Άρθρο 22 Περάτωση της διαδικασίας αμοιβαίου διακανονισμού χωρίς συμφωνία (Άρθρα 4 και 16 παρ. 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)

 

1. Εάν οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών δεν καταλήξουν σε συμφωνία για τον τρόπο επίλυσης της αμφισβητούμενης διαφοράς εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 18, η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει αμέσως το θιγόμενο πρόσωπο για τους λόγους της μη επίτευξης συμφωνίας.

2. Εάν το θιγόμενο πρόσωπο ανακαλέσει την ένσταση, ή εάν παύσει να υφίσταται η αμφισβητούμενη διαφορά, εφαρμόζονται το άρθρο 14 και η παρ. 7 του άρθρου 15.

3. Οι διαδικασίες του παρόντος Κεφαλαίου περατώνονται αυτοδικαίως, αν μια αρμόδια αρχή ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές των άλλων ενδιαφερόμενων κρατών μελών ότι ένα δικαστήριο ή άλλη δικαστική αρχή του πρώτου κράτους μέλους εξέδωσε αμετάκλητη απόφαση επί της αμφισβητούμενης διαφοράς, από την οποία δεν επιτρέπονται παρεκκλίσεις βάσει του εθνικού δικαίου αυτού του κράτους μέλους.