Άρθρο 14 Ανάκληση της ένστασης (Άρθρο 3 παρ. 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)

 

1. Το θιγόμενο πρόσωπο που υπέβαλε την ένσταση μπορεί να την ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή. Για τον σκοπό αυτό το θιγόμενο πρόσωπο κοινοποιεί γραπτή ανάκληση σε καθεμία από τις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών ταυτοχρόνως.

2. Με την κοινοποίηση της ανάκλησης της ένστασης περατώνονται αυτοδικαίως με άμεση ισχύ όλες οι διαδικασίες του παρόντος Κεφαλαίου.

3. Η Αρμόδια Αρχή που λαμβάνει την κοινοποίηση της ανάκλησης, ενημερώνει αμελλητί τις άλλες αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών για την περάτωση των διαδικασιών.