ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ   Άρθρο 8 Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

 

 1. Συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Έργο της Επιτροπής είναι η εξώδικη επίλυση των εκκρεμών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων φορολογικών διαφορών. Έδρα της Επιτροπής ορίζεται η Αθήνα και Παράρτημα της Επιτροπής λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη. Η Επιτροπή λειτουργεί σε τριμελή Τμήματα, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί τα δέκα (10). Πρόεδροι των Τμημάτων ορίζονται πρώην δικαστικοί λειτουργοί των Διοικητικών Δικαστηρίων με βαθμό τουλάχιστον Προέδρου Εφετών. Μέλη των Τμημάτων ορίζονται πρώην δικαστικοί λειτουργοί των Διοικητικών Δικαστηρίων με βαθμό τουλάχιστον Εφέτη και μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Της Επιτροπής προΐσταται Γενικός Προϊστάμενος. Ως Γενικός Προϊστάμενος ορίζεται πρώην μέλος του Συμβουλίου της Επικρατείας ή πρώην δικαστικός λειτουργός των διοικητικών δικαστηρίων με βαθμό τουλάχιστον Προέδρου Εφετών. Ο Γενικός Προϊστάμενος επιβλέπει και συντονίζει τις εργασίες των Τμημάτων της Επιτροπής χωρίς να συμμετέχει σε αυτές και κατανέμει στα Τμήματα τις ασκηθείσες αιτήσεις.

 

 1. Ο Γενικός Προϊστάμενος, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικώνπρώην δικαστικοί λειτουργοί, ορίζονται μετά από πρόταση του Γενικού Επιτρόπου των Διοικητικών Δικαστηρίων. Τα μέλη της Επιτροπής που είναι μέλη του κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ορίζονται μετά από πρόταση του Προέδρου αυτού.

 

 1. Ο διάδικος φορολογούμενος σε εκκρεμείς ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών Δικαστηρίων διαφορές από πράξη επιβολής φόρου ή προστίμων κατά τη φορολογική νομοθεσία μπορεί να υποβάλει αίτηση ενώπιον της Επιτροπής της παρ. 1 με αίτημα την εξώδικη επίλυση της διαφοράς. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Το αίτημα μπορεί να αφορά μόνο σε υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ως τις 30 Οκτωβρίου 2020. Αίτημα μπορεί να υποβληθεί και για εκκρεμείς έως τις 30 Οκτωβρίου 2020 ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών φορολογικές διαφορές από πράξεις επιβολής φόρου ή προστίμων, εφόσον αυτές καταστούν εκκρεμείς, κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου, ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

 

 1. Η αίτηση εξώδικης επίλυσης επί ποινή απαραδέκτου αναφέρεται περιοριστικά στους κάτωθι ισχυρισμούς:

(α) Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο λόγω παρόδου του χρόνου εντός του οποίου η Φορολογική Διοίκηση είχε δικαίωμα να διενεργήσει τον φορολογικό έλεγχο ή να καταλογίσει τη φορολογική οφειλή.

(β) Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη.

(γ) Εσφαλμένο καταλογισμό του φόρου λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλματος.

(δ) Αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης.

(ε) Mείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων.

 

Η αίτηση εξώδικης επίλυσης αναφέρεται συνοπτικά στους ισχυρισμούς που ήδη περιλαμβάνονται στα κατατεθέντα για τη διαφορά δικόγραφα, τα οποία προσκομίζονται με επιμέλεια του φορολογουμένου. Νέοι πραγματικοί ισχυρισμοί που δεν έχουν προβληθεί νομίμως, δεν εξετάζονται από την Επιτροπή. Το αίτημα εξώδικης επίλυσης είναι απαράδεκτο όταν το εκκρεμές ένδικο βοήθημα ή μέσο, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, είναι, κατά την κρίση της επιτροπής, εκπρόθεσμο.

 

 1. Η αίτηση υπογράφεται υποχρεωτικά από δικηγόρο και αναφέρει το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό φορολογικού μητρώου, την ηλεκτρονική διεύθυνση και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας του φορολογουμένου, του νόμιμου αντιπροσώπου του, αν υποβάλλεται δε από νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή ομάδα περιουσίας, την επωνυμία και την έδρα τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου, καθώς και το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό φορολογικού μητρώου, ηλεκτρονική διεύθυνση και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας και του χώρου εργασίας του εκπροσώπου τους.

 

 1. Η εξέταση των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 28 Μαΐου 2021 και τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης εκδίδονται έως τις 31 Ιουλίου 2021, ημερομηνία, κατά την οποία λήγει η θητεία του Γενικού Προϊσταμένου, των μελών των Επιτροπών και των Γραμματέων. Αιτήσεις που δεν εξετάστηκαν μέχρι τις 28 Μαΐου 2021, θεωρείται ότι απορρίφθηκαν σιωπηρά και επανεισάγονται με επιμέλεια της Γραμματείας των Επιτροπών στο αρμόδιο Δικαστήριο χωρίς τη σύνταξη πρακτικού. Για όσο διάστημα η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των Επιτροπών, η δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του αρμοδίου τακτικού διοικητικού δικαστηρίου αναστέλλεται. Η αναστολή δεν καταλαμβάνει την προσωρινή δικαστική προστασία.

