Άρθρο 53 Τροποποίηση άρθρων 15 και 19 Κώδικα ΦΠΑ Συμπλήρωση ρυθμίσεων για τον τόπο ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών και για την φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών (άρθρο 1 στοιχείο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1910)

 

Στον Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2859/2000 (Α΄ 248), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Επίσης, η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών θεωρείται ότι πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας, από υποκείμενο στον φόρο στον οποίο χορηγήθηκε αριθμός φορολογικού μητρώου για σκοπούς ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας με τον οποίο πραγματοποίησε την απόκτηση, εφόσον δεν αποδεικνύει ότι τα αγαθά αυτά αποτέλεσαν αντικείμενο ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών σε άλλο κράτος μέλος.»

2. Η περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) η ενδοκοινοτική απόκτηση πραγματοποιείται από υποκείμενο στον φόρο άλλου κράτους μέλους, ο οποίος δεν είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας.»

3. Στην περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 15 η φράση «της περίπτωση δ’» αντικαθίσταται με τη φράση «της περ. ε)».

4. α) Η περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Για την παράδοση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών μεταξύ συγγενικών ή/και συνδεδεμένων προσώπων, όπως αυτά ορίζονται στο ν. 4172/2013, η κανονική αξία, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες:
(δα) η αντιπαροχή είναι κατώτερη της κανονικής αξίας και ο λήπτης των αγαθών ή των υπηρεσιών δεν έχει πλήρες δικαίωμα έκπτωσης,
(δβ) η αντιπαροχή είναι κατώτερη της κανονικής αξίας και ο προμηθευτής των αγαθών ή ο πάροχος των υπηρεσιών δεν έχει πλήρες δικαίωμα έκπτωσης ενώ η φορολογητέα πράξη απαλλάσσεται από τον φόρο στο εσωτερικό της χώρας σύμφωνα με τις περ. α) έως και κθ), λα) και λδ) της παρ. 1 του άρθρου 22 και χωρίς δικαίωμα έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 30,
δγ) η αντιπαροχή είναι ανώτερη της κανονικής αξίας και ο προμηθευτής των αγαθών ή ο πάροχος των υπηρεσιών δεν έχει πλήρες δικαίωμα έκπτωσης».

β) Τα θέματα που αφορούν την υποπερ. δα’ εφαρμόζονται αναλόγως και στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών.