντούτοις με την αριθ. Ε 2088/15-6-2020 εγκυκλίου της ΑΑΔΕ περιορίσθηκε αυθαίρετα το πεδίο εφαρμογής της ως άνω Απόφασης ΔΕΕ και της ερμηνείας που δόθηκε από την επιτροπή ΦΠΑ μόνο στα καύσιμα και λιπαντικά, στους μεσάζοντες που είναι εγκατεστημένοι εκτός Ελλάδας.
  Προτείνουμε να αναμορφωθεί η εγκύκλιος Ε. 2088/15-6-2020 και να προσαρμοσθεί στο διατακτικό της Απόφασης C-526/2013 της Απόφασης της επιτροπής ΦΠΑ στην 109 συνεδρίαση της 1ης Δεκεμβρίου 2017 που αναφέρονται στην απαλλαγή από ΦΠΑ όταν εφόδια πωλούνται σε μεσάζοντες υπό τον όρο της έκδοσης τιμολογίου πώλησης ταυτόχρονα ή μετά την παράδοση των εφοδίων σε πλοίο και να απαλειφθούν οι περιορισμοί στο είδος των εφοδίων και στον τόπο εγκατάστασης των μεσαζόντων.

  Σ Υ Ν Ο Ψ Η

  Συνοψίζοντας η διάταξη στο νομοσχέδιο πρέπει να τροποποιηθεί στα σημεία με κόκκινα γράμματα ως ακολούθως προκειμένου να μην συναντήσουμε μελλοντικά ερμηνευτικές αυθαιρεσίες.

  Η παρ.2 του αρθρου 10 του ν.438/1976 να καταργηθεί .

  Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 438/1976 να αντικατασταθεί ως εξής:

  α) Τροφοεφόδια, (τρόφιμα, μη αλκοολούχα ποτά, έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 79 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), βιομηχανοποιημένα καπνά που αναφέρονται στο άρθρο 94 του ν. 2960/2001, τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 53Α του ν. 2960/2001, καθώς και λοιπά είδη που καταναλώνονται επί του πλοίου από το πλήρωμα ή τους επιβάτες.)

  δ) Μηχανές και παντός είδους μηχανήματα, εξαρτήματα, ανταλλακτικά, εργαλεία και συναφής εξοπλισμός πλοίου, καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά.

  Οι παραπάνω απαλλαγές χορηγούνται κατά περίπτωση σε κατηγορίες επαγγελματικών πλοίων, ως εξής:

  (5) Στα αναγνωρισμένα από τις διατάξεις ως επαγγελματικά τουριστικά πλοία ή πλοιάρια ανεξαρτήτου χωρητικότητας, με εξαίρεση τα είδη της περ. α’ της παρούσης. Η απαλλαγή για τα είδη της περ. α΄της παρούσης χορηγείται μόνο για τους πλόες που εκτελούν στο εξωτερικό.