 

 1. Η Επιτροπή ελέγχει τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς με βάση τη νομολογία. Μπορεί να προτείνει την εν όλω ή εν μέρει αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος, υποβάλλει δε, σε κάθε περίπτωση, συγκεκριμένη θετική ή απορριπτική πρόταση στον αιτούντα. Για την καταβολή του ποσού του συμβιβασμού που μπορεί να εμπεριέχεται στην ανωτέρω πρόταση εφαρμόζεται η παρ. 8. Η πρόταση της Επιτροπής περιέχει επαρκή αιτιολογία και κοινοποιείται στον αιτούντα σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4174/2013 (Α ́ 170). Εάν ο αιτών αποδεχθεί την πρόταση της Επιτροπής εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, συντάσσεται σχετικό πρακτικό εξώδικης επίλυσης, το οποίο δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών, τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η αποδοχή επιβεβαιώνεται με την υπογραφή της πρότασης από τον αιτούντα. Μερική αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής δεν επιτρέπεται. Το πρακτικό εξώδικης επίλυσης είναι εκτελεστός τίτλος κατά την έννοια του άρθρου 45 του ν. 4174/2013 (Α΄170) και το αναγραφόμενο σε αυτό ποσό βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο. Το ως άνω πρακτικό επιλύει αμετάκλητα την εκκρεμή διαφορά και δεν προσβάλλεται με κανένα ένδικο βοήθημα ή μέσο, εφόσον επί του συνολικού ποσού που προκύπτει για τον φορολογούμενο, καταβληθεί ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του κύριου φόρου που οφείλεται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υπογραφή του και χωρήσει νομίμως η εξόφληση του συνόλου αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8. Αν δεν τηρηθούν οι όροι του προηγούμενου εδαφίου καθώς και εάν δεν καταβληθούν δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει η καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ο συμβιβασμός ανατρέπεται αναδρομικά, θεωρείται ότι δεν επήλθε ποτέ και τυχόν καταβληθέντα ποσά θεωρούνται ότι καταβλήθηκαν έναντι της αρχικής οφειλής, η οποία βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο. Σε περίπτωση μη αποδοχής από τον αιτούντα της πρότασης της Επιτροπής, συντάσσεται πρακτικό ματαίωσης της εξώδικης επίλυσης. Το πρακτικό εξώδικης επίλυσης ή το πρακτικό ματαίωσης αυτής κοινοποιούνται άμεσα, με επιμέλεια της γραμματείας των Επιτροπών, στο Δικαστήριο, στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση. Με την κοινοποίηση του πρακτικού εξώδικης επίλυσης η υπόθεση τίθεται αυτοδίκαια στο αρχείο με πράξη του Προέδρου του Δικαστηρίου. Σε περίπτωση μη αποδοχής από τον αιτούντα της πρότασης της Επιτροπής και σύνταξης πρακτικού ματαίωσης της εξώδικης επίλυσης η ανασταλείσα δίκη συνεχίζεται.

 

 1. Η καταβολή του ποσού, το οποίο προκύπτει από τον συμβιβασμό μετά από την καταβολή του ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) της παρ. 7, πραγματοποιείται, με μείωση των αναλογούντων πρόσθετων φόρων, τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων ως κατωτέρω:
Αριθμός δόσεωνΠοσοστό έκπτωσης (%)
175
2 – 465
5 – 855
9 – 1250
13 – 1645
17 – 2040
21 – 2435

Η καταβολή των ανωτέρω δόσεων δεν επιβαρύνεται με τόκο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο ποσό.

 

 1. Ο Γενικός Προϊστάμενος, ο Πρόεδρος και τα μέλη των Επιτροπών ασκούν τα καθήκοντά τους ανεξάρτητα, χωρίς να δέχονται οδηγίες ή υποδείξεις. Μπορούν να παυθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μόνο για σοβαρούς λόγους που άπτονται της εκτέλεσης των καθηκόντων τους. O Γενικός Προϊστάμενος, ο Πρόεδρος και τα μέλη των Επιτροπών δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν υπέχουν ποινική και αστική ευθύνη για αιτιολογημένη γνώμη ή εισήγηση ή πρόταση που διατύπωσαν ή απόφαση που εξέδωσαν ή παράλειψή τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός από την περίπτωση που ενήργησαν με δόλο ή με σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να βλάψουν το Δημόσιο ή άλλον κατά τα οριζόμενα στις κείμενες ποινικές διατάξεις ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4174/2013.

 

 1. Για τους πρώην δικαστικούς λειτουργούς και για τα μέλη του κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που συμμετέχουν στις Επιτροπές, προβλέπεται αμοιβή ανά συνεδρίαση ύψους τριακοσίων εβδομήντα (370) ευρώ, υπό τον όρο διεξαγωγής οκτώ (8) συνεδριάσεων ανά μήνα κατ΄ ελάχιστον και για τον Γενικό Προϊστάμενο της Επιτροπής προβλέπεται μηνιαία αμοιβή που ισούται με την ελάχιστη μηνιαία αμοιβή του Προέδρου της Επιτροπής. Η αμοιβή του προηγούμενου εδαφίου φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Η καταβολή της αμοιβής του προηγουμένου εδαφίου δεν συνεπάγεται την αναστολή καταβολής της σύνταξης των πρώην δικαστικών λειτουργών κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη.

