Άρθρο 58 Σύσταση Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

 

1. Το άρθρο 20 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93) αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 20
Γραφείο Νομικού Συμβούλου του ΝΣΚ
1. Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού συστήνεται Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), με αρμοδιότητα τη δικαστική και γενικότερα τη νομική υποστήριξη της Επιτροπής, καθώς και την παροχή νομικών γνωμοδοτήσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το οποίο στελεχώνεται από μέλη του κύριου προσωπικού του, με βαθμούς Νομικού Συμβούλου του Κράτους, Παρέδρου και Δικαστικού Πληρεξουσίου ΝΣΚ.

2. Προϊστάμενος του Γραφείου είναι ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, ο οποίος έχει τη γενική εποπτεία, την επιμέλεια για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων κάθε φύσης της αρμοδιότητάς του.

3. Με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, παρέχεται στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για τη στέγαση και λειτουργία του και διατίθεται τουλάχιστον ένας (1) διοικητικός υπάλληλος της Επιτροπής για τη γραμματειακή του υποστήριξη.

4. Με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΝΣΚ, μπορεί κατ’ εξαίρεση, να αποφασιστεί η προσφυγή σε υπηρεσίες εξωτερικού δικηγόρου, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο λόγω της ιδιαίτερης σπουδαιότητας και πολυπλοκότητας της υπόθεσης. Με απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται η αμοιβή που καταβάλλεται σε περίπτωση προσφυγής σε υπηρεσίες εξωτερικού δικηγόρου (φυσικού ή νομικού προσώπου), η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Το ποσό του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Δικαιοσύνης, η οποία εφαρμόζεται από το επόμενο οικονομικό έτος σε σχέση με αυτό της δημοσίευσής της.

5. Δεν επιτρέπεται να ανατίθεται υπόθεση σε εξωτερικό δικηγόρο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει άμεσα ή έμμεσα σύγκρουση συμφερόντων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται μετά γνώμη του Προέδρου της Επιτροπής, μπορούν να προσδιορίζονται οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και να ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.
6. Για τις ανάγκες στελέχωσης του Γραφείου Νομικού Συμβούλου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, οι οργανικές θέσεις των Νομικών Συμβούλων του Κράτους, των Παρέδρων ΝΣΚ και των Δικαστικών Πληρεξουσίων ΝΣΚ αυξάνονται κατά μία (1) αντίστοιχα».

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3959/2011 προστίθεται περ. ια) ως εξής:
«ια) υπογράφει τα ερωτήματα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για θέματα αρμοδιότητας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αποδέχεται τις σχετικές γνωμοδοτήσεις και εγκρίνει τα πρακτικά γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ σε δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις της Επιτροπής».

3. Στην παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3959/2011 οι λέξεις: «το Γραφείο Εισηγητών και το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης» αντικαθίστανται με τις λέξεις «και το Γραφείο Εισηγητών».

4. Οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 50 του ν. 3959/2011 καταργούνται.

5. Για τέσσερις (4) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με απόφαση του Προέδρου της, μπορεί να προσφεύγει στις υπηρεσίες εξωτερικού δικηγόρου και χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), όπως το άρθρο αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του, με την παρ. 1 του παρόντος. Εξωτερικοί δικηγόροι, στους οποίους έχουν ήδη ανατεθεί υποθέσεις ή στους οποίους ανατίθενται υποθέσεις μέσα στην προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, εξακολουθούν να τις χειρίζονται μέχρι τη λήξη με οποιονδήποτε τρόπο της εντολής. Μετά τη λήξη της εντολής, ο χειρισμός των υποθέσεων περιέρχεται στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου της Επιτροπής Ανταγωνισμού.