 

 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής, τον τόπο συνεδρίασης αυτής, την τηρητέα ενώπιόν της διαδικασία, τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεών της, τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα, τα οποία οφείλει να προσκομίζει ο αιτών, την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της, την παράταση της προθεσμίας υποβολής της αίτησης του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και των προθεσμιών της παρ. 6, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
 • 14 Ιουλίου 2020, 20:45 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  1. Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις ότι πρέπει να υπαχθούν στην ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ και οι υποθέσεις που είναι στο στάδιο της ενδικοφανούς προσφυγής.
  2. Τό αρθρο 8 παρ.3 αναφέρει <> Με ποιό σκεπτικό εντάσονται οι ανωτέρω υποθέσεις έναντι αυτών που έχουν συζητηθεί και δεν έχει εκδοθεί απόφαση η των υποθέσεων για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση και οι οφειλές λυμνάζουν ανείσπρακτες στους καταλόγους ; Πρέπει να γίνει επέκταση της υπαγωγής στην εξώδικη επίλυση. Να υπαχθούν σε ρύθμιση όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις στις καρτέλες των Δ.Ο.Υ. Μόνο έτσι θα είναι καθολική η προσπάθεια ρύθμισης και θα εξασφαλίζεται η ισονομία και η ισότητα.(δεδομένου οτι ο Νομοθέτης μπορεί να προβλέψει συγκεκριμένο χρόνο εντός του οποίου θα εξοφληθεί η σχετική οφειλή απαλλαγμένη από προσαυξήσεις.

 • 13 Ιουλίου 2020, 19:17 | Δημήτρης Πατρίκιος

  Καλησπέρα

  Δυστυχώς περαίωσα με τον Ν. 3259/09 (με ψήσανε οι λογιστές)
  Ο μοναδικός νόμος περαίωσης που δεν επέτρεπε μεταφορά ζημιών (όλοι οι υπόλοιποι επιτρέπανε)
  Για αυτό το λόγο μου καταλογίστηκε κύριος φόρος περίπου 56.000 €, δεν διέγραψα ζημιές, η εφορία το πήρα πρέφα το 2008 τότε που βγήκε νέος νόμος περαίωσης, προσέφυγα στα δικαστήρια το ποσό με τα βαφτίσια πανωτόκια (συμπληρωματικός φόρος, πρόσθετος φόρος, προσαυξήσεις κλπ) έφτασε στα 125.000 €.

  Εχασα το πρωτόδικο δικαστήριο, το ποσό με τα βαφτίσια πήγε στις 153.000 €.
  Εκανα έφεση και συνεχίζω, το ποσό όμως είναι απαιτητό από την εφορία, μπήκα στις 120 δόσεις, το ποσό έφτασε στις 195.000 € (+ τα 12.500 που έδωσα για να έχω δικαίωμα προσφυγής, σύνολο οφειλομένων περίπου 210.000 €)

  Τι ζητάω
  Διαγράψτε τα βαφτίσια (συμπληρωματικός φόρος, πρόσθετος φόρος, προσαυξήσεις κλπ)
  Να σας πληρώσω αν και αδίκως (σας ζήτησα πολλές φορές να έρθετε να με ελέγξετε από τότε που γεννήθηκα και μου λέγατε «Δεν μπορούμε, περαιώσατε»)

  BTW (Για όποιον δεν ξέρει By The Way)
  Το κοριτσάκι μου 29 χρονών χημικός, πληρώνει Ολλανδική εφορία και τόσο αυτή όσο και η ΜΕΓΑΛΗ παρέα της μας έχει στολίσει με μία τεράστα ΜΟΥΤΖΑ, τόσο εσάς όσο και εμάς.
  Το άλλο κοριτσάκι 24 χρονών, ετοιμάζεται και εκείνο για την αλλοδαπή.

  Αυτά προς τον υιό του Κώστα Σταϊκούρα, φίλο του υιού του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη

 • 13 Ιουλίου 2020, 14:30 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Κεφάλαιο Β΄ Αρθρο 8
  1) Στο σημείο 7 αναφέρεται ότι η επιτροπή ελέγχει τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς του φορολογουμένου με βάση την νομολογία.Σε περίπτωση που για μία προσφυγή δεν υπάρχει νομολογία ή αυτή είναι ανεπαρκής,με ποιό τρόπο θα γίνεται η εξέταση;
  2) Επι ομοίων και με τα ίδια χαρακτηριστικά περιπτώσεων προσφυγών φορολογουμένων,πως θα κριθούν απο τα διάφορα τμήματα της επιτροπής με βάση την σχετική νομολογία.
  3) Σε περίπτωση που η επιτροπή κάνει δεκτούς τους ισχυρισμούς φορολογουμένου ότι π.χ. υπάρχει παραγραφή του Δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλλει τον επίδικο φόρο (περίπτωση 4α) και προτείνει την αποδοχή του αιτήματος,τα πιθανά καταβληθέντα ποσά φόρου και προστίμων απο τον φορολογούμενο πώς και πότε επιστρέφονται;
  4)Στο σημείο 7 αναφέρεται ότι το πρακτικό ματαίωσης που συντάσσεται λόγω μη αποδοχής της πρότασης απο τον φορολογούμενο,κοινοποιείται άμεσα στο Δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση για να συνεχιστεί η δίκη. Πρέπει να προβλεφθεί ότι στο πρακτικό ματαίωσης (απόρριψη της προσφυγής) να μην περιέχεται η αιτιολογημένη πρόταση της επιτροπής διότι μπορεί να υπάρξει πιθανότητα έμμεσου επηρεασμού της κρίσης του φυσικού δικαστή κατά την εκδίκαση της υπόθεσης στο δικαστήριο.
  5) Στο σημείο 6 να διευκρινιστεί ότι αίτηση που δεν εξεταστηκε μέχρι 28 Μαϊου 2021, επιστρέφεται για τυπικούς και όχι για ουσιαστικούς λόγους στο αρμόδιο δικαστήριο . Η φράση «απορρίφθηκε σιωπηλά» πρέπει να απαλειφθεί.
  6) Να υπάρχει δυνατότητα κατά την εκδίκαση της υπόθεσης να μπορεί να κληθεί ο ενδιαφερόμενος προσφεύγων ή ο δικηγόρος του για διευκρινήσεις.
  7) Πως θα ενημερώνεται το δικαστήριο ότι υπάρχει αίτημα εξώδικης επίλυσης, ώστε να αναστέλλεται η εκδίκαση της υπόθεσης στο Δικαστήριο;

 • 13 Ιουλίου 2020, 11:42 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Άρθρο 8 παρ. 7 & 8

  Όπως είναι γνωστό με την άσκηση προσφυγής στα Διοικητικά Δικαστήρια βεβαιώνεται το 50% του αμφισβητούμενου κύριου φόρου, σε περίπτωση δε άσκησης έφεσης βεβαιώνεται άλλο ένα 20% δηλαδή συνολικά 70%. Τα πιο πάνω ποσά είτε καταβάλλονται εφ’ άπαξ είτε ρυθμίζονται σε δόσεις.
  Η παρ. 7 του άρθρ. 8 του νομοσχεδίου προβλέπει την καταβολή 30% του κύριου φόρου που οφείλεται με την εξώδικη επίλυση της διαφοράς, προκειμένου να ισχύσει η εξώδικη επίλυση.
  Με βάση τα ανωτέρω σε περίπτωση εξώδικης επίλυσης στο στάδιο εκκρεμούσης έφεσης ενώπειων Διοικητικών Εφετείου, θα έχει ήδη βεβαιωθεί και ενδεχομένως καταβληθεί το 70% του αμφισβητούμενου κύριου φόρου και συνεπώς με το προβλεπόμενο από την ανωτέρω διάταξη 30% ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ για να εφαρμοσθεί η παρ. 8 του άρθρ. 8 του προτεινόμενου νομοσχεδίου.
  Συνεπώς στο προβλεπόμενο από τις άνω διατάξεις 30% θα πρέπει να συνυπολογίζονται / εκπίπτονται τα ποσά που έχουν ήδη πληρωθεί βάσει των ανωτέρω προηγηθεισών βεβαιώσεων.
  Επίσης δεν διευκρινίζεται πως θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις των άρθρων 7 & 8 του νομοσχεδίου σε περίπτωση μείωσης του πρόσθετου φόρου, των τόκων, των προσαυξήσεων και των προστίμων που προβλέπει η περίπτωση (ε) του άρθρ. 4 του προτεινόμενου νομοσχεδίου.

  Γιάννης Νικολακόπουλος
  Δικηγόρος

 • 12 Ιουλίου 2020, 22:35 | Γιώργος Π.

  Αναφορικά με τη συμβιβαστική λύση, θα είχε νόημα να επεκταθεί και σε υποθέσεις που βρίσκονται τώρα σε έλεγχο από την ΑΑΔΕ, και επομένως δεν έχει γίνει ακόμα προσφυγή σε δικαστήρια κλπ.
  Αν καταλαβαίνω σωστά η πρόταση Νόμου αποκλείει τις υποθέσεις αυτές αφού αναφέρεται μόνο σε υποθέσεις που έχουν ήδη πάει στα δικαστήρια και εκεί εκκρεμούν.

 • 11 Ιουλίου 2020, 19:04 | Νέο Ρεύμα- Νέο Όραμα

  Προτάσεις για το φορολογικό νομοσχέδιο άρθρο 8 και 11 για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό και την επίλυση διαφορών!

  10/07/2020

  Συνοπτική τοποθέτηση:
  Πιστεύουμε ότι σήμερα δεν είναι δυνατόν να ΜΗΝ λαμβάνονται υπόψιν … η τόση μεγάλη κρίση της 10ετίας όσο και της πανδημίας, η έκρηξη των ληξιπροθέσμων οφειλών προς δημόσιο και ταμεία με τις προσαυξήσεις αντίστοιχα τα ποσά να ανέρχονται σε ±180 και 40= 220 δις €, που μαζί με τα κόκκινα δάνεια 110-130 δις € ανεβάζουν το εσωτερικό χρέος σε 350 δις €. Ενδεικτική είναι η αδυναμία είσπραξης μέσω ρυθμίσεων φορολογικών εσόδων, όταν στις 120 δόσεις του Οκτωβρίου 2019, υπήχθησαν μόνο 4 δις €. Σήμερα είναι παγωμένη η αγορά των πάντων, με τις χρεωμένες προσαυξήσεις 300 και 500% σε όλες τις καρτέλες, με τους εξωλογιστικούς προσδιορισμούς εισοδήματος, είναι η “αμαρτία” της γραφειοκρατίας. Στο νέο νομοσχέδιο προβλέπεται νέος εξωδικαστικός συμβιβασμός ΜΟΝΟ για τις εκκρεμείς υποθέσεις στα δικαστήρια και αυτές με έκπτωση μόνο 75% εφάπαξ ή 35% σε 24 μήνες. Δηλαδή, αρχική οφειλή 1.000€+ προσαυξήσεις 500%= 6.000€ – 75% στις 5.000€ = μείον 3.500, σημαίνει νέα οφειλή 2.500€ που κανένας δεν θα ρυθμίσει για σοβαρά ποσά και μάλιστα εφάπαξ. Όλοι γνωρίζουν ότι από τα ληξιπρόθεσμα 220 δις € τα περισσότερα έχουν καταστεί τελεσίδικα με τις “μανίες” της γραφειοκρατίας.

  Στην αρχή της κρίσης τα ληξιπρόθεσμα ήταν 20-30 δις και άλλα τα κόκκινα δάνεια 20-30 €. Δεν υπήρχαν στρατηγικοί κακοπληρωτές, κατασκευάστηκαν μέσα στην κρίση.

  Το εσωτερικό χρέος ανέρχεται σε 2 ΑΕΠ της χώρας. Αν δεν ρυθμιστεί το πρωτάκουστο διεθνώς εσωτερικό χρέος που είναι ουσιαστικά και πλασματικό και εν μέρει ανήθικα παράνομο, θα θρηνήσουμε εκπλειστηρίασμα όλης της ελληνική οικονομίας. Να μην το παραβλέπουμε! Είναι μεγάλο εμπόδιο στη χώρα.

  Για να υπάρχουν έσοδα και για την εξυγίανση της οικονομίας, προτείνεται:
  Να υπαχθούν σε ρύθμιση όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις στις καρτέλες.
  Να διαγραφούν με αίτημα του ενδιαφερομένου σε perpetual βάση, οριζόντια οι προσαυξήσεις 300-500% όπως προβλέπει ο ν. 4336/15 και ουδέποτε εφαρμόστηκε και να διαγραφούν από τις καρτέλες όλοι εξωλογιστικοί προσδιορισμοί παλαιοί και νέοι, όπως καταργήθηκαν με τον ν. 4172 και 4174/13.
  Να ρυθμιστούν τα νέα υπόλοιπα χωρίς προκαταβολή σε νέα ρύθμιση 120 δόσεων με 2% επιτόκιο και σε περιπτώσεις υπερβολών ή αποδεδειγμένης αδυναμίας να υπάρχει δυνατότητα εξωδικαστικής διαγραφής κεφαλαίου. Είναι αιτιολογημένη λόγω μεγάλης κρίσης και παραλογισμού χρεώσεων!
  Να αρθεί άμεσα το πόθεν έσχες για αυξήσεις κεφαλαίου και αγορές ακινήτων και να καταργηθούν οι υπεραξίες στις μεταβιβάσεις ακινήτων και μετοχών. Δεν υπάρχει η πολυτέλεια σε τέτοια κρίση να χάνονται τόσα κεφάλαια και έσοδα!
  Θα εισπραχθούν 3-5 δις €/χρόνο!

  Εισαγωγή:

  Εκπροσωπούμε 471 μεγάλες επιχειρήσεις και ενώσεις πολιτών με ~15.000 εργαζόμενους και πωλήσεις το ~50% του ΑΕΠ της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας και το think – tank Νέο Ρεύμα – Νέο Όραμα.

  Ορισμένες προτάσεις του παρόντος νομοσχεδίου αφορούν διορθώσεις και αγκυλώσεις προηγουμένων νόμων. Οι προτάσεις που υποβάλλονται διευκρινίζουμε ότι αφορούν τους ίδιους νόμους και τα ίδια θέματα, που ΔΕΝ διορθώνονται στο νομοσχέδιο προφανώς παρά το ότι δημιούργησαν απίστευτες δυσκαμψίες!

  Οι νόμοι 4172/13, 4174/13 και ο 4336/15: καταργούν τους εξωλογιστικούς προσδιορισμούς ολοσχερώς- αλλά όχι αναδρομικά και για όλες τις υποθέσεις στις καρτέλες και καταργούν όλες τις προσαυξήσεις και πρόστιμα του ν. 2523/97- υπάρχει ειδική αναφορά στο Μνημόνιο 2015, Παράγραφος Γ: Μνημόνιο Συνεννόησης για τριετές πρόγραμμα του ΕΜΣ, σελίδα 1016, 2.2 Μεταρρυθμίσεις Φορολογικής Πολιτικής, 2.2.ιι.

  …. ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΟΓΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2523/97 ΟΠΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ— adopt outstanding reforms on the codes on income tax, and tax procedures: introduce a new Criminal Law on Tax Evasion and Fraud to amend the Special Penal Law 2523/1997 and any other relevant legislation, and replace Article 55, ¶s 1 and 2, of the TPC, with a view, inter alia, to modernize and broaden the definition of tax fraud and evasion to all taxes; abolish all Code of Book and Records fines, including those levied under law 2523/1997 develop the tax framework for collective investment vehicles and their participants consistently with the ITC and in line with best practices in the EU.

  …. Να υιοθετηθούν οι εκκρεμείς μεταρρυθμίσει στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος και των διαδικασιών φορολόγησης. να εισαχθεί ένας νέος ποινικός νόμος για την φοροδιαφυγή και απάτη για να τροποποιηθεί ο Ειδικός Νόμος 2523/1997 και κάθε άλλη σχετική νομοθεσία και η αντικατάσταση των άρθρων 55, παράγραφος 1 και 2 του TPC με την οπτική, μεταξύ άλλων, του εκμοντερνισμού και της διεύρυνσης του ορισμούς της φοροδιαφυγής σε όλους τους φόρους. Να καταργηθούν ΟΛΑ τα πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίου και Στοιχείων περιλαμβανομένων αυτών που εισπράττονται υπό τον νόμο 2523/1997, να αναπτυχθεί το πλαίσιο φορολόγησης των συλλογικών επενδύσεων και των συμμετεχόντων σε αυτά που να είναι συμβατό με το ITC και σε ευθυγράμμιση με τις καλύτερες πρακτικές στην ΕΕ.

  Όμως, η Ελληνική νομοθεσία δεν κατάργησε ΟΛΑ τα πρόστιμα και ιδιαίτερα δεν τα κατάργησε για όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις- ασχέτως δικαστικής εξέλιξης, δεν διέγραψε τα πρόστιμα και προσαυξήσεις που ήταν συσσωρευμένα στις καρτέλες, δεν διέγραψε τις προσαυξήσεις των ελέγχων που ενσωματώνονται στο βεβαιωθέν ποσό με 25% ή και 60% τόκους το χρόνο (μετά 3-7 χρόνια) και μετά προσαυξάνονται στις καρτέλες κατά ΚΕΔΕ.

  Η πρόταση μας αφορά τη εναρμόνιση του Μνημονίου του 2015 με την ισχύουσα νομοθεσία και όχι με μερικές και επιλεκτικές εφαρμογές, που άλλοτε αφήνουν τις προσαυξήσεις της περιόδου ελέγχου, άλλοτε αφήνουν τους εξωλογιστικούς προσδιορισμούς που κρίθηκαν καταργημένοι και άλλοτε αγνοούν ότι στις καρτέλες υπάρχουν σήμερα προσαυξήσεις 300-500% -ανήκουστες διεθνώς – και ενώ μειώθηκαν κατά νόμο, μετά δεν διεγράφησαν από τις εκκρεμείς υποθέσεις, ασχέτως δικαστικής εξέλιξης.

  Πάντοτε η ευνοϊκότερη νομοθεσία αφορούσε και όλες τις υποθέσεις.

  Στα άρθρα των μεταβατικών διατάξεων υπάρχουν αυτοτελείς διατυπώσεις, που μπορούν να περιγράψουν την διόρθωση των μεγαλυτέρων αγκυλώσεων της χώρας!!!

  ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

  1) Να διαγραφούν από τις καρτέλες οριζόντια όπως αναφέρει το μνημόνιο 2015 νόμος 4336/15, όλες- όλες οι προσαυξήσεις και των ελέγχων, οι εξωλογιστικοί προσδιορισμοί παλαιοί και νέοι, πλην πλαστών και εικονικών τιμολογίων. Να μείνουν μόνο οι αρχικές οφειλές.

  2) Μετά όλα τα νέα ποσά να ρυθμιστούν σε δόσεις χωρίς προκαταβολή με νέο επιτόκιο 2% σε 120 δόσεις, χωρίς πλαφόν προς τα κάτω ή προς τα πάνω αφού το επιτόκιο είναι ποσοστιαίο!

  3) Εκτιμούμε ότι με αυτόν το τρόπο θα αναπνεύσει η οικονομία, θα συμμορφωθούμε με τους θεσμούς, θα εισπράξουμε σαν χώρα πάνω από 3-5 δις χρόνο που σήμερα καμιά μεσοβέζικη ρύθμιση δεν καταφέρνει, ενώ αντίθετα τα ληξιπρόθεσμα αυξάνονται κατά 10-12 δις €/ χρόνο, που είναι πλήρης απόδειξη της αντίφασης και του βουλιάγματος της οικονομίας.

  4) Να μην υπάρχει πλαφόν το 1 εκατ € ως βασική οφειλή. Στις περιπτώσεις αυτές να υπάγονται με την λογική του εξωδικαστικού συμβιβασμού, όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης, λόγω μακρόχρονου παγώματος λογαριασμών, υπέρογκων και μη αντιμετωπίσιμων χρεώσεων.

  5) Για το ΕΦΚΑ να μην υπάρχει περιορισμός για τις ρυθμίσεις του ποσού των 20.000 στις περιπτώσεις συνταξιοδοτήσεων.

  6) να αρθεί το πόθεν έσχες στα ακίνητα, ίδρυση εταιρειών και αυξήσεις κεφαλαίου.

  7) στο εξωδικαστικό συμβιβασμό του ν.4389/16 προτείνεται αν η επιχείρηση δεν έχει κέρδη και πωλήσεις επί Χ έτη να υπάρχει αλγόριθμος που να μην συναρτάται από τον υπολογισμό εκπλειστηριάσματος των τραπεζών, αλλά από έναν υπολογισμό στο 5% της αντικειμενικής!

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

  1) Επιστροφή καταθέσεων: η επιστροφή μέρους από τα 100 δισ. ευρώ καταθέσεων στο
  €. Όλες οι χώρες στον κόσμο αυτό έκαναν και επαναπάτρισαν τις καταθέσεις τους, όπως η ΗΠΑ, Ιρλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Τουρκία. Για να υλοποιηθεί αυτό, δεν φτάνει μόνο η
  παρότρυνση ή το new money concept, αλλά χρειάζεται να αρθούν οι κατασχέσεις στις τράπεζες και η φορολογία αδήλωτων καταθέσεων να είναι η ελάχιστη. Ειδικά για τις αυξήσεις κεφαλαίου, αγορές ακινήτων, νέες εταιρείες και επενδύσεις. Η φυγή καταθέσεων βαραίνει το δημόσιο που τρομοκράτησε τον κόσμο με υπερφορολογία και κίνδυνο υποτίμησης.

  2) Ληξιπρόθεσμα προς Δημόσιο και Ταμεία: να εξυγιανθούν όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, που ανέρχονται στα ~105 δισ. € και με τις προσαυξήσεις είναι 170 δις € και με τα 40 δις € των ταμείων ~ 200 δις €, δηλ. περισσότερο από ένα ολόκληρο ΑΕΠ. Είναι ψηφισμένο στο 3ο Μνημόνιο 2015- σε ειδικό άρθρο, για να διαγραφούν όλες οι προσαυξήσεις, τα πρόστιμα και προφανώς οι εξωλογιστικοί προσδιορισμοί ( που καταργήθηκαν το 2013-14, αλλά υπάρχουν ακόμη στις καρτέλες) που φτάνουν ακόμη και το 500%, για τα ταμεία 300%. Να καθαρίσουν όλες οι καρτέλες οριζόντια και δίκαια, με επιβάρυνση επιτοκίου 2% χρόνο. Μετά να υπάγονται σε δόσεις! Μόνο τότε θα αυξηθούν κάθετα τα φορολογικά έσοδα με φυσιολογικούς όρους και θα εκλείψει η ανάγκη των κατασχέσεων. Θα έχει το κράτος υγιή έσοδα 3-5 δισ €/χρόνο και θα αποφύγει την υπερφορολόγηση, θα μειώσει το πλεόνασμα!

  3) Κόκκινα Δάνεια: θα πρέπει να ρυθμιστούν και να χρηματοδοτηθούν από την επιστροφή των καταθέσεων τα «κόκκινα» δάνεια. Πρόταση χωρίς κρατική τράπεζα: οριζόντια διαγραφή τόκων υπερημερίας, χρέωση euribor + 2% μέχρι σήμερα. Επιλογή των δανειοληπτών να ρυθμίσουν σε δόσεις το νέο υπόλοιπο ή να περιμένουν αύξηση της αξίας του κεφαλαίου τους (στεγαστικά). Από
  τις ανακεφαλαιοποιήσεις οι τράπεζες εισέπραξαν τις ζημίες τους, δεν τις προώθησαν στους πελάτες. Ανέρχονται συνολικά στα 110 δισ €, από σύνολο καταθέσεων 130 δις, χορηγήσεων 175 δις € και ΑΕΠ 180 δισ. €, δηλ το 60% του ΑΕΠ. Καμιά χώρα δεν επιβίωσε, ούτε χρηματοδοτήθηκε με πλειστηριασμούς και κατασχέσεις. Το δίπολο τράπεζες – κόκκινα δάνεια ξεκινάν από τις καταθέσεις. Η μείωση καταθέσεων έφερε την αντίστοιχη μείωση χορηγήσεων 100 δις €. Από 20 – 30 δισ. που ήταν τα «κόκκινα» δάνεια, έφτασαν τα 118 δισ.€- σήμερα αναφέρονται 90 δις€. Να επαναπατρισθούν οι καταθέσεις, να εξυγιανθούν τα δάνεια και να πάρει μπροστά η οικονομία. Διαφορετικά θα «εκποιηθεί» όλη η οικονομία και θα παρατηρούμε άκρατη κερδοσκοπία αξιών κινητών και ακινήτων και τους πολίτες να τυραννιούνται στη φτώχεια τους.

  Επίλογος

  Εκτιμούμε ότι, με την υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων για την βελτίωση της νομοθεσίας για τις επενδύσεις, η χώρα μπορεί να έχει θετική ανάπτυξη, όχι μόνο στα δημοσιονομικά της, αλλά κυρίως και ταυτόχρονα, στο μεγαλύτερο τμήμα της οικονομίας, που είναι ο ιδιωτικός τομέας, του οποίου το παραγωγικό έλλειμμα είναι ακόμη αξιοσημείωτο. Έτσι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, που θα δημιουργήσουν ευκαιρίες απασχόλησης για τους ανέργους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

  Με εκτίμηση,

  Ν. Βιδάλης, Κ. Ζήσης, Χ. Μπόγιας, Μ. Ναξιάδης, Ε. Νικολαίδου, Λ. Χατζόπουλος, Ν. Φιλίππου

  Νίκος Σπ. Φιλίππου: e-mail: info@philippou-sa.gr , http://neoreumaneoorama.blogspot.com/, twitter: PHILIPPOU_NIKOLAOS, fb: Νίκος Σπ. Φιλίππου

 • 9 Ιουλίου 2020, 16:32 | ΝΙΚΟΣ Π

  ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ 31/12/2020

  ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝ ΠΡΆΞΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΦΟΡΩΝ , ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΛΠ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΕΠΙ ΤΟ ΠΛΕΙΣΤΟΝ

  ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΘΕΙΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30.10.20 ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ Η ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΙΘΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΥΡΥΝΘΟΥΝ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ , ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟΣΤΌ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ, ΟΛΙΚΑ Η ΜΕΡΙΚΑ ΜΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

  ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 • 8 Ιουλίου 2020, 12:45 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ

  Στην παράγραφο 4 (γ) πρέπει να συμπληρωθεί ως » φόρου ή προστίμου «

 • 8 Ιουλίου 2020, 11:00 | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Προς μεγιστοποίηση αποτελεσμάτων της ρύθμισης, ωφέλιμο είναι να ληφθεί διαφορετική κλίμακα διαγραφής προσαυξήσεων, λόγω προστίμων κλπ, αρχόμενη από το 100% διαγραφής των διαμίας καταβολής κοκ. Στο δυσμενές οικονομικό τοπίο, ο ρεαλισμός επιτάσσει την βέλτιστη μέριμνα του Κράτους προς πολίτες δυνάμενους να ενισχύσουν το δημόσιο ταμείο. Εκτός και να είναι προτιμητέα η μέθοδος διαιώνισης και αύξησης των προσαυξήσεων, η οποία ενίοτε καθιστά μόνιμο υποζύγιο τον πολίτη.Είναι άλλωστε κοινό «μυστικό» ότι πλείστες υποθέσεις οι οποίες οδηγούνται στα διοικητικά Δικαστήρια και οι προσφεύογντες δικαιώνονται, άγονται δια είτε από άγνοια των ελεγκτών, είτε από εσφαλμένη ερμηνεία είτε από ωφελιμιστική θεσμικά καταοχυρωμένη αμοιβή των ελεγκτών στην περίπτωση επίτευξης των στόχων. Εσείς γνωρίζετε… Το 75% πάντως δεν είναι ισχυρό κίνητρο για τους λίγους που δύναναται. Βελτιώστε λοιπόν…
  Τέλος καλόν και χρήσιμο είναι να συμπεριληφθούν και όσες υποθέσεςι ευρίσκονται στο στάδιο Ενδικοφανούς Προσφυγής. Απορία έχω, γιατί και πως διέλαθε…

 • 8 Ιουλίου 2020, 11:56 | CHRISTINE T

  επί του άρθρου 8

  Όπως γνωρίζετε οι ελεγκτικές αρχές κοινοποιούν το μήνα Δεκέμβριο την πλειοψηφία των πράξεων επιβολής φόρων ή προστίμων , λόγω παραγραφής, με τις γνωστές προθεσμίες ενδικοφανούς προσφυγής και προσφυγής στα Διοικητικά δικαστήρια.

  Λόγω της κατάθεσης του νομοσχεδίου, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα περαιτέρω καθυστέρησης στην έκδοση και κοινοποίηση των πράξεων αυτών, για να μην υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή.
  π.χ. Απαντήσεις σε προσωρινό σημείωμα διαπιστώσεων δόθηκαν από φορολογούμενο το Νοέμβριο 2019 και ακόμη δεν έχει κοινοποιηθεί οριστική πράξη.Εάν κοινοποιηθεί μετά τον Οκτώβριο δεν μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση.

  Με ποιο κριτήριο έγινε η επιλογή της ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2020;;
  Θα πρέπει για λόγους ισότητας και δίκαιης αντιμετώπισης των φορολογουμένων να περιληφθούν στη ρύθμιση όλες οι πράξεις που θα κοινοποιηθούν από τις ελεγκτικές αρχές εντός του τρέχοντος έτους 2020- έτος convid- 19- δηλαδή μέχρι και 31.12.2020.